HSE چیه؟

HSE یکی ازانواع استانداردهای جهانی بودست و شرکتهای مجهز بایستی همین استاندارد رادر فرایندهای کاری خودداشته باشنداین استاندارد میزان کیفیت و ایمنی و بهداشت سرویس دهیهارا درسطح کشورها بچندین برابرخود افزایش میدهد واین قابلیتها باعث میشودکه مصرف کنندگان و مشتریان ازخریدها و خدمات رسانیهای موجود دردنیا راضی بوده باشند استاندارد مورد نظر دارای سه شاخص و معیار مهم میباشدکه این سه عامل باعث شدست توجه مردم و شرکتهای بسوی مجوز hse معطوف گردد شاخصهاییکه ساختاراین استاندارد رادر سطح دنیا تشکیل دادست شامل ایمنی شغلی بهداشت فردی و فرایندهای زیست محیطی بودست وهر کدام یک ازاین معیارهای تخصصها و قابلیتهای متعددی رادر سطح مرکز مورد نظر میطلبدافرادیکه دراین ارگانها میخواهند مشغول بکار شوند بایستی دراین زمینه هادارای تحصیلات کارشناسی بوده واز تجربه کاری چندین ساله نیز برخوردار بوده باشند.

گرفتن و دریافت کردن گواهینامه HSE نیزشرایط و ملزومات خاص خودرا بهمراه داشته ست و نمیتوان براحتی گواهینامه hse رادر کشور بدست اورد و فعالیت خودرا دراین زمینه شروع نمود ارگانهاکه متقاضی استاندارد hse میباشند بایستی دراولین قدم زمینه فعالیت خودرا مشخص کرده و میزان حجم کاری مرکز خودرانیز مشخص کنندچون هرفعالیتی ویا فرایندهای کاری روشهای خاص خودرا بمنظور گرفتن گواهینامه مورد نظر درسطح کشور دارا میباشد درواقع گواهینامه یاد شده لازمه جهان امروزی بودست تامراجعه کنندگان بااین مجوز بسیاری ازنیازهای مورد نظر خودرااز طریق استاندارد HSE ویا HSE-MS براحتی میتوانند بدست اورند.

ارگانهایی مورد نظربرای اینکه بتواننداین استاندارد رادریافت کنند بایستی درسطح شرکت خودیک فردی راباعنوان افسر ایمنی مشخص کنند و وظایف شخص رادر زمینه ایمنی شرکت بدو گوشزد کنندتا این فرد بااگاهی کامل بفعالیت خوددر نهاد مورد نظر مشغول باشند درواقع مسئول ایمنی ست که احتمال بوقوع پیوستن حوادث رابحداقل ممکن خودمیرساند و ریسکهایی درسطح شرکت وجود دارند رابراحتی مسئول ایمنی شناخته و ازبین میبرداین یکی ازبخشهای مهم در ین زمینه بودست و بایستی بدان رسیدگی گردد درغیر اینصورت شرکت مورد نظر نمیتوانداین استاندارد رابدست اورده و بطور رسمی کار خودرا شروع کند.

HSE با HSE اداره کار کاملا متفاوت میباشد. هرارگانی قصد بدست اوردن مجوز HSE اداره کار رادر سطح کشور دارا میباشد بایددر اولین قدم زمینه فعالیتی شرکت خودرا بدرستی مشخص کرده و انرادر اساسنامه درج کند مراکز مورد نظر بایستی مجوز اداره کار رانیز ازسازمانها مربوطه استان خوددریافت کنند و بمحض دریافت کردن مدرک مورد نظر بایستی دفتر مرکزی نهاد نیزتاسیس گردد و ادرس دقیق ان بکارافرمایان مربوطه ابلاغ گردد. داشتن بهداشت فردی و شغلی نیزبرای گواهینامه HSE مهم بودست بدین صورت که افرادیکه دراین مزاکز مشغول بکار هستند بایداز نظر سلامتی درشرایط ایده ال قرار داشته باشند و خطری پرسنل مربوطه راتهدید نکند تمامی کارکنان بایستی ازنظر جسمی نیزبایستی سالم بوده باشند تادر مرکز مورد نظر خودپذیرش گردند.
HSE و متقاضیان استاندارد HSE بابت اینکه بتواننددر مناقضات و مزایدهها شرکت کنند بدنبال دریافت استاندارد مورد نظر میایندکه بادریافت کردن صلاحیت استاندارد HSE کار خودرا بصورت رسمی درداخل کشور میتوانند شروع کننداین استاندارد درسطح دنیابرای خودبعنوان یک مدرک نیزمیتواند بوده باشد بدین صورت برخی ازمراکز گواهینامه مورد نظررادر قالب یک مدرک بمراجعه کنندگان عرضه میدهند تااین افراد بااستفاده کردن ازان مدرک براحتی درسازمانهای مربوطه مشغول بکار گردند طبق ملزومات موجود دراین زمینه بایستی یک سوم ازکارکنان شرکت مربوطه بایددارای مدرک کارشناسی بوده باشند دراین صورت مرکز مورد نظردر زمینه بدست اوردن مدرک کار راحتی خواهد داشت مدیران نیزبایستی دارای مدرک کارشناسی دریکی ازرشته های مربوطه بوده و ازتجربه کاری چندین ساله نیزبرخوردار بوده باشندتا براحتی درنهادهای مورد نظر استخدام گردند مدیران بایستی بصورت تمام وقت درشرکت مشغول بکار بوده باشند و نمیتوانند درخارج نهاد مربوطه فعالیتی داشته باشند.