چگونگی دریافت گواهینامه ایزو

ایزو سالیان درازیست فعالیت میکند ودر میان افراد و نهادها شناخته شدست و هرروزکه میگذرد ایزوهای جدیدی بوجود میآیداین ایزوها برعکس ایزو قبلی ازمیزان کیفیت و مرغوبیت بهتری برخوردارست. همین کیفیت و مرغوبیت ایزو هاو جذب مشتریان زیادست موجب شده نهادها وسازمانهادر جاهای مختلف جهان بسمت ایزو بروند و خواستاراین باشندکه دراین زمینه فعالیت کنند. مدلهای متفاوتی ایزو وجود داردکه هرنهاد و سازمان متقاضی باتوجه بخواسته نهاد خودبه طرفِ هرکدام ایزو بخواهد میرود وآن رااز مراجع صادر کننده گواهی ایزو خواستار میباشد و سعی میکندکه شرایطیکه مرجع صادرکننده ایزو منباب متقاضیان ایزو مقرر کردست رعایت کنند وآن مقررات راانجام دهند و نهادها و سازمانهای متقاضی بعد گرفتن تاییدیه توسط مراجع صادرکننده فعالیت خودرا شروع میکنند وهمه تلاشِ خودرا میکنندکه دراین زمینه موفق بشوند و محصولات ناب و عالی تولید کنند و بتوانند مانند سایر ایزوها محبوبیت و مشهوریت لازم رابه دست آوردند. ایزو هاهم درداخل کشور فعالیت میکنند و نیزدر سطح جهانی و بین المللی. هرکدام ازاین ایزو هاشرایط و خصوصیات بخصوصی دارندکه موجب جذب مشتریان خاص خودخواهند شد و شرکت هاو سازمانها باتوجه توانایی مدیران شرکتها وسازمان هاو عملکرد شرکت اقدام دریافت ایزو میکنند.

ایزو بین المللی : ایزو هادرسطح بین المللی دارای ویژگی و خصوصیات منحصربه فردیست دارا بودن خصوصیات باعث شدست وشرکتهای کمی متقاضی دریافت مدرک ایزو درسطح بین المللی باشند و اکثر شرکتهای دیگربه سمت ایزو دیگرکه ویژگی هایی رادارا هستندکه بنفع مدیران شرکت هاهستند.

چگونگی دریافت ایزو در سطح بین المللی : موسسه هاوسازمانهای متقاضی بابت دریافت مدرک ایزو بایدشرایط و ضوابط خواسته شده ازطرف مراجع صادرکننده گواهی ایزو راانجام دهنداین شرایط عبارتنداز: موسسههای متقاضی دریافت ایزو ، بایدطبق مقررات مراجع صادرکننده گواهی ایزو بایدبرای دریافت مدرک ایزو ، هزینه ای رابپردازندکه هزینه بابت اکثر موسسههای متقاضی مقرون بصرفه نیست و آنها دنبال ایزوهایی هستندکه قیمت کمی داشته باشند. نهادهای متقاضی مدرک ایزو منباب دریافت مدرک ایزو بایدزمان خاصی راسپری کنند و بعداز گذشت زمانی، مرجع صادرکننده گواهی ایزو، بدانها مدرک ایزو رامیدهد و آنهامیتوانند فعالیت خودرا شروع کنند. بنابراین بخاطر ایندو ویژگی ایزوهای بین المللی دارد شرکتها اکثرا بدنبال ایزو ارزان قیمت هستندکه برای آنهابه صرفه ترباشند و درزمان بسیار کمی بتوانند آنرا دریافت کنند و فعالیت خودرا شروع کنند و فقط تعداد کمی ازصاحبان شرکتها بدین نوع ایزوهای بین المللی رو میآورند و فعالیت میکنند ودر مقابل استفاده ایزو بین المللی، باعث ارتباط شغلی بادیگر شرکت هادر کشورهای دور و نزدیک خواهد شد و آنها میتوانند محصولات زیادی رابه کشورهای دیگر بفرستند و انتقال دهند و بدین گونه مشهور شوند.

چگونگی دریافت ایزو داخلی کشور: شرکتها و سازمانهای متقاضی دریافت ایزو درسطح داخلی شرکت براحتی میتوانند ایزو رادریافت کنند بدون اینکه هزینه زیادی راخرج کنند یازمانی رابرای دریافت بگذرانند ولی تنها دو شرط راباید رعایت کنندتا مراجع صادرکننده گواهی ایزو بدانها مدرک ایزو رابدهداین شرط عبارتنداز: شرکتها و سازمانهای متقاضی بابت دریافت مدرک ایزو ، بایددر مناقصات معین شده توسط مراجع صادرکننده گواهی ایزو حاضر شوند واگر نتوانند حضور یابند بمنزله عدم درخواست دریافت ایزو میباشد. مدیران شرکتها و سازمان هاباید ازدانش و آگاهی کافی درزمینه ایزو، عملکرد شرکت درمسیر اهداف ایزو، توانایی مدیران بجهت اجرای طرحهای ایزو درسطح شرکت برخوردار باشند و اطلاعات کافی راکسب نمایند وگرنه اگربدون آگاهی و دانش وارد کار شوند مطمعنا نمیتوانند دراین مسیر موفق شوند و شکست میخورندپس لازمه عملکرد خوب شرکت، دانش و آگاهی مدیرانِ شرکت هست وشرکت بایددارای مدیری مدبر، آگاه باشد تادر مسیر اهداف خودموفق شود.