اخذ HSE فوری

اخذ HSE فوری

اخذ گواهینامه HSE فوری ازآنجا معنا پیدا کردکه اغلب پیمانکاران بجهت ماندن توی کورس رقابت وبرای اعنبار دهی بابت کسب و کار خودسراغ گواهی HSE میروند. دربعضی مواردهم پیش میآیدبرای شرکت درون مناقصه پیش رواز آنجاکه طرف قرار دادشان، دارا بودن مدرک HSE راشرط واگذاری مناقصه میداند و زمان زیادی رادر اختیار ندارند تابه اخذ گواهی HSE بپردازندبه دریافت HSE فوری روی میآورند.HSE بمعنی استانداردهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست میباشد. بموجب گواهی HSE محیط کار بایدمطابق استانداردهایی باشدکه بابت حفاظت ازافراد درمقابل خطرات احتمالی تعیین شدست. اجرای مفادهانه تنها محلی ایمن و بهداشنی رابرای کارکنان فراهم میاورد، بلکه باعث شده تابهره وری مجموعه نیزبالا برود.

اخذ HSE فوری وازدیگر فواید پیاده سازیHSE  پیشرفت درزمینه سلامت محیط زیست میباشد. بدنبال آن حفاظت منابع طبیعی بجهت نسلهای آینده نیزاز فرایندهای برقراری گواهی HSE میباشد. ایمن سازی محل کار میتواند باعث افزایش کارایی و انگیزه افراد شده و درپی اش کیفیت تولید و خدمات بسطح بالایی ارتقاء پیدا خواهد کرد. درحقیقت HSE علم و هنری میباشدکه بامحدود کردن ریسکها و خطرات، گامی بلندبرای حفاظت ازانسانها و تجهیزات و منابع مالی برمیدارد. تمامی مشاغل تاحدودی دارای عوامل خطرناک و زیان آورند.کار HSE شناسایی و کنترل اینعوامل میباشد. درادامه چند نمونه ازتغییرات و اجرائیات HSE رامعرفی میکنیم. براساس استاندارد HSE هیچ ماده اضافی و خطرناکی نباید پیرامون محیط کار دیده شود یااگر هست بایدحذف شود.دربرخی موارد حذف خطر ممکن نیست پس بایدبا روش دیگری جایگزین شود ویا حتی المقدور خطرات محدود شوند. بررسی موضوعاتی برسلامت روانی افراد تاثیر گزارند نیزجزء فرایندهای استاندارد HSE هست و باعث شده تاکارکنان خلاقانه ترعمل کنند.

اخذ گواهی HSE فوری امکان صدور دارداما درحالت عادی اخذ گواهی HSE بسیار زمانبرست. البته تاییدیه انجمن IAF رانیز داراست. آیامیدانید IAF چیست؟ انجمن IAF عضو سازمان جهانی ایزو میباشدکه وظیفه تعیین AB های موجود درهر کشور برعهده آنست. AB هاکارشان اعتبار دهی CB هاست. وقتی یک سازمان بخواهد گواهی HSE خودرا ازاین CB هادریافت کند میبایست طبق قوانین همه استانداردهای تعریف شده رابطور کامل درمجموعه خودراه اندازی کند. همچنین آموزشهایی رادر خصوص ایمنی و سلامت شغلی و محیط زیست به کارکنان خودبدهد و بعداز بررسیهای مکرر منتظر ممیزی توسط مرکز صادر کننده گواهی باشد. بعداز انجام ممیزی، ودر صورت انطباق پیاده سازی باقوانین معین شده، مرکز HSE راصادر خواهد کرد. همه اینها درکنارهم هزینه و زمان زیادی میبرند.

HSE فوری اینگونه نیست و بسیار آسان میباشد و باهزینه پایین و صرف زمان اندکی میتوان آنرا دریافت کرد ولی مراجع IAFاین نوع گواهی هارا تایید نمیکنند. ازاین روبرای اینکه بتوانید HSE فوری بگیرید میبایدبه مراجع خصوصی مراجعه کرد وبه آسانی و درسریعترین زمان گواهی رادریافت کرداین مراجع باآنکه ازدرجه اعتبار زیادی برخوردار نیستند و گواهی آنان رادر بعضی موارد مانند صادرات نمیتوان استفاده کرداما کاملا بصورت قانونی فعالیت کرده و حتی میتوانند یک روزه اقدام صدور گواهی نمایند. درنتیجه پیمانکاران درشرف مناقصه بشدت ازنظر زمانی درمضیقه میباشند، دریافت HSE فوری ازاین مراکز میتواند راه حل مشکل باشد. بهر جهت درصورتیکه مشکل زمانی درمیان نباشد و باکمبود بودجه مواجه نباشید راه اصولی تراینست به مراجع تحت اعتبار انجمن IAF مراجعه کند و بابت صدور HSE اقدام کنند. البته بایدبدانیدکه نمیتوان درزمان کمی بدین امر نائل شوید. همچنین هزینه ش بسیار متفاوتست. هزینه های مشاوره ، هزینه طراحی سیستم مدیریت و هزینه پیاده سازی استاندارد ها درکنار هم مبلغ بالایی رارقم خواهد زد. ازاینرو اکثر پیمانکاران جهت دریافت HSE فوری تمایل نشان داده و درصدد گرفتنش بر میآیند. حالابرای آنکه هرچه سریعتر گواهی راگرفته و دریافت کنید میتوانیدبا مراکز مشاوره ارتباط برقرار کرده و بعداز مشاوره رایگان و انتخاب نوع گواهی در خواستی خود، فرم درخواست راتکمیل کرده وبه مراکز مشاوره تحویل دهید تادر اسرع وقت HSE فوری شما صادر شده و بدستتان برسد. نکته آخر اینکه درانتخاب خودمیبایست دقت فراوانی داشته باشید. زیرا دراین بین شرکتهای تقلبی بسیاری هستندکه درقبال دریافت مبلغ ناچیزی اقدام صدور گواهیهای فوری میکنند. امااگر گواهیهای صادره رابا دقت بررسی کنید متوجه خواهید شدکه آنها کاملا جعلی بوده و هیچ گونه ارزشی بجهت اجرای مناقصات ندارند.