مراحل  ثبت نام مدرک HSE

مراحل  ثبت نام مدرک HSE

مراحل ثبت نام مدرک HSE مورد سوال اغلب شرکتهایی میباشدکه میخواهنددر مناقصات و مزایدات شرکت کنندباید گواهینامه HSE رااز سازمانهای صادر کننده مربوطه دریافت نمایند دراین صورت شرکتها قادر خواهند بودکه پروژه ها و طرحهای پیشنهادی رادریافت کرده و بررویش کار کنند. گواهینامه HSE درحال حاضراز ملزومات مورد نیاز جهان بودست تامنابع و زیست محیط بحالت بکر خوددر شرایط پایدار باقی بماند.

گواهینامه HSE ازرایجترین نوع برندها درجهان بودست و بااخذ و دریافت اعتبار براحتی میتوان درسطح کشورها فعالیت کرد تاکیداین گواهینامه بابت بهداشت و ایمنی شغلی و فرایندهای زیست محیطی تاکید دارد و برروی شاخصها حساسیت خاصی رااز خود نشان میدهد اگرچرخه HSE رارویت کرده باشید متوجه خواهید شداین پارادیوم ازسه اصل اساسی باعناوین ایمنی، سلامتی و زیست محیطی درست شدست و شرکتهای خواهان بایدشرکت خودرا بدین سه شاخص مجهز کرده باشندتا بتوانند گواهینامه مذکوررا دریافت کنند شرکتهای خواهان بابت شروع بایدسازمان شرکت خودرا تاسیس کرده و آدرس دقیق شرکت رابسازمانهای صادر کننده ابلاغ نمایند.

مراحل ثبت نام مدرک HSE ودر گام و مرحله بعدی شرکت بایدبرای خودیک سایت طراحی کرده و ازطریق سایت مدارک و اطلاعات خودرا بکارفرمایان خودبارگزاری نموده و ازطریق سایت شرکت خودوضعیت شرکت خودرا بیگیری نمایند. همان طورکه گفته شد گواهینامه یاد شده ازمعتبر ترین نوع برندها درسطح جهان بودست واین استاندارد درتمامی کشورها قابل استفاده میباشد هرچه قدر پیش میرویم نیازبه واسنجی و اعتبار سنجی منابع و ایمنی درسطح کشورها ازحالت پایدار خودبه حالت ناپایدار جهش پیدا میکننداین مسئله درحال حاضر ازنگرانیهای روشن فکران دراین زمینه بودست درهمین راستا سال بسال قوانین و شرایط جدیدی روی گواهینامه HSE اعمال میگرددتا وضعیت فعلی منابع و کشور هاکمی وضعیت ناپایدار خودرابه پایدار نزدیک کنندهمه اینعوامل نتیجه بیفکری وبی لیاقتی مدیران موجودست و باعث بوجود امدن شرایط فعلی درکشور های مختلف شدست بنابراین توصیه میشودکه دانتخاب کردن مدیران و کادر پرسنل شرکت خود بیشتر توجه کنیدتا یک شرکت باظرفیت های فوق العاده رابه جامعه بشری تحویل دهید وبرای سلامتی و بهداشت بشر برنامه ریزیهای بلند مدت پایدار ارائه بدهند.

گواهینامه HSE ازشرکتهای خواهان میخواهدکه ازافراد بامدرک کارشناسی دراین زمینه استفاده کند و میزان تجربه کاری اینچنین افراد نیز 12 سال بوده باشداین شرایط شایددر ظاهر بتواند مشکلات کسب گواهینامه راحل کند امااز کجا معلوم طرحهاییکه توسط سازمان مربوطه انجام خواهد شد درچه سطحی پایان خواهد یافت بهترست طرز فکری خودرا دراین زمنیه ازمرزهای جغرافیای خارج کنیم و ذهن خودرا ازبعد زمان و مکان ازاد کنیم و بصورت همه جانبه وبرای طولانی مدت فکر کنیم طرز فکر مدیر باید جهان شمول بوده باشد.
مراحل ثبت نام مدرک HSE و داشتن فرهنگ ایمنی و بهداشت نیزیکی دیگر ازموارد لازم دربدست آوردن گواهینامه HSE هست و مدیران و پرسنل مشغول درشرکت بایداز فرهنگ لازم برخودار بوده باشندتا بدرستی بتوانند دراین زمینه فعالیت کنند مدیران بکار گرفته شده درون سازمان بایدبصورت تمام وقت درسازمان مشغول باشند وبرای فرایندهای کاری شرکت فعالیت کنند یکی دیگراز موارد لازم د زمنیه بدست آوردن گواهینامه یاد شده اینست که مدیران نبایددر شرکتهای خصوصی و دولتی مشغول بوده باشند. عامل دیگرکه لازم بذکر میباشد زمینه فعالیتها و حجم کاری شرکتست و مورد ارزیابی و بررسی سازمانهای صادر کننده استاندارد قرار میگیرد میزان حقوق دریافتی کارکنان نیزتوسط سازمانها مورد بررسی و واسنجی قرار گرفته میشود همان طورکه گفته شدبا درست کردن چارت سازمانی براحتی میتوانداین مواردرا بررسی و ارزیابی کرد عامل دیگر شرکت های صادر کننده گواهینامه مورد نظر میباشدکه هرکدام یک هزینه های خاص خودرا ازسازمانهای خواهان دریافت میکنند عامل دیگر ارزش و اعتبار سازمانهای صادر کننده بودست.