ایزو فوری

ایزو فوری

ایزو فوری درخواست بسیاری ازشرکتهای‌ متقاضی شرکت درون مناقصه میباشدکه بنابر خواسته کارفرما مجبور هستنداز انواع گواهینامه ایزو استفاده کندالبته درخصوص اینگونه گواهینامه های ایزو چونکه دارای عمومیت بیشتری هستند و جهت شرکت درون مناقصات کاربرد دارد میتوان ازانواع گواهینامه های عمومی ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ و IMS و همچنین HSE رانام برد. ایزو ۹۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت کیفیت مهمترین و عمومیترین استانداردی میباشدکه درون مناقصات ممکنست ازشرکتهای شرکت کننده مناقصات درخواست گردد. همچنین ایزو ۱۴۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ایزو ۴۵۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی همچنین HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست و IMS بعنوان سیستم مدیریت یکپارچه درخواست متقاضیان باتوجه تقاضای کارفرمای مناقصه گزار میباشد.

ایزو فوری بدین دلیل رواج زیادی داردکه اغلب شرکتها زمانیکه تازه خریداری میشوند و ازنوع شرکتهای نوپا و تازه تاسیس هستند انواع گواهینامه ایزو وانواع گواهی مورد نیاز مناقصات راندارندو ازطرفی مجبور هستند سریعا اقدام کنند و اینجاست گواهینامه ایزو فوری معنا پیدا میکند و شرکتها بدنبالش هستندتا اینگونه گواهینامه رادریافت کنندالبته بایست گفت درخصوص اینگونه گواهینامه ها بایستی بادقت کافی اقدامات لازم انجام شود زیراکه یکسری مراجع هستندکه گواهینامه تقلبی صادر میکنند واین گونه شرکتها نیزبه دلیل اینکه نیاز دارند تااز نوع فوری بهره بگیرند و ازاین تیپ گواهی دریافت کننددر دام اینگونه افراد باطمع دریافت گواهینامه فوری بیافتند. مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو دو نوع هستند و دارای دو سطح اعتبار هستند یکسری مراجع دارای اعتبار بین المللی و در اصطلاح بدانها IAF گفته میشودکه دارای اعتبار بین المللی هستند اینگونه گواهینامه ها باتوجه بدینکه از قوانین بین‌المللی تبعیت میکنند درباره صادرات ازآنها استفاده میشود بدلیل اینکه صادرات جهت کشورهای دیگر ملزم اینست گواهینامه ارائه شده باقوانین کشور مورد صادرات هماهنگ باشد بهنین جهت تمامی مراجع IAF باقصد صادرات همگی بایستی ازقوانینی تبعیت کنندکه انواع گواهینامه بین المللی بایستی تابع قوانین یکپارچه باشند. اینگونه مراجع بایستی درون نهاد بین‌المللی اعتبار دهنده گواهینامه عضوباشند و حق عضویت داشته باشند. دراینگونه گواهینامه پیاده سازی و ممیزی بایستی انجام شود و هزینه و زمان میخواهد ایرانیها آمده اند مراجع و مراکزی رادرون ایران راه اندازی کردندتا خودشان خودکفا شده و گواهینامه ایزو صادر کنند امروزه بیشتراز ۶۰۰ مرجع دردرون ایران فعالیت داردکه گواهینامه ایزو صادر میکند و اصطلاحا بدانها غیر IAF گفته میشود.

ایزو فوری دراین نوع گواهی نامه ایزو باقوانین اینچنینی بدست میاید و گواهی نامه ایزو فوری و ارزان دراین مدل گواهینامه‌ها معنا پیدا میکند زیراکه پیاده سازی و ممیزی بنابر درخواست شرکت کننده گواهینامه ایزو انجام ‌میشود همچنین سازمان میتواند مستندات موجود گواهینامه خودرا دریافت کنند و درزمان مقتضی که دارای شرایط لازم بود باتوجه باانواع مستندات مرتبط بامرکز خودشان اقدام نمایندبه پیاده سازی . دریافت گواهینامه ایزو فوری درخواست بسیاری از متقاضیان می باشد و بدلیل ناشناخته بودن اینگونه گواهینامه اغلب درون فضای مجازی بدنبالش می‌گردد و ممکنست ناآگاهانه برخورد کنندبا یکسری شرکتهاکه گواهی نامه هایشان فاقد اعتبار است.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ازمراکز مشاوره بزرگ میباشدکه باسابقه طولانی و باحضور مشاورین خبره دراختیار شما متقاضیان عزیز میباشد وبه سوالات شما پاسخ خواهد داد. تمامی سوالات خودرا پرسیده و ابهامات خودرا برطرف نمایید.