لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایران

لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایران

لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایرانمستلزم اینست بدانیم شورای عالی استاندارد بالاترین اختیار تصمیم گیری درمورد سیاستهای استاندارد ایزو میباشدو رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی استاندارد میباشد. سازمان بین المللی استاندارد ایزو یک نهاد بین المللی تنظیم استاندارد هست ازنمایندگان سازمانهای مختلف استاندارد ملی تشکیل شدست. پژوهشکده استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی درکشور میباشدکه میتواند استانداردهای رسمی محصولات رابطور قانونی تدوین و تعیین کند. همچنین نهاد مسئول اجرای انها ازطریق تصویب شورای معیارهای اجباریست.

لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایران لیستی بعنوان لیست CB وجود ندارد واین تنها یک اصطلاح ویا یک عنوان میباشدکه کاربران و متقاضیان و شرکتها و نهادهای متقاضی باآن درون فضای مجازی مانند گوگل بدنبال مراجع صادر کننده میگردندتا بتواننداز طریق آنهابه گواهی نامه ایزو برسند.دراینجا میبایست بدانیم CB چیست؟ CB مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو هستندکه زیر نظریک سازمان بالا دست بااصطلاح و اختصار AB فعالیت میکنند، مدیریت شده و اعتبار میگیرند و درراس ایندو سازمان یک نهاد بین المللی باعنوان IAF وجود داردکه بدین AB اعتبار میدهد بدین نوع گواهی نامه صادره چنین CB هایی IAF میگوینداما یکسری CB دیگرنیز هستندکه تحت نظر AB داخلی ساخته و پرداخته شده اند و ساختگی ایرانی هاهستند و درداخل کشور صادر میشوندو البته گواهینامه ایزو صادره اینچنینی مورد تایید داخلی بوده و بابت تمامی اهداف بجز صادرات و گاها مناقصات بنابر سختگیری کارفرمای مناقصه گزار میتوان ازاین دست گواهینامه غیرIAF بهره برد.

لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایران درسراسر جهان نهادهای اعتباربخشی فراوانی وجود دارد. آنها اطمینان میدهند نهادهای صدور گواهینامه از استاندارد ایزو پیروی میکننداین سوال مطرحست صدور گواهینامه ایزو اجباری است؟ ایزو الزام قانونیست اگرچه دربسیاری ازصنایع بعنوان امری مهم شده، شرکتها ممکنست بدون مجوز فعالیت کننداین گواهینامه ایزو درحفظ بسیاری ازموارد قانونی درمورد شرکتها درجهت اطمینان ازاین کیفیت باآنهاروبرو هستند کمک میکند، اماخود استاندارد لازم نیست.

کارکرد ایزو چیست؟ سازمان بین المللی استاندارد سازی ایزو یک سازمان جهانیست درزمینه تهیه استاندارد سازی دربین محصولات و شرکتها تلاش میکند. هدف اصلیش تسهیل تجارت هست، اما تمرکزش برروی بهبود فرآیند، ایمنی و کیفیت درچندین زمینه ست. سازمان استاندارد ایران سازمانیست براساس معیارهای مختلف استانداردهای مختلفی راتهیه و منتشر میکند. استانداردهای ایزو نیزبه صورت جداگانه و نیزمستقیم ازطریق انجمن اعتبار دهنده بین المللی میتوان دریافت نمود. درصورت درخواست و علاقمندی استانداردهای مختلف .لطفا باما تماس بگیرید. استاندارد چیست؟ استاندارد بمعنای واقعی کلمه بمعنای قانون، مقررات و قوانین عمل و رویکرد و عملکرد بابت مراجعه وارد سایت استاندارد ایران سایت http://www.isiri.gov.ir/ شوید.

لیست CBهای مورد تایید اداره استاندارد ایران و شورای عالی استاندارد بالاترین اختیار تصمیم گیری درمورد سیاستهای استاندارد ایزو میباشد. و رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی استاندارد میباشد. سازمان بین المللی استاندارد ایزو یک نهاد بین المللی تنظیم استاندارد استکه ازنمایندگان سازمانهای مختلف استاندارد ملی تشکیل شدست . پژوهشکده استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی درکشور میباشدکه میتواند استانداردهای رسمی محصولات رابطور قانونی تدوین و تعیین کند. همچنین این نهاد مسئول اجرای انها ازطریق تصویب شورای معیارهای اجباریست. اجرای استانداردهای مصوب ملی بابت مردم و اقتصاد دارای ارزش ذینفع خواهد بود و منجربه افزایش قابل توجه صادرات و فروش داخلی خواهد شد. همچنین میتوانددر هزینه ها و زمان صرفه جویی کند، قیمت هارا کاهش داده و محصولات ایمنتری رادرزندگی مردم وارد کند.

لیست CB های مورد تایید اداره استاندارد ایران ودرواقع همان مراجع صادرکننده گواهی نامه ایزو سوال اغلب شرکتها ست که میخواهند جهت اخذ گواهینامه ایزو اقدام نمایند بهمین جهت وبدنبالش درون فضاهای مجازی منجمله گوگل جستجو میکنند و بامراکزی برمیخورندکه یکی ازاین مراکز، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشد. مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین خبره و آگاه بصورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات شما متقاضیان عزیز میباشد. تنها بایک تماس میتوانید پاسخ سوالات خودرا بگیرید.