HSE چیست؟

HSE چیست؟

HSE یک کلمه سه حرفی هست و هر کدام ازاین حروف مخفف کلمات و واژه­هایی هستندکه ازحرف اولش کلمات گرفته شده و درکنار هم گذارده شده واین کلمه سه حرفی HSE بوجود آمدست. حرف H اول کلمه « Health» بمعنی « بهداشت » و حرف S اول کلمه « Safety » درمعنی « ایمنی » و حرف E اول کلمه « Environment » بمعنای « محیط زیست » میباشد. ازترکیب این کلمات واژه HSE بوجود آمدکه معنیش « بهداشت حرفه ­ای » هست.

سازمان HSE عهده دار کلیه مسائلیکه مرتبط بهداشت کار ، محیط زیست و محیط صنعتی ، ایمنی و آتش­نشانی و میباشد. نقش HSE درون صنعت نفت، توسعه پایدار و کرامت انسان ازنگاه سیستماتیک هست و همچنین ارتباط باعوامل گوناگون بهداشتی، ایمنی و محیط زیست توی صنعت نفت دربخشهای مختلف زندگی آدمها دارد و اهمیت ویژه­ای رابه خود اختصاص دادست.

فلسفه HSE چیست؟ فلسفه HSE جهت سازمان باروش و استراتژی خاص خودآثار و عوارض نامطلوب صنعت درمحیط ایجاد میکند بحداقل میرساند و همچنین درتلاشست آثار و اثرات مطلوب راافزایش دهد ازطریق تامین همه جانبه تمام کارکنان و همکارانیکه درسازمان وجود دارند و همچنین افزایش دادن تجهیزات و تاسیسات و رساندن حوادث و آسیبها بمرحله ایکه دیگر آسیب و حوادثی ایجاد نشود وبه مرحله صفر برساندکه اینکار ازطریق شرایط نامطلوبی جلوی ارتقا و پیشرفت رامیگیرد حذف کند و بهداشت ایمنی و سلامت افراد راارتقا دهد. محافظت محیط زیست و ارتقای بهداشت ایمنی درون محیط زیست رااعمال کند.

HSE دانشیست بابت حفاظت ازانسانها و محیطی که درآن زندگی میکنند و میخواهد استرس و نگرانی رااز زندگی مردم دور کند و انسانها بتواننددر آرامش بزندگی خودادامه بدهند بدون اینکه نگرانی بسراغشان بیاید وآنها رادچار اضطراب و استرس کند و ازروال عادی زندگی دور شوند. HSE توی محیط کار میخواهدهم بنفع تک تک کارکنان کار کند و جهت ارتقای سلامت جسمی و روحی آنها اقدام کند و همچنین بنفع کارفرما اقدام کندتا نفعی ببرد و دچار زیان نشود. محیطی بابت هردو قشر ایجاد کندکه درکمال آرامش بتوانندبا همدیگر ساعتهایی رادر روز بخوبی سپری کنند واز استرس و نگرانی دور شوند. و همچنین علاوه برکارکنان و کارفرماخود محیط رااز انواع آلودگی هاکه ممکنست ایجاد شود پاک کند و نکات ایمنی رادر محیط اعمال کندتا هم سلامت کارکنان وهم سلامت کارفرما تضمین شود و آنهادر کمال آرامش کاری باکیفیت عالی انجام دهند.
استاندارد HSE و اقدامات بهداشت محیط : اقداماتی که بهداشت محیط بایددر سطح محیط انجام دهد و محیط راایمن نگه دارد بشرح ذیل میباشدکه بیان میکنیم: شناسایی عوامل آلودگیها مانند آلودگی هوا ، خاک ، آب ، فاضلابهای خانگی، فاضلابهای کشتیها، زباله های درون شهری، فاضلابهای جوی آب درکوچه ها و خیابانهاو.....و مکانهاکه این آلودگی راایجاد می­کنند و همچنین چگونگی کنترل آلودگیها ، ازطریق همکاری بامرکز بهداشت تغذیه بتوانند منابع آب و مواد غذایی سالم تهیه کنند ودر اختیار مردم قرار دهند. شناسایی و پیشگیری عوامل آلودگی ­زاکه اینعوامل آلودگی ازطرق مختلف ایجاد میشود مانند آلودگی خاک ، آلودگی هوا ، مدفوعات حیوانات ، گیاهان هرز ، آلودگی آب ایجاد میشود. تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های تغذیه کارمندان محیط زیست باسلامت افراد و محیط کاری کارمندان

فعالیتHSE « بهداشت حرفه­ای » : عواملیکه بجهت محیط کار زیان داردرا شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهدکه اینعوامل بشرح زیرست: عوامل فیزیکی ، عوامل شیمیایی ، عوامل بیولوژیکی ، عوامل مکانیکی ، عوامل ارگونومیکی ، پیشگیری از عواملی که باعث به وجود آمدن بیماری­ کارمندان می­شود و ارتقای سلامت کارمند، جلوگیری ازبروز آسیبها، حوادثیکه ممکنست بابت کارمندان ایجاد شود، ایجاد کردن امکاناتی برای محافظت از کارکنان

هدف ازایجاد HSE : ایجاد فضای امن و آرام برای کارکنان محیط ، جلوگیری و پیشگیری از مبتلا شدن کارکنان به بیماری ، افزایش ارتقای سلامتی کارکنان ، پیشگیری از آلودگی اعم از آلودگی های آب، خاک، هوا.