چگونه و از کجا ایزو بگیریم؟

چگونه و از کجا ایزو بگیریم؟ ابتدا مستلزم دانستن هدف و قصد اخذ ایزو میباشدکه درابتدا بایستی نیت دریافت گواهی ایزو مشخص شود و سپس متقاضی بامشاوره و کمک مراکز مشاوره بداندکه ازکجا ایزو بگیرد و چگونه؟ بدین معناکه شرکتها باقصد و نیات بسیاری اقدام میکنندبه اخذ گواهی ایزو یعنی شرکت در مناقصات ، صادرات ، تبلیغات ، رقابت ویا هرقصد و نیت دیگر. درذیل مراجع صدور گواهی ایزو رادر کل معرفی کرده و بیان میکنیم جهت مقاصد مختلف کدام نوع گواهی ایزو مورد نیاز و معتبر هست.

مراجع صادر کننده ایزو درکل دو دسته میشوند: IAF و غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار مرجع بالا دستتری باعنوان AB فعالیت میکندکه خوداین AB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست و نهاد معتبر بین المللی باعنوان IAF فعالیت میکند و مدیریت میشود واین تیپ گواهی دارای بالاترین سطح اعتبار هست و جهت صادرات بایستی ازایندست گواهی استفاده کردکه دارای بالاترین سطح اعتبار میباشد و اعتبار جهانی دارد. یکنوع دیگر گواهینامه غیر IAF میباشدکه درون ایران و توسط مراجع ایرانی صادر شده و درون ایران صادر میشوند و تعداد بسیاری مراجع اینچنینی درون کشور فعالیت میکنندکه بیشتراز 500 و حتی 600 مرجع اینچنینی درون ایران هستندکه تماما دارای اعتبار یکسان هستند و اما نوسان قیمت دراین مراجع بدلیل برندهای مختلف و بسیاری میباشدکه باعث نوسان قیمت شده و گاهی نجومی بالا میرود و این قیمتهای گزاف نشانه اعتبار بیشتر نیست.

چگونه و از کجا ایزو بگیریم؟ باتوجه بدین تفاسیر حالا بدین قضیه میپردازیم ازکجا ایزو بگیریم؟

اخذ ایزو جهت شرکت توی صادرات تنها میتوان ازطریق مراجع IAF اقدام کرد و تنها گواهی ایزو تحت اعتبار IAF بابت صادرات کاربردی میباشد و با گواهی غیر IAF نمیتوان صادرات انجام داد زیراکه دارای اعتبار بابت صادرات نمیباشند.

اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات باتوجه بدینکه کارفرمای مناقصه گزار درچه سطح سختگیری باشد متفاوت هست. چنانچه کارفرمای مناقصه گزار درآن سطح سختگیری باشدکه درخواست ایزو ازطریق مراجع IAF کند بایستی حتما سازمان متقاضی ازایندست گواهینامه بهره ببردکه بعید هست چنین اتفاقی بیوفتد و نوع غیر IAF کفایت میکند.
اخذ ایزو جهت تبلیغات وجهت تبلیغات دریافت ایزو غیر IAF کافیست و شرکتها جهت تبلیغات میتواننداز نوع غیر IAF استفاده کنند و بابت رقابت و تبلیغات و جلب مشتری همین نوع غیر IAF پاسخگوی نیاز شرکت متقاضی میباشد. ضمن اینکه شرکت متقاضی بعدها میتواند باپرداخت مابه التفاوت گواهی غیر IAF خودرا برروی IAF سوییچ کند.

چگونه و از کجا ایزو بگیریم؟ بستگی داردبه شرایط شرکت متقاضی و اینکه ازنظر مالی و اقتصادی و گسترش سازمان و هر مسائل شخصی دیگر.

چگونه و از کجا ایزو بگیریم؟ سوالی میباشدکه جهت اغلب شرکتهای متقاضی پیش میاید وآنها رامجاب میکندتا درون گوگل جستجو کنند و بامراکز و مراجع مشاوره و اطلاع رسانی منجمله مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران برمیخورندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته و رایگان پاسخگوی متقاضیان محترم درخصوص اخذ انواع گواهی ایزو ISO ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک میباشد. تنهابایک تماس اطلاعات لازمه راکسب کنید و درزمان مناسب و در سریعترین زمان و کمترین هزینه ازطریق مراجع درخواستی گواهینامه مورد نظر خودرا بدست بیاورند.