لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران یک عنوان و اصطلاحه و سازمانهای متقاضی اخذ گواهینامه ایزو با عناوین مختلفی بدنبال مراکز و مراجع صدور گواهی ایزو میگردند وبخاطر همین امر ازطریق فضای مجازی جستجو میکنندکه اغلب گوگل هست و بایستی خاطر نشان کردکه تنها یه عنوانه و اصلا چنین لیستی وجود ندارد.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران دراکثر موارد جهت متقاضیانی میباشدکه درون مناقصات شرکت میخواهند بکنند وبه طبع همین امر میتوان گفت اغلب باتوجه صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار بدنبال ۵ استاندارد هستند. ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت مهمترین و معروفترین و الزامیترین استاندارد بعنوان مادر و پیش نیاز کیفی تمامی انواع گواهینامه های ایزو میباشد و توصیه میشودکه شرکتها فارغ ازنوع و زمینه فعالیت و فرآیندشان جهت طراحی و پیاده سازی ایزو ۹۰۰۱ اقدام کنند. ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگراز انواع استاندارد عمومی میباشدکه تمامی نهادها بدان نیاز دارند و مورد استفاده ترین استاندارد جهت تمامی اهداف سازمان بابت طراحی و پیاده سازی یک ایزو ثمر بخش و هدفمندست. ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی همراه همیشگی و مکمل ایزو ۱۴۰۰۱ و بابت هرشرکت بسیار کاربردیست و درکنار ایزو ۹۰۰۱ هرسه بایکدیگر اغلب طراحی و پیاده سازی میشوندکه طراحی و پیاده سازی همزمان و یکپارچه شان پدید آورنده سیستم مدیریت یکپارچه یاهمان IMS هست و درحقیقت IMS گواهینامه نیست ودر اصطلاح گواهی نامیده میشودکه شرکتهای غیر IAF بصورت رایگان آنرا صادر میکنند وبه شرکتهای دارای سه گواهی ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ ارائه میدهند. همینطور HSE نیزیکی ازاین ۵ گواهی نامه مورد نیاز تمام شرکتهاست و باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی بهترست ازتهیه و تدوین دو مدرک ایزو ۴۵۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ بدست بیاید هرچند بتنهایی نیزاین گواهی صادر میشوداما بهترست همزمان وبعداز اخذ و دریافت ایندو گواهی نامه بدست بیاید. بااین تفاسیراین ۵ گواهینامه مهمترین انواع گواهی هستند و البته انواع ایزو دیگر نیزاهمیت دارند اماکه ۵ استاندارد بیان شده بیشترین استفاده رادارند و تمامی مراجع غیر IAF آنهارا صادر میکنند امادر خصوص مراکز IAF بایستی گفت اینچنین نیست و هر AB تنها اجازه صدور یکسری استاندارد رادارد. دراینجا بایستی گفت انواع سیستمهای مشتری پروری که قصدشان جلب رضایت مشتری میباشد نیزبسیار مورد تقاضا هستند و مهم و اساسی ایندست شامل سری ده هزار میشود یعنی ۱۰۰۰۱ و ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴ باسنجش رضایت مشتریان و رسیدگی شکایات مشتریان درجلب رضایت مشتریان گام برمیدارند. انواع تخصصی ایزو نیزمختص مشاغل بنابر نوع فرآیندشان هست.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران همان طورکه دربالا غیر مستقیم اشاره شد دو نوع میشوند یا IAF ویا غیر IAF . توضیح بیشتر اینکه مراکز و مراجع صدور گواهی ایزو دراصطلاح CB نام میگیردکه خوداین CB زیر نظر و اعتبار AB فعالیت دارد و مدیریت میگردد و IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان براین AB نظارت میکند و بهشان اعتبارمیبخشد. نوع غیر IAF نیزساخته و پرداخته ایرانیها هستند و اصطلاحا CB و AB ساختگی بهمین دلیل بهشون غیر IAF گفته میشود.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو درون ایران شامل همین دو گروه میشوندکه سازمانها بنابر نیاز و شرایط و فرآیند و مهمتر ازهمه هدفشان انتخاب میکنند و ازطریقشان بابت اخذ ایزو اقدام میکنند و تنها توصیه میشود جهت مراجع غیر IAF مراقب مراجعی باشیدکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکنند و قبل انتخاب مرجع ازنحوه استعلام و رجیستری گواهینامه صادره زیر نظرشان اطمینان حاصل کنید.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و مشاورین باتجربه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم درخصوص اخذ انواع گواهینامه ایزو و HSE و IMS و CE و گرید و رتبه انفورماتیک و گرید و رتبه پیمانکاری میباشد. درخصوصلیست شرکتهای صادر کننده انواع گواهینامه ایزو در ایران و مراجع معتبر و نحوه رجیستری نیز تنها بایک تماس تمامی سوالات و اطلاعات رادریافت کنید