دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان مستندات ایزو

دانلود رایگان ISO و مستندات ایزو شامل رویه ها، چک لیستها ، نقشه های فرآیند ، فرمها و کنترل روش تجهیزات کالیبره شدهانواع ایزو ، هدف ازاین روش تعیین مسئولیتها و فعالیتهای سازمان شما بمنظور اطمینان ازاین است کلیه تجهیزات بازرسی و آزمایشی مورد استفاده بجهت تأیید محصول ، سرویس و فرآیند دربرابر استانداردهای قابل ردیابی ملی درفواصل زمانی مشخص کنترل و کالیبراسیون میشوند.تداوم توانایی اندازه گیری. فهرست چک لیست ممیزی داخلی انواع استاندارد ایزو ، لیست ارزیابی سلامت و ایمنی شغلی سری چک لیست ممیزی شما کمک میکندتا ممیزیهای شمابه الزامات لازم رسیدگی کنداین بعنوان یک مرجع قبل، حین و بعداز فرآیند ممیزی هست و درصورت ایجاد یک ممیزی خاص وبه درستی استفاده ازآن مزایای زیررا ارائه میدهد:تضمین میکندکه ممیزی بصورت سیستماتیک انجام شود،برنامه ریزی ممیزی راارتقا میبخشد، یک روش ممیزی مداوم راتضمین میکند،ازروند ممیزی سازمان شما بطور فعال پشتیبانی میکند، یک مخزن جهت یادداشتهای جمع آوری شده درهنگام حسابرسی فراهم میکند،یکنواختی درعملکرد حسابرسان مختلف ایجاد میکند، ارجاع شواهد عینی راارائه میدهد. برخی ازمشاغل تصمیم میگیرندکه توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی مجوز بگیرنداین سازمان معیارهایی رابرای شیوه های رایج تجارت جهانی درنظر گرفته و سعی دربهبود کیفیت و کارآیی دارد.یكی ازاین الزامات حفظ گواهینامه ISO ، رعایت قالبهای مستندات خاص، بابت سیستم ارتباطی داخلی یك شركت ، كتابچه های كیفیت و رویه و سوابق است. مستندات ایزو بجهت سیاستها و رویه های یک شرکت سعی دارددر استاندارد سازی ایننوع ابتکارات دربین مشاغل کوچک ، متوسط و بزرگ.

دانلود مستندات ایزو بصورت رایگان براحتی ازطریق سایتهای مراکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران امکانپذیر هست و مستندات درقالب pdf بصورت آماده درون سایتها موجود هست و متقاضیان میتوانند بامراجعه به سایتهای مرکز مشاوره ما (systemkaran.com ، systemkaran.org ، systemkaran.ir ، systemkaran.netو .comگواهینامه-ایزو (مستندات رابه رایگان دریافت کنند و ازآن استفاده کنند. مستندات شامل مستندات انواع استانداردها بنابر نوع فعالیت شرکت میباشد و عمومی ترین مستندات شامل مستندات ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، مستندات محیط زیست ، مستندات ایمنی و بهداشت ، مستندات سیستم مدیریت یکپارچه IMS و مستندات HSE و انواع مستندات دیگر. همچنین درون کانالهای فضای مجازی مراکز مشاوره نیز انواع مستندات شامل فرمها و دستور العملها و روشهای اجرایی موجودست و شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی متقاضی میتوانندبه رایگان دانلود کرده و ازآن استفاده نمایند. شرکتها بادر دست داشتن مستندات میتوانند درزمان مقتضی پیاده سازی راانجام دهند. پکیجهای مستندات همچنین بهمراه انواع گواهینامه ایزو برای سازمانها ارسال میشود.پکیج مستندات انواع گواهینامه ایزو درون سازمان وجود دارد و سازمانها هرزمان بخواهند میتوانند بامرکز تماس بگیرندتا پکیج مستندات برایشان ارسال گردد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران موفق رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.