گواهینامه ایزو تقلبی

گواهینامه ایزو تقلبی

گواهینامه ایزو تقلبی دغدغه ومشکلی میباشدکه متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو باآن درگیرند ونگرانی دارندکه مبادا گواهینامه ایزو دریافتی آنها تقلبی باشد. بدلیل اینکه گواهی ایزو تقلبی و واقعی ازلحاظ شکل خیلی فرقی ندارند تشخیص گواهینامه ایزو تقلبی و واقعی گاها سخت میباشد. مشکل بزرگتر اینکه نهادی وجود نداردکه براین قضیه رسیدگی کندو نظارت کندکه گواهینامه ISO تقلبی صادر نگردد. درابتدا بایستی درباره گواهی ایزو ونحوه اعتبار گواهینامه ایزو توضیح دادکه گواهینامه ایزو واقعی و غیرتقلبی چیست تابتوان رسید بدینکه گواهینامه ایزو تقلبی کدامندو نحوه تشخیص گواهینامه ایزو تقلبی چیست؟

گواهی نامه ایزو تقلبی مستلزم اینست؛ بدانیم مراجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو کدامند؟ مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو رادر اصطلاح cb مینامندو cb نیز زیر پوشش یک مرجع بالا دست باعنوان ab اعتبار دهی میشودو درنهایت درراس تمام مراجع iaf نهاد بین المللی ثبت و صدور گواهینامه ایزو قرار داردکه اعتبار میدهدبه AB . دراین دست مراجع IAF اغلب تقلب کمتری صورت میگیرد البته ممکنست گاهابا فتوشاپ گواهینامه ایزو جعلی IAF پرینتی درست شوداما آنچه مشخص میباشد رجیستری شدن گواهینامه IAF میباشد واینکه گواهینامه ایزو IAF ازطریق سایت IAF رجیستری میشودو سازمان متقاضی دریافت گواهی ایزو دارای اعتبار IAF میتواندبه سایت IAF رجوع کندو کشور صادر کننده راانتخاب کندو برروی مرجع صادر کننده کلیک کندواز اعتبار گواهینامه ایزو مطمئن شود. یکسری مراجع غیر IAF هستندکه ایرانیها ساختندو البته دراین دست گواهی ایزو ممکنست تقلب صورت گیرد. مراجع غیر IAF درحقیقت همان CB وهمچنین AB ساختگی ایرانیها میباشدکه بدلایلی چون تحریم، مسائل اقتصادی، زمانبر وهمچنین گرانی ومسائل دیگر اقدام کردندبه ساخت مراجع ایزو غیر IAF .درایران 500 الی 600 مرجع اینچنینی یعنی غیر IAF هستندکه فعالیت میکنند. دراین میان عده ای افراد سودجو بعنوان همین مراجع غیرIAF برند سازی میکنندو اقدام میکنندبه کپی برداری و پرینت گواهینامه ایزو فتوشاپی فاقد اعتبار وبدلیل اینکه نهادی نیست براین معضل رسیدگی کند روزبروز تعدادشان روبه افزایش میباشد. متاسفانه سازمان دریافت کننده گواهینامه ایزو تقلبی نیزخودش متوجه نمیشودکه گواهی ایزو تقلبی میباشدو درهنگام صادرات ویا مناقصات ویااینکه شکایت مشتریان یکباره متوجه میشوندکه گواهینامه ایزو تقلبی میباشدو متضرر شده اندپس توصیه میشود حتماو باآگاهی کامل درخصوص اخذ گواهینامه ایزو اقدام کنند.

گواهی ایزو تقلبی ممکنست انقدر زرق و برق داشته باشدکه متقاضی متوجه نشودکه گواهینامه ایزو شرکتش ویا شخصش تقلبی میباشداما میتواندبا رجیستری کردن درون سایت AB مورد نظربه معتبر بودن گواهینامه ایزو خودپی ببردو اطمینان یابد گواهینامه ایزو تقلبی هست ویا اصل.

گواهی نامه ایزو تقلبی شاید مبحث پیچیده ای باشدو جای نگرانی بابت متقاضیان دریافت گواهی نامه ISO ، اماشرکتهای متقاضی اخذ استاندارد ایزو میتوانندبا تحقیق وآگاهی کامل دردام دلالان و افراد سودجو نیفتند. ازعامیانه ترین و راحت ترین راه تحقیق ، تحقیق درون فضاهای مجازی میباشد ویا مشاوره بامراکز مشاوره و اطلاع رسانی همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران. درپی همین جستجوها کاربران معمولا بادرج عناوین زیر بدنبال آگاهی ازاین مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو تقلبی درون گوگل سرچ میکنند:
گواهینامه ایزو تقلبی, گواهی ایزو تقلبی, ایزو تقلبی, گواهی نامه ایزو تقلبی, مدرک ایزو تقلبی, گواهینامه ISO تقلبی, گواهی ISO تقلبی,ISO  تقلبی, گواهی نامه ISO تقلبی, مدرک ISO تقلبی, شرایط گرفتن ایزو برای شرکتها, مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر,گواهینامه ایزو معتبر تشخیص گواهینامه ایزو جعلی, مدارک لازم برای گرفتن ایزو, شرکتهای ممیزی ایزو, شرکتهای ارائه دهنده ایزو, روش تشخیص گواهینامه ایزو تقلبی, گواهینامه ایزو جعلی, مدرک ایزو جعلی, تشخیص گواهینامه ایزو تقلبی, نحوه رجیستری گواهینامه ایزو, از کجا بفهمیم گواهینامه ایزو تقلبی است, تصویر گواهینامه ایزو تقلبی, شرایط اخذ نمایندگی ایزو, هزینه دریافت گواهینامه ایزو, ثبت نام ایزو, مراحل ثبت ایزو, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید سازمان استاندارد, لیست شرکتهای مشاور ایزو, شرکتهای دارای گواهینامه ایزو, شرکتهای تایید صلاحیت ایزو, شرکتهای گواهی دهنده ایزو, شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران وغیره.