مراحل دریافت رتبه انفورماتیک

مراحل دریافت رتبه انفورماتیک

مراحل دریافت رتبه انفورماتیک و رتبه انفورماتیک درسطح کشور مخصوص شرکتهای انفورماتیک هست و جهت انجام فعالیت بدین رتبه درکشور نیاز دارند. نهادهای انفورماتیک بجهت اینکه بتوانند رتبه خوبی رادر فرایندهای کاری خوددریافت کنندباید بملزومات قوانین انفورماتیک پایبند بوده باشند دراین راستا ارگانهای نوپا بهترست بسازمانهای مشاوره مراجعه کرده و اطلاعات لازم درخصوص فعالیتهای انفورماتیک راکسب کنند شرکتهای این فعالیتهابرای اینکه بتواننددر سطح کشور فعالیت داشته باشند بایددر زمینه انفورماتیک آموزشهای لازم رادریافت کنند رشته های انفورماتیک جز فعالیت های غیر تجاری بحساب میاید رشتههای انفورماتیک درزمینه فناوری اطلاعات و برنامه نویسی رایانه درکشورها مشغول هستند شرکتهای خواهان رتبه بندی براساس میزان کیفیت و قابلیت فرایندهای کاری خوداین صلاحیت راکسب کرده و درداخل کشور مشغول بکار میشونداین ارگانهابرای اینکه بتواننددر مناقصات و مزایدات شرکت داشته باشندباید صلاحیت لازم راکسب کرده باشند درغیر اینصورت اینگونه نهاد حق شرکت درون مناقصات رانخواهند داشت دراین فرایند های انفورماتیکی میزان رضایت مشتری ازمیزان پارامترهای مهم بحساب میاید ودر میزان کسب کردن رتبه همین شاخص موثر بودست شرکتهای نوپا براحتی میتواننداز مراکز مشاوره دهنده نیزدراین راستا کمک گیرند و سوالات متنوع خودرااز مشاوران موجود درآن ارگان پرسیده و بنوعی توجیه شوند البته خدمات رسانیهای اینمراکز بصورت رایگان میباشد و هیچ هزینه ای رااز مراجعه کنندگان دریافت نمیکنند.

مراحل دریافت رتبه انفورماتیک و رتبه بندی انفورماتیک از 1 تا 7 بوده است ارگانهاکه درحوزه انفورماتیک بهترین عملکرد راداشته باشند رتبه یک رابه خود اختصاص میدهند و مراکزی نیزکه درزمره رشته های انفورماتیک ضعیف عمل کرده باشند رتبه 7 رابخود اختصاص میدهند البته درزمینه رتبه بندی عوامل متعددی هستندکه میتواند تاثیر گذار بوده باشد یکی ازشاخصهاکه دراین فرایندها مورد توجه بوده زمینه فعالیت شرکت مراجعه کننده بوده واین مورد یکی ازمراحل مهم بحساب میآید و تمامی مراجعه کنندگان بایددر اولین قدم زمینه فعالیت و میزان حجم کاری خودرا بخوبی مشخص و شفاف سازی کنندتا بتوانند مراحل و راه و روشهای بدست آوردن صلاحیت انفورماتیک راکسب کنند مراجعه کنندگان بعداز بدست آوردن اعتبار مورد نظر یک سال میتوانند ازاین مجوز بابت فعالیتهای خوداستفاده کنند بعداز گذشت اینزمان شرکت متقاضی بایددوباره مدرک مورد نظر خودرا باارائه دادن مدارک شرکت خودو رعایت کردن قوانین موجود میتوانند مدرک خودرا دوباره کسب کنند.

مراحل دریافت رتبه انفورماتیک واین اعتبار درون ایران توسط شرکت برنامه و بودجه بمشتریان خودعرضه میشود رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک در 15 زیر شاخه مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار میگیرد تمامی زیر شاخه همه درمورد اطلاعات رایانه ای مورد ارزیابی قرار میگیردکه شامل نرم افزارها و سخت افزارها نیزهست دراین زمینه افرادیکه برای فعالیت درشرکتهای انفورماتیک درنظر گرفته میشوند بایداز میزان تحصیلات کافی برخوردار بوده باشند مدیران شرکتهاکه دراین مورد مورد استفاده قرار میگیرند بایددارای مدرک کارشناسی دریکی ازرشته های مربوطه بوده و ازتجربه کار چندین ساله نیزبرخوردار بوده باشنداین مدیران بایدبصورت تمام وقت درسازمان مشفول بکار بوده و کارهای مربوطه راسازمان دهی کننداین افراد بایداز روحیه مدیران همه جانبه نیزبرخوردار بوده باشندتا بتوانند نهاد خودرا بخوبی مدیریت کنند مدیران مورد نظر حق ندارند درخارج ازنهاد فعالیتی داشته باشند مهندسان مورد نظر نیزباید دریکی ازرشته های مربوطه دارای مدرک تحصیلی بوده و ازسابقه کاری 3 یا 4 ساله نیزبرخوردار بوده باشند.

مراحل دریافت رتبه انفورماتیک و سازمان برنامه و بودجه تمامی مدارک رابخوبی بررسی و ارزیابی میکنندتا رتبه بندی شرکت خودرا براساس قابلیتهاکه دارند توسط شرکت صادر کننده بدست اورند یکی ازملاکهای تعیین کننده برای مراجعه کنندگان داشتن بیمه پرسنل نیز هست که ارگانهای متقاضی باید کارکنان خودرا باروشهای قانونی خودبیمه کرده و مدارک و اطلاعات لازم رابه سازمان صادر کننده ارائه بدهند.