گرفتن گواهینامه ایزو ارزان

گرفتن گواهینامه ایزو ارزان

گرفتن گواهینامه ایزو ارزان امروزه ازجمله درخواستهای اغلب متقاضیان میباشدکه بنابر هردلیلی میخواهند گواهی نامه بگیرند بامقاصدی همچو مناقصات, تبلیغات, صادرات, رقابت, برند سازی, بهره وری وهرقصد شخصی دیگر. شرکتها بنابر هردلیل شخصی باتوجه بوضعیت و توان مالی و گستردگی و تجربه متقاضی اینگونه گواهی هستند وباتوجه بدینکه اغلب دراوضاع اقتصادی حال حاضر توان دریافت گواهینامه ایزو بااعتبار بین المللی و گران راندارند درخواست گواهینامه ارزان میکنندتا ضمن داشتن گواهی نامه فوق بتوانند ازآن جهت مقاصد خودشان استفاده کنندو البته جهت هرنوع مقصدی بجز صادرات و درموارد نادر مناقصات (درصورتیکه کار فرما درخواست گواهی نامه IAF داشته باشدکه خیلی کم پیش میاید تااین حد سختگیرانه تصمیم بگیرد) کارشان راه میافتد. دراینجا جهت آگاهی شما متقاضیان شایسته هست مراجع صادر کننده ایزو رابرایتان توضیح داده و تعریف کنیم واصلا بگوییم ایزو چیست؟

اخذ گواهی نامه ایزو ارزان مستلزم اینست ابتدا بدانیم مراجع صادر کننده ایزو کدامند؟ ما دو تیپ گواهی نامه داریم و بادو سطح اعتبار یااینکه IAF هستند ویا اینکه غیر IAF . حالا بایستی هرکدام راجهت کسب اطلاع مشتریان محترم توضیح دادکه درخصوص IAF بایستی اینگونه خلاصه و قابل درک تشریح کردکه مراجع صادر کننده رااصطلاحا ودر اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک نهاد بالا دست باعنوان AB اعتبار میگیردو اعتبار دهی میشودو گواهینامه ای که زیر نظر AB اعتبار دهی نشود عملا هیچگونه اعتبار ووجود خارجی ندارد خوداین AB تحت نظر یک نهاد بین المللی باعنوان IAF اعتبار میگیرند و سازماندهی میشوند. اینگونه گواهینامه درگویش ماایرانیها اصطلاحا گواهی آی ای افی نامیده میشودکه ازطریق سایت IAF قابلیت استعلام و رجیستری داردو میتوان بامراجعه بدین سایت وانتخاب کشور صادر کننده و کلیک برروی مرجع مورد نظر اعتبار گواهی نامه رارجیستری کردو استعلام گرفت والبته چون ازلحاظ اعتبار درسطح بین المللی قرار دارند دارای قواعد و قوانین خاص جهانی بوده ودر حوزه پیاده سازی و ممیزی ازمراحل ثبت و صدور سختگیرانه تر تصمیم گرفته و عمل میکند. حالا دراین میان ایرانیها آمدندو باتوجه بااوضاع اقتصادی و تحریمات وغیره یکسری مراکزی ساختندکه ساختگی خودایرانیها بود و CB وهمچنین AB ساختگی خودایرانیها بود ودر همین کشور ایران صادر میشود وبدین نوع گواهی نامه غیر IAF گفته میشودو دراین تیپ گواهی ارزان بودن معنا پیدا میکند چونکه دارای قواعد وقوانین خاصی نیست و پیاده سازی براساس میل مشتری انجام میگیرد واما ممیزی نیزدر طی یکی دو مرحله انجام میپذیرد.

مراحل دریافت گواهی ایزو شامل سه مرحله میشود: انتخاب مرجع صادرکننده, طراحی و پیاده سازی, ممیزی ودر نهایت ثبت و صدور گواهی . درخصوص مراجع IAF و غیر IAF هرکدام ازاینها فرق داردو مشخصا درخصوص نوع IAF سختگیرانه تر تصمیم گیری میشودو اماکه درنوع غیر IAF میتوان درخواست ارزان گواهی نامه راداشت وفقط بایستی مراقب مراجع تقلبی بودکه گواهی تقلبی صادر میکنند. انواع ایزو شامل عمومی و تخصصی میشودکه نوع عمومی مانند گواهینامه ایزو 9001 ,گواهینامه ایزو 14001, گواهینامه ایزو 45001 ,HSE و IMS میباشدکه اغلب IMS رابصورت رایگان ارائه میکنند زمانیکه یک شرکت سه گواهی نامه ایزو 9001 , گواهی نامه ایزو 14001 , گواهی نامه ایزو 45001 رامیگیرد اصطلاحا میگویند موفق شده به پیاده سازی و طراحی یک سیستم مدیریت یکپارچه ویعنی همان IMS راجهت سازمان طراحی و پیاده سازی نموده است و IMS رارایگان میتواند بگیردالبته پیاده سازی انواع استاندارد عمومی گفته شده توصیه میشود زیراکه ازاهمیت بسیار بالایی جهت بهبود روند فرآیندهای یک سازمان برخوردارست

گرفتن گواهینامه ایزو ارزان درخواست اغلب متقاضیان میباشدو ازطریق فضاهای مجازی و بخصوص گوگل بدنبال اینگونه مراکز میگردندو بایستی مراقب باشندکه باپرداخت هزینه های ارزان دردام افرادی نیفتندکه گواهی پرینتی میدهندو زمانیکه میخواهند صادرات کنندویا جهت مناقصه اقدام کنند میفهمندکه نمیتوانند باآن صادرات انجام دهندویا درون مناقصه شرکت کنند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه طولانی و درخشان وباوجود مشاورین باتجربه و متبحر تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهدو مراجع معتبررا شناخته وبه متقاضیان محترم شناسایی میکندو بدانها آگاهی و اطلاعات کامل راکاملا رایگان میدهد.