گواهینامه ایزو معتبر

گواهینامه ایزو معتبر

گواهینامه ایزو معتبر درخواست تمامی شرکتهای متقاضی میباشدکه میخواهند گواهی نامه ایزو رااز مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو دریافت کنندو قطعا شرکتها متقاضی هستندکه گواهی نامه ایزو معتبر دریافت کنند. گواهینامه ایزو معتبر جهت مناقصات ازانواع گواهینامه میباشدکه مورد درخواست کارفرما درهنگام شرکت در مناقصات ازسازمانها و شرکتها درخواست میکند. گواهی نامه ایزو معتبر رابا سطح اعتباری مراجع صادر کننده میسنجند. مراجع صادر کننده انواع گواهی ایزو دارای سطح اعتبار مختلفی هستند. یعنی اینکه اخذ گواهینامه ایزو معتبر یااز مراجع معتبر مورد تایید سازمان ملی استاندارد وسایر نهادهای بین المللی مراجع باعضویت IAF ویا مراجع معتبر دارای عضویت غیر IAF میباشد.

گواهینامه ایزو معتبر دارای عضویت IAF دارای اعتبار بین المللی جهت صادرات میباشد. حالا سوال پیش میایدکه گواهینامه IAF چیست؟ گواهینامه ایزو معتبر دارای قابلیت IAF چگونه گواهی نامه ای میباشد. مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خودهمین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت شده و اعتبار میگیرند وازطریق AB اعتباردهی میشوند. دربالای راس گواهینامه ایزو معتبر نهاد بین المللی اعتبار دهی ایزو ( IAF ) قرار داردکه اعتبار میدهدبه AB و مراکز AB زیر نظر IAF اعتبار دهی و مدیریت میشوند. هرکشوری دارای مراجع iaf مختص خودش میباشد مانند: آمریکا IAS ، انگلیسUKAS ، آلمان DAKKS ، سوییس SAS و ایتالیا ACCREDIA . جهت صادرات بایستی گواهینامه ایزو معتبر دارای اعتبار IAF راجهت سازمان اخذ کردو تنها گواهینامه ایزو معتبر دارای اعتبار IAF قابلیت صادرات راداردو باهیچ گواهینامه ایزو دیگر نمیتوان صادرات کرد. البته بدین معنا نمیباشدکه گواهینامه ایزو معتبر غیر IAF اعتبار نداردو هیچ کاربردی ندارد بلکه گواهینامه ایزو غیر IAF جهت شرکت در مناقصات ، تبلیغات وبه هرقصدی بجز صادرات مورد استفاده قرار میگیرد.

گواهینامه ایزو معتبر دارای عضویت غیرIAF چگونه گواهینامه ایزو (یی) میباشد؟ آیا گواهینامه ایزو غیر IAF دارای اعتبار هست ویا خیر؟ ابتدا بایستی تعریفی ازاینکه اصلا گواهینامه ایزو معتبر غیر IAF چیست بیان کرد. همانطورکه گفته شد مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح cb مینامندکه cb تحت نظر ab فعالیت و مدیریت و اعتبار دهی میشوند و نهادی باعنوان iaf برآن نظارت نمیکند. اینگونه مراجع غیر iaf راایرانیها ساختند حالا بدلایل مختلفی مانند تحریم، زمانبر بودن و گران بودن گواهی نامه ایزو معتبر دارای اعتبار IAF .در اینگونه گواهینامه ایزو معتبر CB وهمچنین AB ساخته و پرداخته ایرانیهاست. درون ایران 500 الی 600 مرجع هستندکه گواهینامه ایزو غیر IAF صادر میکنند واین باعث شده تعداد برندهای مختلفی ایجاد شودکه هرکدام سطح اعتبار متفاوتی دارند. درجه اعتبار گواهینامه ایزو معتبر همچنین باعث شده قیمتها و زمان اخذ گواهینامه ایزو تعیین گردد.

گواهینامه ایزو معتبر بسیار مهم میباشد بدلیل زیاد شدن مراجع غیر IAF واینکه مرکزی نیست برروی اعتبار گواهینامه ایزو کنترل داشته باشد تعدادی افراد سودجو دراین بین اقدام میکنندبه صدور گواهینامه ایزو غیر معتبر و تقلبی فتوشاپی ومتاسفانه سازمان متقاضی خودش نیز جزدر موارد خاص متوجه نمیشود گواهینامه ایزو تقلبی میباشدو یکباره متوجه میشودکه گواهی نامه ایزو صادر شده تقلبی هست. بنابراین توصیه میشود سازمانهای متقاضی اخذ استاندارد ایزو باآگاهی کامل جهت اخذ ایزو اقدام کنندتا دردام اینگونه افراد نیفتند. سازمانهای متقاضی جهت دریافت اطلاعات درخصوص گواهینامه ایزو معتبر اغلب ازطریق فضاهای مجازی مانند گوگل جستجو میکنندو معمولا بااین عناوین درون گوگل درخصوص گواهینامه ایزو معتبر جستجو میکنند:

گواهینامه ISO معتبر, گواهی نامه ISO معتبر, گواهی ISO معتبر, مدرک ISO معتبر, مراجع صادر کننده ISO معتبر, گواهینامه ایزو معتبر, گواهی نامه ایزو معتبر, گواهی ایزو معتبر, مدرک ایزو معتبر, مراجع صادر کننده ایزو معتبر, اخذ مدرک ایزو, نمونه گواهینامه ISO, نمونه مدرک ISO, معتبرترین مدرک ISO, چگونه مدرک ISO بگیریم, مدرک بین المللی ISO, نمونه گواهینامه iso, نمونه مدرک iso, معتبرترین مدرک iso, چگونه مدرک iso بگیریم, مدرک بین المللی iso, ثبت نام مدرک iso, اخذ ایزو, ممیزی گواهینامه ایزو, شرکتهای دارای گواهینامه ایزو, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران, شرکتهای تایید صلاحیت ایزووغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ازمراکز مشاوره بامشاورین مجرب میباشدکه مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر رامیشناسد واطلاعات کافی رادر خصوص مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر دراختیار متقاضیان دریافت انواع گواهینامه ایزو قرار میدهد.