گواهینامه HSE معتبر

گواهینامه HSE معتبر

گواهینامه HSE باعنوان ایمنی و بهداشت محیط زیست ازانواع گواهی نامه بین المللی میباشدکه شامل دو استاندارد ISO14001 وهمچنین ISO45001 میشود یعنی زمانیکه شرکتی دو استاندارد ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 رادرون سازمانش طراحی و پیاده سازی نماید درحقیقت الزامات گواهینامه HSE رادرون سازمانش پیاده سازی نموده است و گواهی HSE ازترکیب دو استاندارد ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 بدست میاید. جهت دریافت گواهینامه HSE حتما لازم نیست دو استاندارد ISO14001 وهمچنین ISO45001 طراحی و پیاده سازی گردند وسپس گواهینامه HSE اخذ گردد بلکه میتوان گواهینامه HSE یاهمان HSE-MS رابه تنهایی نیزدریافت کرداما بهترست و تاکید میگردد سازمان متقاضی دریافت گواهینامه HSE درابتدا بطور همزمان ویا دریک بازده زمانی دو استاندارد ISO14001 وهمینطور استاندارد ISO45001 رابه مرحله اجرا درآورده و طراحی و پیاده سازی نماید و سپس جهت اخذ استاندارد HSE اقدام کند.

گواهی نامه HSE دراصطلاح عوام گواهینامه نامیده میشود حال آنکه اصلا گواهینامه نیست ودراصطلاح و اشتباها گواهینامه نام میگیرد. جهت اخذ استاندارد HSE همچنین توصیه میشودکه سازمانها استاندارد ISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نماید. گواهینامه ISO 9001 بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها قبل ویا همزمان باانواع استاندارد دیگر توصیه میشودکه حتما طراحی و پیاده سازی شود زیراکه الزامات درون تمامی استانداردها درون استاندارد ISO9001 تعریف شده است.

گواهی HSE معتبر مورد درخواست تمامی متقاضیانی میباشدکه میخواهند جهت اخذ استاندارد HSE اقدام کنند. HSE و اعتبار گواهینامه HSE یاهمان HSE – MS بستگی داردبه مرجع صادر کننده وهمینطور برندهای مختلف. اخذ گواهینامه HSE ازطریق مراجع معتبر مورد تایید سازمان ملی استاندارد وسایر نهادهای بین المللی مراجع باعضویت IAF وغیر عضو IAF صورت میپذیرد. حالا سوال پیش میایدکه IAF چیست وهمچنین غیر IAF چیست؟ مراجع صادر کننده انواع گواهینامه ایزو وهمچنین HSE رااصطلاحا CB مینامندو اعتبار دهنده CB مرجعی میباشد باعنوان AB واین AB مراجع CB رامدیریت میکنند وبدانها اعتبار میدهند ودر نهایت یک نهاد بین المللی اعتبار دهی باعنوان اختصاری IAF ، AB راتحت پوشش قرار میدهد وبه AB اعتبار میدهدو AB دارای اعتبار IAF نماینده IAF بعنوان نماینده نهاد بین المللی اعتبار دهی گواهینامه ایزو میباشدکه درون ایران تنها مرجع IAF ، NACI میباشدو البته هرکشور دیگرنیز مراجع IAF مخصوص خودشان دارند مثلا: آمریکا IAS ، انگلیسUKAS ، آلمان DAKKS ، سوییس SAS و ایتالیا ACCREDIA. گواهینامه HSE دارای اعتبار IAF جهت صادرات بایستی اخذ گرددو دارای بالاترین سطح اعتبار میباشدو البته زمان بیشتر و هزینه بیشتری میخواهد. مراجع دارای اعتبار غیر IAF نیزدر تعریفشان بایستی اینگونه بیان کردکه CB وهمینطور AB هردو ساخته و پرداخته ایرانیهاست. ایرانیها بدلیل تحریمات و همچنین قیمت بالای گواهینامه ایزو معتبر دارای اعتبار IAF وهمچنین زمانبر بودن ثبت و صدور گواهی نامه ISO معتبر تحت اعتبار IAF تصمیم گرفتند خودشان گواهینامه ایزو صادر کنندکه بالطبع بدنبالش CB (های) ایرانی ساخته شدندکه زیر نظر AB ایرانی اعتبار دهی و مدیریت میشوند. گواهینامه HSE معتبر غیر IAF نیزبا برندهای مختلف درون ایران کار میکنندکه باتوجه بدین تعدد برند قیمتها متغیر میباشداما افرادی نیزدراین میان هستندکه سواستفاده کرده و گواهینامه HSE و ISO تقلبی و غیرمعتبر صادر کنند سازمانهای متقاضی گواهینامه HSE بایستی بادقت کافی جهت انتخاب مراجع صادر کننده HSE معتبر جهت دریافت گواهینامه HSE ویا همان HSE-MS اقدام کنند. اعتبار گواهینامه HSE معتبر زامیتوان ازطریق سایت AB رجیستری کرد یعنی چنانچه دارای اعتبار IAF بالاترین سطح اعتبار باشد بایستی وارد سایت IAF شدو روی کشور و مرجع صادرکننده کلیک کرد وطی یک مراحلی اعتبار گواهینامه HSE معتبر راسنجید. ودرباره مراجع غیر IAF نیزاز طریق سایت AB میتوان اعتبار گواهینامه HSE معتبر راطی مراحلی رجیستری کرد.

مدرک HSE ویا HSE – MS معتبر دارای عضویت IAF ( نهاد بین المللی اعتبار دهی گواهینامه ایزو ) ویا مدرک HSE ویا HSE – MS معتبر دارای عضویت غیر IAF جهت متقاضیان دریافت گواهینامه HSE سوالاتی پیش میاوردکه اغلب جهت جستجو درون فضای مجازی ازقبیل گوگل بدنبال جواب میگردندو بامراکز مشاوره مانند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران برمیخورندو میتوانند باشماره های مرکزما تماس بگیرندو بصورت رایگان ازطریق مشاورین باتجربه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درخصوص گواهینامه HSE معتبر ومراکز و مراجع صادر کننده گواهی HSE معتبر اطلاعات کافی رادریافت نمایند. بدنبال همین موضوع کاربران و متقاضیان ممکنست بادرج عناوین زیر درون گوگل جستجو نمایند: گواهینامه HSE معتبر, گواهی نامه HSE معتبر, گواهی HSE معتبر, مدرک HSE معتبر, مراجع صادر کننده HSE معتبر, گواهینامه HSE-MS معتبر, گواهی نامه HSE-MS معتبر, گواهی HSE-MS معتبر, مدرک HSE-MS معتبر, مراجع صادر کننده HSE-MS معتبر, اخذ مدرک ایمنی و بهداشت, نمونه گواهینامه HSE, نمونه مدرک HSE, معتبرترین مدرک HSE, چگونه مدرک HSE بگیریم, مدرک بین المللی HSE, مدرک HSE وزارت کار, نمونه گواهینامه hse, نمونه مدرک hse, معتبرترین مدرک hse, چگونه مدرک hse بگیریم, مدرک بین المللی hse, مدرک hse وزارت کار, ثبت نام مدرک HSE وغیره.