صدور گواهينامه ISO

صدور گواهينامه ISO

ايزو يك سازمان جهاني است كه اعضاي آن نمايندگان كشورهاي مختلف ميباشند. فعاليت اين سازمان درخصوص هماهنگي وانتشار قوانين ودستورالعمل هايي است كه باعث بهبود سطح ايمني وكيفيت كالا ها ميشود. انجمن IAF عضوي ازاين مجموعه است كه مسئول معرفي نماينده هاي سازمان دركشور هاي ديگر ميباشد. اين نمايندگان ACRIDATE BODY نام دارند ووظيفه آنها اعتبار دهي بمراكز صادر كننده گواهينامه ها درهر كشور ميباشدكه به آنها CERTICATION BODY يا CB گفته ميشود. دركشور ما يك نماينده (AB) وجود دارد كه NACI ناميده شده اما تعداد CB ها بسيار زياد است. برخي ازاين CB ها تحت نظارت انجمن IAF مشغول فعاليت هستند ومدارك ارائه شده توسط آنها ازاعتبار بالايي برخوردار است ودرهمه كشورها قابل قبول ميباشد. درنتيجه اين مراجع گواهينامه هاي خودرا تنها درصورت پياده سازي صحيح استاندارد ها اعطاء مينمايند. بهمين جهت دقت وسخت گيري بسياري دراجراي الزامات ازخود نشان ميدهندكه اين مسئله باعث افزايش هزينه هاي دريافت گواهينامه ايزو خواهد شد. مراجعي نيز وجود دارندكه زير نظر انجمن IAF نبوده وبطور جداگانه اقدام بصدور مدارك خود مينمايند واين امر موجب شده تا سخت گيري چنداني دراجراي مصوبات سيستم هاي مديريت اعمال نكنند. ازاينرو هزينه هاي پياده سازي استاندارد ها تاحد قابل توجهي كاهش مي يابد. اما اعتبار گواهينامه هاي ارائه شده توسط اين مراجع پايين بوده وتنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه مورد قبول واقع ميشود. همچنين براي فعاليت هايي مانند صادرات ارزش كاربردي نخواهد داشت وافرادي كه ازاين گونه مدارك استفاده ميكنند براي استفاده ازآنها درمواردي مانند صادرات، ميبايست گواهي خودرا با پرداخت اختلاف هزينه ها ونيز برقراري صحيح الزامات استاندارد، به گواهي تحت نظارت IAF تغيير دهند. اين درحاليست كه برخي شركتها فقط براي تبليغات مجموعه خود، اقدام بدريافت گواهي آيزو مينمايند. بهمين جهت تمايلي به پياده سازي كامل استاندارد ها نشان نميدهند. گاهي اوقات پيمانكاران نيز به اين مراكز روي مي آورند ودليل اين امر، شركت درمناقصاتي استكه كارفرمايان آنها شرط ورود بمناقصه را، اخذ ايزو ها مقرر نموده اند وازآنجائيكه اجراي مصوبات آنها زمان زيادي راصرف خواهد كرد وبطور حتم پيمانكاران از باز خواهند ماند، بناچار متوسل به اين مراجع ميشوند. برخي شركتها نيز كه تازه تاسيس بوده وقصد بالا بردن اعتبار خودرا دارند، بخاطر هزينه هاي سنگين برپايي مستندات، ازاين مراجع استفاده كرده وبا مبالغ بسيار كمتري، اقدام بدريافت گواهي مورد نظر مينمايند.

آيزو ها انواع گوناگوني دارند. دسته اي ازآنها عمومي بوده ودر حوزه هاي مختلف كاربرد دارند. ISO 9001 (سيستم مديريت كيفيت) ازاصلي ترين آنها محسوب ميشودكه الزاماتش براي بهبود كيفيت محصولات وخدمات تعيين شده است. ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) نيز ازاين دسته بشمار ميرودكه استاندارد هايش بمنظور توجه بيشتر بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته است وپياده سازي آنها موجب كاهش عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي ميگردد. ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) هم جزء گواهينامه هاي پركاربرد ميباشدكه دستورالعمل هايش درجهت بالا بردن سطح امنيت وسلامت كاركنان ومحيط شغلي تايين شده وبرپايي آنها باعث كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد ودرنتيجه ايجاد محيط امن كاري، به افرايش انگيزه كارمندان مجموعه كمك بسياري خواهد كرد. معمولا متقاضياني كه براي تبليغات به فكر كسب آيزو ها ميباشند، ازاين استاندارها استفاده مينمايند.

بنابراين متقاضيان بايد نوع گواهي مورد نظررا متناسب با شرايط موسسه انتخاب كرده وسپس صادر كننده آنرا پيدا كرده وفرم درخواست خود رابه آنها تحويل دهند. بعد ازتاييد درخواست، عملكرد وفرايندهاي سازمان رابررسي وشناسايي كرده وطرحهاي پياده سازي راتهيه مينمايند. اين طرحها ميبايست براساس ساختار ونظام مجموعه برنامه ريزي شود. مرحله بعد اجراي كليه دستورالعمل ها وهمچنين طرحهاي تدوين شده ميباشدكه يكي ازآنها برگزاري جلسات آموزشي براي پرسنل سازمان استكه اين آموزش درخصوص فراگيري مصوبات گواهينامه درخواستي ميباشد. پس ازانجام كليه مراحل وهمچنين ارزيابي هاي مجدد وبررسي تمهيدات انجام شده، مرجع صادر كننده كارشناسي راتحت عنوان افسر مميزي، جهت بررسي اقدامات ومميزي به مجموعه فرستاده ومميزي صورت ميگيريد. چنانچه حين بازرسي افسر ميمزي، اشكال عمده اي درنحوه اجرائيات ديده نشود، گواهينامه ايزو صادر ميگردد اما درصورتي كه ايرادي درمستندات اجرا شده مشاهده گردد، مميزي به زمان ديگري موكول خواهد شد تاموسسه نسبت برفع آنها اقدام نمايد.

مراكز مشاوره بسياري دراين زمينه وجود دارندكه ميتوانند درتمامي مراحل متقاضيان راراهنمايي كرده وياري دهند. همچنين اين مراكز بااستفاده ازتجربيات خود، سي دي هاي حاوي مستندات راآماده نموده اند كه درصورت درخواست متقاضي ميتوانند آنها رادراختيارشان قرار داده تا نسبت به انجام آنها اقدامات لازم رامبذول نمايند. باتوضيحات ارائه شده توصيه ميشودموسسات ازهمان ابتدا بامراكز مشاوره همكاري كرده تادر بهترين شرايط گواهينامه آيزو رااخذ نمايند.

 

صدور گواهينامه ISO صفحه ما را در اینساگرام دنبال کنید