آموزش دریافت مدرک HSE

آموزش دریافت مدرک HSE و مدرک HSE درسطح کشور امروزنه ازدغدغه های بسیاری شرکتهای متقاضی بودکه قصد دارندبا گرفتن مدرک HSE درداخل کشور درون مناقصات و مزایدهها شرکت کنند بادو مدرک مورد نظراین نهاد هانمیتوانند دراین مراسمها شرکت کرده و فعالیتی رابرای خوددر منطقه پیدا کنندبرای همین شرکتهای زیادی درایران هستندکه درپی دریافت کردن مدرک HSE میباشند.

آموزش دریافت گواهی نامه HSE و بدست اوردن HSE نیزشرایط و وضوابط خاص خودرا بهمراه داشته ست و متقاضیان بابت اینکه بتواننداین مجوز رااخذ کنندباید طبق قوانین و ایین نامه های موجود رفتار کرده تاموفق بکسب مجوز HSE گردند باتوجه اطلاعاتیکه درمورد استاندارد مورد نظردر سطح منابع منتشر شدست میتوان بیان کردکه استاندارد HSE جهان شمول میباشد و هرچه درکشورها بخوبی بدین استاندار عمل کرده باشند بنفع خودکشورست و مردم ان ناحیه دررفاه کامل زندگی خواهند کرد درغیر اینصورت معلوم نیست چه اتفاقاتی کشوررا تهدید کند گواهینامه مورد نظر درسطح جهان ازسه شاخص مهم و اساسی تشکیل شدست و هرکدام یک ازاین بخشها شرایط و قواعد خاص خودرا بهمراه دارند افرادیکه میخواهنددر ارگانهای مربوطه مشغول بکار شوند بایددر زمینه گواهینامه HSE تاحدودی اموزشهای لازم رادیده باشند و ازسابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار بوده باشند دراین صورت ایندست افرادبرای فعالیت درشرکت مورد استفاده قرار میگیرند.

آموزش دریافت گواهینامه HSE و مدیرانیکه دراین مراکز استخدام میشوند بایددارای مدرک کارشناسی دریکی ازرشته های مربوطه نیزبوده باشنداین افراد بایدبه مدت 12 سال دریکی ازسازمانهای مورد نظر فعالیت داشته باشند واین سوابق براحتی ازطریق بیمه رد شده قابل رهگیری بودست و سازمانهای صادر کننده براحتی میتوانند ازاین طریق اینکاررا انجام دهد مدیران بکار گرفته شده درنهادهای تولیدی ویا خدماتی بایستی بصورت تمام وقت دراین مراکز حضور داشته باشند ودر شرکت مورد نظر فعالیت کننداین افراد نمیتوانند درخارج ازسازمان نیزفعالیتی داشته باشند ایندو مورد ازشاخصهای مهم دراین زمینه هست و میتواند رخ دهدبا دقت کردن استاندارد مورد نظر متوجه خواهید شداین گواهی ازسه شاخص مهم و اساسی تشکیل شده واین سه معیار شامل ایمنی شغلی، بهداشت فردی و محیط زیست بودست نهادهاییکه ادعا میکنندبا استاندارد مورد نظر محصولات خودرا در داخل کشور تولید میکنند بایداین ادعای خودرادر کالاهای تولیدی خودثابت کنند درغیر اینصورت گفته هاهیچ ارزشی رابدنبال نخواهند داشت.

آموزش دریافت استاندارد HSE و سازمانهای صادر کننده مدرک HSE بابررسی کردن مدارک و اطلاعات لازم این مجوز رابمراجعه کننده ارائه میدهدالبته تمامی استاندارد هاکه درکشور ارائه میشوند بمدت یک ساله قابل استفاده میباشند و بعداز گذشت اینمدت بایددوباره شرکت مورد نظر مجوز خودرا تمدید کندکه تمدید کردن مجوز نیزشرایط و ضوابط خاص خودرا بهمراه داشته ست مراکزیکه دراین زمینه نوپا هستند دقت داشته باشندکه براساس تخصصهای خاص خودیک طرح راباختیار انتخاب کرده و بدرستی رویش کار کنند درصورت ثابت شدن درستی کار دیگر سازمانهای مربوطه بشرکت شما بعنوان یک سازمان تازه تاسیس نگاه نخواهند کرد و بیشتر طرحهای رسیده بابستن قرار داد بشرکت شما اعطا خواهند نمود هرچه میزان کیفیت فعالیت خودرا درداخل کشور افزایش دهید براحتی میتوانید دربین رقبا فعالیت داشته باشید و میزان سرمایه های موجودی خودرا نیزدر کشور افزایش دهیدبرای تمامی سازمانهای خدماتی ویا پیمانکاری داشتن ایمنی شغلی یکی ازملزومات بودست و بایستی بدان بها داده شود درغیر اینصورت نمیتوان باهداف مورد نظر خوددست پیدا نمود و درسطح منطقه مورد نظر خودفعالیت دلخواه کرد ایمنی شغلی بسیار مهمتر ازان چیزیست که بنظر میرسد بنابراین دراین مورد بایداز تخصصهای ویژه و کار امد استفاده بعمل اورد و شرایط لازم رادر سازمانهای فعال ایجاد کرد.