مراحل دریافت گواهینامه ایزو

شرکتها و موسسات و سازمانهاییکه متقاضی درخواست گواهینامه ایزو هستند بایدبرای گرفتن و دریافت گواهینامه ایزو بموسسه ویا مراجعی معتبر و قانونی هستند مراجعه کنند وآن مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بعداز مشاهده و بررسی اینکه شرکتها و سازمانهای متقاضی صلاحیت دریافت گواهینامه ایزو رادارند و مراحلی راکه بجهت دریافت و اخذ گواهینامه ایزو بایدطی کنند و آنهارا انجام دهندتا مراجع صادرکننده آنها گواهینامه ایزو صادر میکنند. اینمراحل عبارتند از:

مراحل دریافت گواهینامه ایزو ، مرحله اول: شرکتها و موسساتیکه میخواهند گواهینامه دریافت کنند میتوانند به موسسات و سازمانهاکه کار مشاوره درزمینه اخد و دریافت گواهینامه ایزو راانجام میدهند رجوع کنند و دراین زمینه مشاوره ببینند و موسسات مشاوره بابت اطلاعات بیشتر شرکتها و سازمانهاییکه درخواست گواهینامه دارند اطلاع رسانی میکنند و اطلاع رسانی آنهامیتواند ازطریق ایمیل ویا شماره تلفنهای مراجع صادرکننده ایزو ، زمان ملاقات حضوری و فرستادن ایمیل و سایتهای مراجع و موسسات صادرکننده ایزو باشد. امادر ابتدا پیشنهاد میشود شرکتها و سازمانهاکه متقاضی دریافت و اخذ گواهینامه ایزو هستند، ازطریق تماس تلفنی و سایر راههای ارتباطی شامل ایمیل، سایت مراکز صادرکننده گواهینامه ایزو بتوانندبرای درخواست صدور گواهینامه ایزو اقدام کنند.

مراحل دریافت گواهینامه ایزو ، مرحله دوم : شرکت هابعد ازاینکه مشاوران درزمینه گرفتن گواهینامه  ایزو بدانها راهنمایی دادند و بااطلاع رسانی آنهارا متوجه عملکرد گواهینامه ایزو کردند نوبت بمرحله ای میرسدکه مشاوران گواهینامه بدآنها روش بدست آوردن و گرفتن گواهینامه رانشان میدهند.

مراحل دریافت گواهینامه ایزو درمرحله سوم: دراین قسمت شرکتها و موسسات مشاوره دهنده برای شرکتها و موسساتیکه میخواهند گواهینامه ایزو بگیرند درمورد هزینه ها تصمیم گیری میکنند. نظرهای مشتریان ( شرکتها و سازمانهای متقاضی گواهینامه ایزو ) درجهت بهبود خدمات برای مراجع و موسسات مشاوره و صادرکننده گواهینامه ایزو بسیار مهم میباشد ، مشاوران پس ازاینکه باشرکتها و موسسات متقاضی جلسه گرفتند و آنها دوباره بعد ازیک شبانه روز، ازطرف مراجع و موسسات مشاوره دهنده باسازمان و شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو ارتباط برقرار میکنند و درمورد چگونگی و مطلوبیت ارائه خدمت رسانی و ارائه اطلاعات بمشتریان سوال خواهد شد.
مراحل دریافت گواهینامه ایزو ، مرحله چهارم: بعد تایید نهایی فرم درخواست خدمات ایزو توسط مراکز و مراجع ذی ربط درمورد صدور گواهینامه ایزو و باهمکاری شرکتها و سازمانهای متقاضی دریافت و اخذ گواهینامه ایزو، قرارداد بین موسسه صادرکننده گواهینامه ایزو و شرکتهای متقاضی گواهینامه ایزو بسته میشوداین قرارداد براساس هزینه ایکه بین آنهاتوافق شده تنظیم میشود وبرای شرکتها و سازمانهاییکه متقاضی دریافت گواهینامه ایزو هستند ارسال میشود و نحوه پرداخت های مالی ازطرف مشتریان ( شرکتها و سازمانهای متقاضی گواهینامه ایزو ) باتوافقی که بین طرفین انجام شدست صورت میگیرد.

مراحل دریافت گواهینامه ایزو بعداز تنظیم قراردادکه بین مراجع و موسسات صادر کننده گواهینامه ایزو و شرکتها و سازمانهای متقاضی گواهینامه ایزو انجام شد و هماهنگیهای لازم بجهت حضور کارشناسان خبره و ماهربرای اجرا و پیاده سازی سیستم ایزو ISO درشرکتها و موسسات متقاضی گواهینامه ایزو انجام میشود باحضور کارشناس یاکارشناسان ماهر و خبره درشرکت و سازمان ، اجرا و پیاده سازی استاندارد ایزو ISO مورد درخواست شرکتها و موسسات و سازمانهای متقاضی گواهینامه ایزو هستند جهت دریافت و اخذ گواهینامه ایزو انجام میشود. اجرای استانداردهای ایزو و انجام کارهایی مانند تهیه سیستمهای مدیریت دارای کیفیت ویا سیستم مدیریت شرکتها و سازمانها و ... ، بررسی و تحلیل فرایندها ، ساختار سازمانی و اصطلاحات لازم درچارت سازمانی شرکتها و موسسات، تهیه و تدوین شرح وظایفهای پرسنل شرکت ، برگزاری جلسات آموزشی ایزو ISO بابت کارکنان و پرسنل و مدیران شرکتها و سازمانها، بررسی و تحلیل کلیه اطلاعات موجوددر شرکتها و سازمانهاییکه خواستار دریافت و گرفتن گواهینامه ایزو و اصلاح و ایجاد مستندات ایزو ISO و........ توسط کارشناس یاکارشناسان ماهر و خبره انجام میشود.