اخذ HSE-MS

اخذ HSE-MS


اخذ HSE – MS یاهمان HSE مستلزم اینست بدانیم گواهینامه HSE – MS چیست؟ گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست متشکل ازدو استاندارد ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمینطور ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشدو بهترست سازمان متقاضی اخذ HSE_MS ویا اخذ HSE درابتدا دو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001 وهمینطور سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 رابمرور ویا بطور همزمان باتوجه باتوانایی مالی طراحی و پیاده سازی نمایدو سپس بابت اخذ HSE-MS اقدام نماید. البته الزامی نیست حتما درابتدا دو استاندارد ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001 طراحی و پیاده سازی شودو دو استاندارد 14001 وهمچنین استاندارد 45001 اخذ گرددو سپس بابت اخذ HSE-MS اقدام گرددو سازمان متقاضی اخذ HSE میتواندبه تنهایی نیز گواهینامه HSE رادریافت کندو دریافت گواهینامه HSE – MS ملزم دریافت گواهینامه ایزو 14001 وهمینطور ایزو 45001 نمیباشد امابهترست وتوصیه میشود درابتدا دو گواهینامه ISO 14001 و ISO45001 اخذ گرددو سپس جهت اخذ HSE – MS اقدام گردد.


مراجع صادر کننده گواهینامه HSE_MS و اخذ HSE-MS همان مراجع صادر کننده گواهینامه HSE میباشندو مراجع صادر کننده گواهینامه HSE در ایران دونوع هستند یااز مراجع IAF هستند ویا ازمراجع غیر IAF . مراجع IAF دارای اعتبار بین المللی هستند. IAF سازمانی میباشدکه باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان ایزو مطرح میباشدکه AB هاراکه مراجع اعتباردهی به CB هایعنی مراجع صادر کننده ایزو هستندرا مدیریت و اعتبار میدهدو درنهایت درپایین تمام اینها CB هاهستندکه توسط AB فعال زیرنظر IAF فعالیت کرده و مدیریت میشوندو اعتبار میگیرنداین تیپ گواهینامه IAF دارای اعتبار بین المللی میباشدو جهت صادرات تنهااین تیپ گواهینامه IAF مورد استفاده قرار میگیرد البته ممکنست برخی کارفرمایان مناقصه گزار همچنین سختگیرانه عمل کرده واز شرکتهای شرکت کننده در مناقصات گواهینامه HSE – MS تحت اعتبار IAF بخواهندکه بسیارکم پیش میاید. مراجع صادر کننده گواهی نامه HSE – MS و متقاضیان اخذ HSE – MS غیر IAF نیزاز مراجع داخلی وهمچنین ایرانی هستندکه ایرانیها بنابر دلایلی خودشان ساخته اند. درحقیقت میتوان اینگونه تعریف کردکه مراجع غیر IAF ، AB و CB ساختگی ایرانیها میباشدکه بیش از500 مرجع صادر کننده اینچنینی درایران هستندکه گواهینامه HSE – MS غیر IAF صادر میکنند بعبارتی مراجع صادر کننده HSE در ایران بیشتراز 500 مرجع هستندو البته دراین میان مراجع غیر قانونی نیزهستند و پدید آمدندکه اقدام کرده اندبه صدور گواهینامه HSE تقلبی و گواهینامه ایزو تقلبی فاقد هرگونه اعتبار وگاها چنان فتوشاپ شده اندکه قابل تشخیص نیستندو سازمانهای متقاضی اخذ HSE ویا HSE – MS بایستی مراقب باشندتا ازطریق مراجع اینچنینی فاقد اعتبار اقدام نکنندو بااطلاعات و آگاهی کامل اقدام کنندبه اخذ HSE – MS واغلب ازطریق فضاهای مجازی و گوگل اقدام میکنندکه دراین میان احتمالابا مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران برخورد میکنندکه با مشاورین باتجربه مشاوره رایگان ارائه میدهندو باشناخت کافی معتبر ویا نامعتبر بودن مراجع صادر کننده HSE رابه شما معرفی میکنند.


اخذ HSE – MS شامل چند مرحله هست انتخاب مرجع صادرکننده و طراحی و پیاده سازی و مشاوره ودر نهایت ثبت و صدور گواهینامه HSE بهمراه اخذ گواهینامه ISO14001 ویا اخذ گواهینامه ISO45001 .درباره مراجع صادر کننده HSE ویاهمان HSE – MS توضیح داده شد واما دربحث پیاده سازی HSE-MS بسیار حائز اهمیت هست. زیراکه HSE الزامات زیست محیطی وهمچنین ایمنی و بهداشت شغلی رابیان میکندو پیاده سازی HSE باعث میشودتا شاغلین و کارگران و کارمندان وبطور کل پرسنل باخیال راحت فعالیت کنندو باامنیت کامل جانی باانگیزه فعالیت نمایندو همچنین فعالیتهای سازمان وفرآیندهایش برروی محیط زیست تاثیر منفی نگذارد. البته لازم نیست درباره مراجع غیر IAF پیاده سازی انجام شود واصولا پیاده سازی بدلیل هزینه و زمان انجام نمیگیرد. مستندات دراختیار شرکت متقاضی قرار داده میشودو خودشان میتوانند بنابر مستندات بمرور پیاده سازی راانجام بدهند.


اخذ HSE-MS درباره مرحله آخر ثبت و صدور گواهینامه HSE و ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشدکه بنابر IAF ویا غیر IAF بودنش زمان و هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ویا HSE – MS ویاهر گونه گواهینامه دیگر معین میشود.
اخذ HSE , اخذ HSE – MS , اخذ HSE فوری و ارزان, اخذ HSE – MS فوری و ارزان, اخذ HSE ارزان, اخذ HSE – MS ارزان, اخذ HSE MS فوری, اخذ HSE فوری, مراجع صادر کننده HSE , مراجع صادر کننده HSE-MS , مراجع صادر کننده HSE در ایران, مراجع صادر کننده HSE-MS در ایران وغیره سوالاتی میباشدکه ممکنست سازمانهای متقاضی اخذ HSE ویا اخذ HSE – MS باآن روبرو میشوند.