صدور رایگان گواهینامه ایزو

صدور رایگان گواهینامه ایزو

صدور رایگان ایزو مورد درخواست اغلب شرکتهاست که باهر منظور میخواهند گواهینامه ایزو بگیرند و بدنبال همین اخذ ایزو و اوضاع اقتصادی دنبال مراجعی هستندکه گواهی ارزان و حتی رایگان ارائه میکنند. ممکنست شرکتها دریک شرایط و بازده زمانی شرایط مالی و اقتصادی مناسبی نداشته باشند بهمین جهت بدنبال مراجع و نهادهایی میگردندکه ارزانتر ازهمه جا و حتی رایگان خدمات صدور گواهینامه راانجام دهند. البته درفرهنگ ما ایرانیان تخفیف و حتی رایگان بودن یکسری خدمات بعنوان اشانتیون و هر منظور دیگری مورد پسند استفاده کننده میباشد و بهمین دلیل صاحبان کار ازاین ترفند جهت پیشبرد و ترقی و جلب مشتری و رقابت بارقبا استفاده میکنند بخصوص شرکتهای نوپا و جوان تازه پا گذاشته درهر حوزه و فعالیتی منجمله ثبت و صدور گواهی ایزو ، بهمین جهت میایند مثلا دریک زمانها و مناسبتهای خاصی یکسری خدمات رابه رایگان بابت شرکتها و سازمانها و نهادها ارائه میکنند مثلا دراعیاد بزرگ و سنتی ما ایرانیان مثل یلدا ، نوروز وغیره ویا حتی مثلا سالگرد تاسیس شرکت یکسری گواهینامه راتخفیف میزنند.

مراجع صادر کننده رایگان ایزو مثلابه سازمان درقبال اخذ گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ویا گواهی نامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گواهی HSE رابه رایگان ارائه میکند ویا اغلب مراجع درقبال ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ویا ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، گواهینامه IMS رابه رایگان ارائه میکنند و همچنین یکسری خدمات دیگرکه هرنهاد و مرجع صادر کننده ترفندها و خدمات خودرا دارد. مثلا مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکسری گواهی نامه آموزشی رابه رایگان جهت اشخاص حقیقی شرکتها درقبال اخذ انواع گواهی ایزو ارائه میکندکه البته دریک روند و بازده زمانی اینکار راانجام میدهد. همچنین مثلا مرکز مشاوره ما مجمعی بانام مدیران موفق بابیش ازچند هزار نفر تشکیل داده و گواهینامه ای تحت عنوان گواهینامه مجمع مدیران موفق رارایگان ارائه میکند ویا گواهینامه ای تحت عنوان پروانه عضویت انجمن دارندگان سیستمهای مدیریت ایران راارائه میکندکه جهت رزومه شرکتها بسیار مناسب و تبلیغات خوبی خواهد بودکه درجذب مشتری و رقابت بارقبایشان ثمره خوبی خواهد داشت.

صدور رایگان گواهینامه ایزو و تمام خدمات بقیان شده درخصوص مراجع غیر IAF ساختگی مااایرانیها کاربرد دارد و درخصوص گواهی نامه های تحت اعتبار IAF کاربردی نیست و اینگونه مراجع دارای اعتبار IAF بابالترین اعتبار و اعتبار بین المللی اینگونه خدمات راارائه نمیکند. حالا سوال پیش آمده اینست IAF و غیر IAF چیست؟ CB مراجع صادر کننده ایزو هستند و AB مراجع اعتبار دهنده CB هستند و IAF یک نهاد بین المللی هست وبه گواهی نامه های ایزو اعتبار میدهد و اینگونه گواهی دارای اعتبار بین المللی هست. و دارای قیمت بالایی هستند و زمان زیادی جهت اخذ نیاز دارد زیراکه پیاده سازی و ممیزی مهمترین مراحل اخذ ایزو هستند ودر گواهینامه های تحت اعتبار IAF سختگیرانه دراین خصوص برخورد میشود.اماکه درخصوص غیر IAF ممیزی و پیاده سازی آنچنان بررویش تاکید نمیگردد وتعدادشان نیززیادست بهمین جهت رقابت بینشان بالاست وجهت جلب مشتری و پیشی ازرقبا اینگونه خدمات رایگان راارائه میکنند والبته مراکز مشاوره همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، پکیجها و سی دیهای مستندات راهنگام اخذ گواهینامه ایزو رایگان دراختیار سازمان دریافت کننده گواهی ایزو قرار میدهدتا هرزمان مایل بود باتوجه بدان سیستم مدیریتی مورد نظر رادرون سازمانش پیاده سازی نماید ویا حتی مستندات رابه صورت رایگان ازطریق فضاهای مجازی دراختیار متقاضیان قرار میدهد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران برتر رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.