چرا باید تمدید ممیزی انجام شود؟

چرا باید تمدید ممیزی انجام شود؟

 

چرا باید تمدید ممیزی انجام شود؟ جهت نمدید کردن سالیانه اول کار صدور گواهینامه انجام میشود مراجع مختلف صدور گواهینامه ایزو انجام میدهند. وقتی صدور انجام شد گواهینامه پرینت گرفته شده تحویل مشتری داده میشود سپس سال بعد تمدید ممیزی فرا میرسد. مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو سیاستهای مختلفی دارند، بعضی مراجع صدور گواهینامه سه سال انجام میدهند یعنی صدور بهمراه تمدید ممیزی مراقبتی میباشد، اما بعضی مراجع صدور گواهینامه انجام شده سال بعد تمدید ممیزی مراقبتی برای شرکتها دارای گواهینامه بانامه کتبی ازکانلهای مختلف مانند ایمیل یاتلگرام ارسال میکنند. مسئولین یا رابطین بامدیر عامل صحبت کرده بررسی اناج م شده سپس بمرجع صادرکننده اعلام سیاست میکنند. معمولا هزینه تمدید ممیزی 60 درصد صدور اعلام میشود. شرکتها هزینه تمدید ممیزی ازطریق کارت واریز میکنند. اماچک هم میتواند برای تمدید گواهینامه بکار آید مراجع واریزی نقدی یاچک مدت دار دریافت میکنند تمدید اگر انجام شود نام شرکت دارنده گواهینامه ایزو درسایت مرجع همچنان رویت خواهد شد امااگر تمدید انجام نشود شرکت منصرف شود نام شرکت حذف شده گواهینامه ابطال خواهد شد.

 

چرا باید تمدید ممیزی انجام شود؟ شهرت واعتبار گواهینامه شرکتها تاثیر گذار خواهد بود. هر تمدید ممیزی اعتباردهی شرکت دارنده گواهینامهISO خواهد بود. پیمانکاران شرکتهایی که نیاز دارند تاییدیه اعتباردهی مرجع بین المللی داشته باشندکاربرد دارد ممیزان گواهینامه ISO جهت بازرسی شرکتهای مختلف با توجه استاندارد ISO همچنین انجام اصول اولیه ایزو شرکتها سرکشی خواهند کرد. این بازرسی عدم انطباق های شرکتها مشخص کرده اقدامات اصلاحی متذکر خواهند شد رویکرد فرآیندی مرتبط بخوبی درسیستم استقرار یافته بهبود مستمر درون سازمانی جهت تامین کنندگان عمده بخوبی تثبیت شده بازنگری های منظم مکرر همراه بهبودها، اصلاحات آشکار برخی موضوعات بدان توجه لازم شده ارائه دستورالعمل، توسعه اطلاعات پشتیبان دسترسی بکارکنان سایر گروههای دیگر اجرایی دستورالعمل تدوین نماید طرح ارتباطی ضمن اندازه نوع سازمان وماهیت دستورالعمل شامل میشود.

 

چرا باید تمدید ممیزی انجام شود؟ استقرار بکارگیری مناسب روشها، ابزارها موجب توسعه تقویت رویکرد سیستم تماتیک جهت اهداف مالی اقتصادی میشود. مخاطب استاندارد بین المللی مدیریت سطح بالاست این استاندارد اصول راهنمایی جهت تحقق منافع مالی اقتصادی طریق کاربرد موثر هشت اصل مدیریت کیفیت فراهم میکند. اصول تحت عنوان مدیریت دراین مجموعه استاندارد نام برده خواهد شد. هدف این استاندارد ارائه اطلاعات به مدیران ارشد جهت تسهیل موثر امور برای استفاده اصول مدیریت انتخاب روشها، ابزارهایی جهت موفقیت پایدار یک سازمان میباشد. یک خودارزیابی، تجربه تحلیل شکاف فاصله اولویت بندی گنجانده شده است.

 

چرا باید تمدید ممیزی انجام شود؟ استاندارد بین المللی مبنای اصول مدیریت منسجم دارای ارتباطی متقابل جهت توسعه فرآیندهایی بوجود آمده. تحقق اهداف سازمانی تسهیل میمند. اصول مدیریت عبارتند: رهبری ، مشارکت کارکنان ، رویکرد فرآیندی ، رویکرد سیستمی مدیریت ، بهبود مستمر ، رویکرد واقع گرایانه ، تصمیم گیری ، ارتباط سودمندی دوجانبه تامین کنندگان .اتخاذاین اصول مدیریت تصمیم گیری استراتژیک برای مدیریت ارشد میباشد. اصول ارتباط بین مدیریت اثربخش منافع مالی، اقتصادی تایید میکند. استقرار بکارگیری مناسب روشها، ابزارها موجب توسعه تقویت فرآیندهای قابل استفاده برای ارتقای کلی همه جانبه ارزش وسلامتی کلی سازمان حاصل میشود. منافع اقتصادی نتیجه بهبود سازمانی بیان شده بشکل پولی تحقق آن توسط روشهای موثر مدیریت هزینه داخل سازمان صورت میگیرد. یکپارچه سازی اصول مدیریت، وابسته به استفاده رویکرد فرآیندی بررسی همچنین اقدام میگردد.

 

چرا باید تمدید ممیزی انجام شود؟ این رویکرد امکان ارزیابی الزامات برنامه ریزی، فعالیتها، تخصص منابع مطلوب، اقدامات اجرایی بهبود مستمر، ارزیابی نتایج جهت تعیین اثربخشی رامیدهد. این رویکرد همچنین به مدیریت ارشد امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه میدهد. تصمیمات مربوط تعیین استراتژیک تجاری، ساخت توسعه یک محصول جدید هستند یااجرایی موافقت نامه مالی.

 

استاندارد بین المللی بطور یکسان سازمانهای دارای محصولاتی نظیر خدمات، نرم افزار، سخت افزار، مواد فرآوری شده قابل اجراست. استاندارد هم بابخش دولتی یاخصوصی مرتبط بوده میتواند صرفنظر تعداد کارکنان، تنوع عرضه محصول، درآمدها، پیچیدگی فرآیندها یاموقعیتهای مختلف راهنمای مفیدی فراهم کند. استاندارد همچنین سازمانهای عمومی، دولتی نیز جهت پیشبرد رشد، شکوفایی پایدار اقتصادی، سودآوری مورد حمایت قرار میدهد.