گواهی نامه HSE

گواهينامه هاي بين المللي و استاندارد بسيارست وكارايي هركدام متفاوت ميباشد. متقاضيان آنهانيز زياد هستند وهركدام براساس نياز كسب وكارش درپي كسب اين نشانها هستند. مزاياي بهره بري از علائم تجاري كم نيستند، اما مهمترين آنها، اعتبار بخشيدن به توليدات وكالاها و خدمات ميباشد. معمولا مصرف كنندگان وكاربران به محصولاتي كه ازعلامت هاي اينچنين بهره مند هستند، توجه ويژه اي خواهند كردكه البته دور ازانتظار هم نيست. درحقيقت پياده سازي شاخصه هاي معين شده استاندارد ها، موجب بالا بردن ميزان كيفيت وامنيت توليدات خواهد شد وبا مرور زمان جامعه شغلي بهتري راايجاد مي كند.

گواهينامه HSE يكي ازاين سيستم هاي مديريت است كه كمك شاياني به بهتر شدن روابط تجاري خواهد كرد ودراصل از كلمه ( HEALTH& SAFETY& ENVIRONMENT ) بمعني ( بهداشت، ايمني، محيط زيست )گرفته شده است. اين گواهي سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست راتشكيل ميدهد وهمانطور كه ازنامش پيداست، ازتركيب ISO 45001 (سيستم مديريت ايمني وبهداشت) و ISO 14001 (سيستم مديريت زيست محيطي) بوجود آمده است. اين دو استاندارد، جزء ايزو هاي پركاربرد هستندكه درزمينه هاي مختلف قابل بهره وري بوده وتوسط بسياري ازشركتها وارگانها درخواست ميشوند. آيزو ها معمولا دو دسته هستند. دسته اي عمومي بوده مانند آيزوهايي كه دربالا اشاره شد ودسته ديگر تخصصي ميباشند. ISO 22000سيستم مديريت ايمني غذايي ازاين قبيل بشمار ميرودكه دستورالعمل هايش بمنظور استفاده در فعاليت هاي مربوط بصنايع غذايي معين شده است ونمي توان ازآن درصنعت ديگري همچون ماشين سازي وغيره بكار برد. ISO 27001 (سيستم مديريت اطلاعات) هم جزء اين دسته محسوب ميشودكه بمنظور حفظ ونگههداري ازاطلاعات حساس ديجيتالي تعيين شده است. استفاده مكرر ازايزو 14001 وايزو 45001 باعث بوجود آمدن HSE شده است. شركتهاي بسياري بدنبال كسب اين گواهينامه ها مي باشند. معمولا متقاضياني كه قصد اعتبار بخشي به مجموعه خودرا دارند ازاين گواهي استفاده ميكنند. كارفرمايان ومناقصه گذاران هم دربرخي موارد براي واگذاري قراردادهاي تجاري، اغلب اين دو آيزو رااز پيمانكاران مطالبه مينمايند واين مسئله موجب پيدايش HSE شده است. درحقيقت پياده سازي توام اين دو سيستم مديريت، كمك زيادي درسرعت بخشيدن به اخذ آن خواهد شد.

HSE راهمانطوركه متقاضيان براي اهداف متفاوتي بجهت كسب استانداردها مي پردازند، بهمان مقدار مراجع صادر كننده گواهينامه ها بايكديگر تفاوت دارند. برخي ازصادر كننده ها اعتبار بيشتري داشته ومدارك معتبري ارائه ميدهند. بعضي ديگر هم اعتبار كمتري داشته واسنادشان، تنهابراي فعاليتهاي مشخصي بكار برده ميشود. ازآنجائيكه HSE ، جزء ايزو هاميباشد، بنابراين صادركنندههاي گواهي ايزو مدارك مربوطه راارائه ميدهند. انجمن IAF نیزكه عضواين سازمانست، مسئول معرفي نمايندههاي آيزو دركشورهاي مختلف ميباشد. اين نمايندگان كه AB خوانده ميشوندبه مراكز صادر كننده يا ( CB )، اعتبار دهي ميكنند. CB ها تحت نظارت انجمن IAF بفعاليت مشغولند ومدارك معتبري اعطاء مينمايندكه درهمه كشورها مورد قبول واقع مي شود. درنتيجه دقت وسخت گيري زيادي براي اجراي استانداردها اعمال مينمايند. بهمين دليل كسب گواهي ازاين مراجع با هزينه هاي بالايي صورت ميگيرد. اما تعدادي از CB ها زير نظر انجمن IAF نيستند وبصورت مستقل فعاليت ميكنندكه مسلما گواهينامه هاي صادره اين موسسات اعتبار چنداني نداشته ونمي توان ازآنها براي مواردي همچون صادرات كالاها بهره برد. امااز آنجاكه درپياده سازي مستندات نظارتي انجام نمي دهند، گواهي مورد نظر رابا هزينه هاي پاييني ثبت مينمايند. ازاينرو شركتهاي بسياري به اين مراجع روي مياورند. اصولا موسساتي كه تمايلي به اجراي كامل دستوالعمل ها ندارند، شركتهاي تاره تاسيس ونوپا كه جهت تبليغات به استانداردها روي آورده اند وموسساتي كه توان پرداخت مبالغ سنگين پياده سازي راندارند، به صادركننده هاي اينچنيني مراجعه مي كنند. لازم بذكر است كه متقاضيان ميتوانند درصورت نياز، اختلاف هزينه هاي اجرايي راپرداخت كرده ومدرك خودرا به سطح بالا تري ارتقاء دهند.

دريافت گواهينامه HSE ، پس ازانتخاب CB مورد نظر ميبايست قرارداد مربوط راامضاء كرده وشروع تهيه برنامه هاي اجرايي براساس ساختار وفرايند هاي مجموعه بپردازند. دراين مرحله طرحهاي اوليه شناسايي وتدوين شده وسپس اقدام برپايي آنها ونيز اجراي كليه دستورالعمل ها مينمايند. يكي ازاقداماتي كه دراين خصوص بايد انجام شود، آموزش كاركنان وپرسنل موسسه، پيرامون الزامات مشخص شده ميباشدكه با برگزاري جلسات معيني صورت ميگيرد ودرنهايت پس ازارزيابي هاي فراوان، موسسه ثبت گواهي،  اقداممميزي مجموعه كرده ودر صورتي كه تمامي تمهيدات به طور كامل اجرا شده باشند، گواهي HSE براي سازمان متقاضي صادر ميگردد. توصيه ميشود قبل ازشروع كار، بمراكز مشاوره جهت مشاوره رايگان مراجعه شودتا ازمشكلات احتمالي جلوگيري شود.