شرایط اخذ ایزو

 

شرایط اخذ گواهینامه ایزو

شرایط گرفتن ایزو و مراحل اخذ ISO بایداصولی طی شود و پیاده سازی مستندات و انجام روشهای اجرایی بابت مدیریت مجموعه بسیار لازم میباشد. شرکتهاکه بدون اطمینان ازنحوه پیاده سازی ایزو گواهینامه ایزو صادر میکنند رفته رفته موجب کاهش عملکرد کشور میشوند وبه تولیدات و محصولات کشور ضربه وارد میکنند وبی کیفیت شدن خدمات و محصولات و تولیدات باعث میشود یکی یکی درهای اقتصاد هرمجموعه بسته شوند و اجناس و خدمات و محصولات خارجی جای خودرا درمیان محصولات و خدمات ما باز کنند و رقیبان قدرتمندی دربازار ایران باشند واین یعنی شکست.

طراحی کردن ایزو و مستند سازی و پیاده سازی کردن گواهینامه های ایزو باتوجه بمیزان توقعات و سطح انتظارات متقاضیان ایزو ، میزان سطح سخت گیری مراجع صادر کننده ایزو ، میزان سطح همکاری و پرسنل و کارکنان مجموعه متقاضی ایزو ، میزان تخصص و دانش و علم فنی مشاوران ویا کارشناسان ایزو و یک سری عوامل دیگر سطحهای متفاوتی دارد.

 

شرکتها و سازمانهای متقاضی ایزو میتوانند تمام امور مربوطه اخذ و دریافت گواهینامه ایزو راخودشان انجام دهند و سیستمهای فنی رااجرا کنندکه البته برای اینکار نیازمند شخص مسلط و آگاهی نسبت امور و الزامات استاندارد میباشدولی خب میتوانند انجام این امور راهم بمرکز مشاوره محول نمایند تااز صفر تاصد کار رابرایشان انجام دهندکه ازجمله مراکز مشاوره ، مرکز ما میباشدکه بخاطر سطح اعتبار بالا و مشتری مداری و صداقت درکاراز اعتبار صدور گواهینامه های ایزو بشما اطمینان میدهد و بااجرای کار خوب و تمیز و بدون عیب و نقص رضایت شما مشتری عزیزرا جلب میکندنه بااهدای تندیس مدیر برتر ،لوح تقدیر یا سپاس نامه و اهدای پرچم و قاب.

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ (ISO 9001) سیستم مدیریت کیفیت به عنوان مرجع مادر و عمومی مهم ترین استاندارد میباشد و بیشترین متقاضی را دارد.بعضی مواقع متقاضیان و درخواست کنندگان گواهینامه ایزو غیر از گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ متناسب با نیاز و فعالیتهای مجموعه خود متقاضی دریافت گواهینامه های ایزوی دیگری می‌باشد ، مانند ایزو ۱۴۰۰۱ (ISO 14001) سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱(ISO 45001) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای.داشتن همزمان این سه گواهینامه مرجع و عمومی نشان دهنده سیستم مدیریتی یکپارچه سازمان و مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو می‌باشد و در اصطلاح گفته میشود مجموعه سیستم IMS دارد.
مراجع صدور گواهینامه های ایزو ویا CB ها دو نوع میباشند. CB هاییکه تحت یک مرجع اعتبار دهنده بنام AB اعتبار دهی میشوند و خوداین AB عضو انجمن بین المللی IAF میباشند و دارای سطح اعتبار و درجه بالایی هستند و یک سری دیگر مراجع صدور گواهینامه ویااینکه CB هوایی تحت مراجع اعتبار دهنده بانام AB هستندولی مراکز اعتبار دهنده آنها ( AB ) عضو انجمن بین المللی IAF نمیباشد و ازسطح اعتبار پایینتری برخوردارند.
اهداف متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو متفاوت میباشد ازجمله بابت شرکت توی مناقصات ، برند سازی ، کنترل کردن فرآیندهای شرکت ، داشتن یک سیستم مدیریتی مدون و استاندارد ، بهبود خدمات و محصولات ، رسیدن به اهداف بزرگ ، تجارت بازار جهانی و کنار زدن رقیبان بابت رسیدن بدین اهداف مخصوصا داشتن یک سیستم مدیریتی مدون و تجارت دردرون بازار جهانی و بهبود خدمات و محصولات بهتراست ازطریق مراجعی گواهینامه ایزو رادریافت کنیم که عضو انجمن بین المللی IAF باشدواز سطح اعتبار بالایی برخوردار باشد.

متقاضیان گواهینامه ایزو اکثرابرای شرکت مناقصات و همچنین برند سازی بدنبال اخذ گواهینامه ایزو میآیندکه دریافت گواهینامه ایزو توسط مراجع خصوصی بوده و گواهینامه ایزو آنها عضو انجمن بین المللی نمیباشد مورد قبول کار و هدفشان میباشد. اساس استاندارد سیستم مدیریتی که یک سازمان بدنبالش باشدبه رضایت مندی مشتریان و سهولت درکارها و فرصتها و یکسان سازی ساختار سیستم های مختلف و همراه شدن باساختار استاندارد بین المللی ومنطبق سازی استانداردها بستگی دارد. درکل استانداردها و گواهینامه های ایزو بمنظور بهینه سازی و همسان سازی انواع استانداردها تهیه و تدوین شده اندو مرکز مااز آنجاکه نیاز متقاضی سر لوحه کارشست بابهترین نوع خدمات و مشاوره درخدمت شماست.