مستندات ایزو

مستندات ایزو

مستندات ایزو بجهت شرکتهای متنوع متفاوت بودست باتوجه بدین موردکه مستندات ایزو بابت هرفعالیتی منحصربه فرد و انحصاریست بنابراین شرکتهای خواهان ایزو بایددر ابتدا زمینه فعالیتی خودرا مشخص کنندتا مراحل اخذ کردن ایزو تعیین و هزینه بدست آوردنش نیز بخوبی شفاف سازی گردد. سازمان بین المللی استاندارد ایزو و استانداردهای بین المللی رابرای صنایع که نیاز بازار آشکار دارند، تهیه و منتشر میکنداین استانداردها ازپایداری و سطح مداوم ازطریق کیفیت ، ایمنی و کارآیی استفاده میکنند. آنها همچنین دانش  بهترین شیوه های مدیریت و پیشرفتهای فناوری رابه اشتراک میگذارند.

مستندات ایزو و یکی ازمحبوبترین استانداردها ، سری ایزو 9000  بجهت کمک بشرکت هابه طور موثر مستند سازی و حفظ یک سیستم با کیفیت کارآمدست. اینسری شامل ایزو 9000 (تعاریف) ، ایزو 9000 الزامات و ایزو 9004 (بهبود مستمر) هست. ازآنجاکه استاندارد 9001 مختص یک صنعت نیست ، بسیاری ازشرکتها ازآن بجهت ایجاد یک سیستم کیفیت بجهت پاسخگویی الزامات نظارتی یابرآورده کردن نیازهای کیفیت مشتری استفاده میکنند. اگرچه محبوبیت دارد ، صدور گواهینامه ایزو 9001 یک کار بزرگست. واین امر نیازبه برنامه ریزی متفکر، مادربرد، استراتژی، مستند سازی، آموزش و اجرای دارد. ناگفته نماندکه تقریباًهمه کارمندان بایدتا حدودی نحوه کار خودرا تغییر دهند.اگر شرکت شما لاغرست ، شما نمیتوانیدبرای ماهها تولید رادر انتظار نگه دارید  بنابراین هرعملکرد عملیاتی میتواند تخصص فرآیند خودرابرای ایجاد یک سیستم باروند کیفیت مستند کند و بدان کمک کنداین موارداز خاصیت داشتن ایزو 9000 درسطح جهان بودست و شرکتها درجهت بدست اوردنش بایداین خصوصیات و ویژگی هارا تامین کنند ایزو مورد توجه بسیاری سازمانها و شرکتها دردنیا قرار دارد.

 ایزو یاد شده تقریباً 30 صفحه مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت هست. درصورت لزوم مستندات كیفیت مورد نیاز، ازجمله یك دفترچه راهنما ، سیاست ، اهداف ، رویه ها ، نمودارها و دستورالعملها راارائه میدهد. ازآنجاکه این الزامات برهمه زمینههای فعالیت تجاری شما تأثیر میگذارد و ممکنه هرمنطقه نیازبه انواع مختلفی ازانواع مستندات داشته هنگام نوشتن اسناد فنی ، مهمترین مورد توجه مخاطبان شماست. اکثر کاربران روشهای ایزو 9000 همکاران شما خواهند بود  بنابراین بایدبا آنها درنظر داشته باشید. اززبان و اصطلاحاتی ساده استفاده کنیدکه بخوبی درک شده باشد و احتمالاً سوء تفسیر نباشد. استانداردهای نیزباید دارای یک سری شرایط و ضوابط بوده باشندکه باین صورت میتوان ازانها اسم بمیان اورد. طول - استانداردها بایدتا حد امکان کوتاه باشند. اطلاعات رادر محدوده مورد نیاز نگه دارید و فقط 1 ایده رادر هرجمله درج کنید.

مستندات ایزو و ساختار استانداردها بایدتا حد امکان واضح ، منطقی و آسان باشند.
مستندات ایزو و جداول و ارقام - استانداردها بایداز نمودارها ، نمودارها و نقشه هابرای پشتیبانی بصری ازیک فرآیند ، درصورت امکان استفاده کنند. اطمینان حاصل کنیدکه جداول و ارقام دارای برچسب و عنوان هستند. بنابراین استانداردهای جهانی نیزدارای شرایط خاصی میباشندکه بایدشرکتهای صادر کننده بانها دقت لازم راداشته باشند. ناگفته نماندکه تمامی استانداردهای جهانی همیشه درحال تغییر براساس نیازهای بشر میباشندکه درجهان مورد دستکاری سازمانها قرار میگیرد. شرکتهای خواهان گواهینامه های مورد نظربرای اینکه بتواننداز استاندارد دریافتی بخوبی صیانت کنند بایداز مدیران دراین راستا استفاده کنندکه نیز مدرک مورد نظر رادر رشته های مربوطه داشته ونیز ازمیزان سابقه کاری مناسبی نیزبرخوردار بوده باشند دراین صورت بسیاری ازنارساییها و مشکلات شرکت حل خواهد گردیداین مدیران درسطح شرکت بایدبصورت تمام وقت فعالیت داشته باشند و حق ندارنددر سازمانهای دیگرنیز مشغول بکار باشند. ازشرایط دیگر استاداردهای جهانی بدست اوردنش ازسازمانهای معتبر درسطح کشورست. سازمانهای خواهان بجهت اینکه بتوانند مدرک مورد نظر خودرا دریافت کنندباید شرکت خودرا تاسیس کرده و ادرسش راابلاغ کنند سپس سایت شرکت راطراحی کرده و باین صورت فرایندهای مورد نیازرا انجام دهند.