ایزو 10004

ایزو 10004

ایزو 10004 ازدسته ایزوهای مدیریتی است، سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتری برای مجموعه هاییست که بطور مستقیم بامشتریان ویا مصرف کنندگان سرو کار دارند، مناسبست، البته ایزو 10004 بتنهایی برای هیچ مجموعه معنا ندارد، وچندین ایزو ازجمله ایزو 9001 پیش نیاز ایزو 10004 هستند، دراینجا توضیحاتی رادر مورد ایزو و استانداردهای مدیریتی میدهیم تابتوان استانداردهای مرتبط باایزو 10004 راتشخیص داده و ایزوهای پیش نیاز انرا نیز تشخیص داد.

ایزو توسط سازمان استاندارد جهانی صادر میگردد، مخففا انرا ISO مینامند نام لاتین ان INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION هست، یک سازمان بین المللیست و مانند تمام سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارداین سازمان بادر نظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد اعم از مدیریت، محیط زیست، وغیره وتدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا انرا پیاده سازی نیزمیگویند وهمچنین باهدف یکسان سازی و یکپارچه کردن استانداردها درکشورهای مختلف اقدام بتدوین همین قوانین میکند، البته بعداز تدوین و تنظیم استانداردها اجرایی کردن وصدور گواهینامه رابه مراجعی دیگر واگذار کرده ومستقیما اقدام بصدور گواهینامه ایزو نمیکند، که انرا CB مخفف CERTIFICATION BODY موسسه صدور گواهینامه مینامند، البته باتوجه بتعداد بالای این موسسات درسطح جهان CBهاییکه زیر نظر سازمان ایزو هستندبرای نظارت انهارا موظف کرده تحت نظر موسسه های اعتبار دهی مورد تاییداین سازمان که AB نام دارد فعالیت کنند،AB  مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتباردهی هست،که توسط انجمنی بین امللی تحت عنوان IAF تعیین میشوند.AB هابه دو دسته مختلف تقسیم میشوند دسته اول و رسمی ABهای تحت نظر و تعیین شده توسط انجمن بین المللی IAF یاهمانINTERNATIONAL ACCREDITION FROUM انجمن اعتباردهندگان بین المللی واین انجمن درهر کشور ABهایی را تعیین کردست ودر ایران AB مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACI" نام دارد و CBهای تحت نظر NACI تنها مرجع رسمی درایران محسوب میشوند.

مدرک یا گواهینامه ایزو یک مدرک بین الملیست و نشان دهنده سیستم مدیریتی قوی ومنظبت و قانونمندست ومنباب اعتماد مصرف کننده ویا مشتری بمجموعه که امری ضروریست تلاش میکند، البته درکشور ایران بخاطره شرایط اقتصادی و سیاسی مراکز صادر کننده ایزو درداخل کشور نتوانند نظارت وبررسی دقیق بمجموعه های متاقضی این گواهی انجام دهند اما کارشناسان و مراکز مشاوره درایران با پیاده سازی این استانداردها تاحد زیادی باعث شده اندکه درایران نیزاین قوانین وجود داشته باشد ودر حال حاضر شرکتها و صنایع مختلف در کشور بواسطه پیاده سازی توسط اینمراکز و کارشناسان مربوطه برای حفظ توان رقابتی خودو اختلاف کیفیت محصولات خود باسایر رقبا ملزم اخذ و مهمتر ازان پیاده سازی گواهی ایزو درمجموعه خود شده اند واز مهمترین تاثیرات مثبت دریافت ایزو میتوان حتی بالا رفتن فروش کالا بواسطه بالا رفتن کیفیت مربوطه تولیداتشانست.

گواهینامه ایزو 1004 یکی ازگواهیهای مدیریتی میباشد، گواهینامه های مدیریتی ایزو زیاد هستند، اما مهمترین انها و پرکاربردترین انها، 3 گواهی مدیریتی معروفست، که نام برده و توضیح مختصری نیز درباره انها میدهیم، ابتدا معروفترین ایزو سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوان ISO9001 است، دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه بیشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. وبه نوعی ISO9001 پیشنیاز نیاز تمام ایزوهای سازمانست، ایزو 45001 ، ISO45001 سیستم مدیریت بهداشت حرفه ایست و ISO14001 ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی رادر یک مجموعه بررسی میکندو معیارهای مربوطه یک سیستم مدیریت زیست محیطی راتعیین می کند ایزوهای مذکور 3ایزوی مدیریتی بسیار مهم بوده وبه نوعی پیش نیاز ایزوهای دیگر بحساب میایند.
ایزو 10004 ISO 10004 معمولا بتنهایی گرفته نمیشود، و درکنار ایزوهای پیش نیاز ذکرشده 3 ایزوی هم خانواده نیزدارد، ایزو 10002 ازجمله ایزوهای هم خانواده ایزو 10004 است، ایزو 10002 سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی بشکایات مشتریانست و بنوعی مکمل ایزو 10004 نیزمیتواند باشد، ایزو 10001 دیگر هم خانواده ایزو 10004 است، ایزو 10001 سیستم مدیریت کیفیت رضایتمندی مشتریان منشور سازمانست، ایزو 10003 دیگر استاندارد مدیریتی مکمل ایزو 10004 میباشد، ایزو 10003 سیستم مدیریت حل اختلاف مشریان رادر یک مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ایزوهای مدیریتی مکمل ایزو 10004 راگفتیم، اما تمام ایزوها فقط درکنار ایزو 9001 معنا پیدا میکند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران اماده ارائه مشاوره بصورت رایگان درزمینه ایزو و گواهینامه های بین المللی، درخدمت شماست