نحوه دریافت رتبه انفورماتیک

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک بابت نهادهای انفورماتیک درداخل کشور بودست واین مراکزبرای اینکه بتوانند فعالیت خودرا شروع کنندباید رتبه مورد نظررااز سازمان برنامه و بودجه دریافت کنندکه اینمورد نیزشرایط و مراحل خاص خودرا بهمراه داشته ست واین مراکزبرای اینکه بتوانند صلاحیت شرکتهای انفورماتیک رادریافت کنند بایداز طریق شورایعالی انفورماتیک اقدام کنند.

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک و نهادهای مورد نظربرای اینکه بتوانند صلاحیت مورد نظررا دریافت کنند بایددر ابتدا زمینه فعالیت خودرا مشخص کنند و انرا دردرستی اساسنامه درج کنند درواقع رتبه بندی میتواند میزان کیفیت فرایندهای کاری یک نهاد رابه خوبی نشان دهدکه این توانایی هرچه قدربه یک نزدیکتر بوده باشد یعنی نهاد مورد نظر ازنظر کیفیت کار درشرایط مطلوبی قرار دارد درسالهای اخیر رتبه بندی براساس میزان حقوق پرداختی کارکنان و میانگین مشمول مالیات توسط صادر کنندگان مجوز تعیین میشد ولی درحال حاضر شرایط کمی فرق کردست و برخی معیارهای تخصصیتر وارداین چرخه شدست و یکی ازاین موارداین بودکه ارگانهاکه درداخل کشوردر قراردادهای خودبا شرکتهای خصوصی و دولتی مبالغ کلانی رابه وجود اورده باشند میتوانند بهمین راحتی رتبه مورد نظر خودرا ارتقا دهند مراکزیکه دراین زمینه نوپا هستندبرای اینکه بتوانند فعالیت خودرا شروع کنند بایداز رتبه بندی 7 خودرابه رتبه 5 برسانند و این درصورتی امکانپذیرست سازمان ازنظر فرایندهای انفورماتیک دانش کافی راداشته باشد دراین صورت میتواندبا ارائه دادن مدارک و اطلاعات موجود رتبه مورد نظر خودرا کسب کندبرای ایندست شرکتها داشتن یک چارت سازمانی میتواند مفید بوده باشد چون دراین چارت براحتی میتوان حجم کاری نهاد مورد نظررابخوبی بررسی کرداز طرفی دیگر بکمک همین چارت تعداد افرادکه درمرکز کار میکنندرا بدست اورد وظایف هرفردی رافهمید و انرا بخود شخص ابلاغ نمودتا همه بابهترین شکل ممکن بتوانند بفعالیت خودادامه دهند.

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک راتمامی مراجعه کنندگان بابت رتبه بندی معمولااین گرید بابت اینمنظور میخواهندکه بتوانند بکمک کسب کردن صلاحیت توی مناقصات و مزایدهها براحتی شرکت کنند و ازطرحهای موجود دران یکی رابر اساس میزان تواناییهای خودبرداشته ورویش فعالیت کنندبرای نهادهای انفورماتیک افرادیکه بکار گرفته میشوند بایددر زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحصیل کرده باشد و مدرک کارشناسی درمورد یکی رشته های اینچنینی بوده باشد مدیرانیکه دراین مراکز مورد پذیرش قرار میگیرد بایددر یکی ازاین رشته ها مدرک کارشناسی داشته و ازسابقه کاری چندین ساله نیزبرخوردار بوده باشندکه اینموارد نیزبا بررسی کردن سابقه بیمه مشخص میشود داشتن بیمه برای کارکنان شرکتهای انفورماتیکی واجب بودست واین ارگان هابرای اینکه بتوانند صلاحیت خودرا دریافت کنندباید تمامی پرسنل خودرا بیمه کرده و لیست بیمه شدگان رانیز بسازمانهای صادر کننده ارائه دهند افرادیکه دراین زمینه مورد استفاده قرار میگیردباید دو سوم ازانها دارای مدرک کارشناسی درسطح شرکت بوده باشند میزان حجم فرایندهای کاری صورت گرفته درمرکز نیز مهم بودست و بخوبی مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار میگیرد.

نحوه دریافت رتبه انفورماتیک و میزان رضایت مشتریان درسالهای اخیر نیزمهم بوده ودر رتبه بندی نهاد لحاظ میشود مراکز نوپا درهنگام تشکیل پرونده بابت اینمنظور نیازبه ارائه دادن اظهارنامه مالیاتی ندارند و ازاین مورد معاف هستند البته صلاحیت ایندست نهاد هادر داخل کشور بدست میاورند بصورت موقتی بودست و هیچ وقت دائمی نخواهد بود بهمین دلیل اینگونه سازمانها بعداز گذشت یک سال ازدریافت صلاحیت بایدجهت تمدید دوباره مجوز انفورماتیک اقدام کنندکه اینمورد نیز شرایط و ضوابط خاص خودرا دارا میباشد دراینجا نیزباید بخوبی تمامی مدارک و اطلاعات بسازمان صادر کننده ارائه گردد.