اخذ ایزو ارزان

اخذ ایزو ارزان

اخذ ایزو ارزان درابتدا ملزم شناخت کلی درباره ایزو هست و اینکه ایزو چیست؟ ایزو یک سازمان مستقل و بین المللی هست متشکل از162 عضو ازکشورهای مختلف وبا گردهماییهای سالانه درخصوص محصولات، تولیدات و خدمات سازمانها و شرکتها، استانداردهایی راتعیین میکنندتا سطح کیفیت آنها بالا رفته و ایمنی و کارایی بیشتری پیدا کنند. بدین ترتیب هرسازمان و خدمات و محصولی ازاین علائم استفاده میکند، نشان دهنده آنست ازانواع استانداردهای معین شده برخوردارند. دفتر مرکزی سازمان ایزو درژنو سوئیس بوده و هرکشوری میتواند عضوی ازاین سازمان بوده و نماینده ایزو درکشور خودباشد. سازمان استاندارد ملی ایران ( ISIRI ) توی سایت ایزو بعنوان یکی ازاعضا معرفی شدست وسپس باتصویب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی، توسط ریاست رئیس جمهور و اعضایش ( شامل: وزیران و دادستان کل ) بعنوان تصمیم گیرندههای ISIRI شناخته میشوند. درایران یک AB بانام NACI وجود داردکه توانسته فقط درزمینه گواهیهای ایزو 9001 و ایزو 3834 ازطریق IAF ( انجمن اعتبار بخشی AB ها ) اعتبار کسب کند. اعتبار دهی صادرکنندگان گواهی ایزو CB درکشور توسط NACI صورت میگیرد اماتنها میتواند درهمین دو زمینه CB های معتبر رامعرفی کند.

اخذ گواهینامه ایزو ارزان درخصوص برخی استانداردها بیشتر کاربرد دارد مهمترینش ایزو 9001 میباشد و ازآنجاکه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 استانداردی عمومی بابت همه شرکتها و موسسات درانواع فعالیتها (تولیدی، خدماتی، بازرگانی ) وبه عنوان پیش نیازبرای هرنوع استاندارد دیگری میباشد، درمیان استانداردها، شناخته شده ترو نمایان ترست. همچنین دردنیای امروزی باوجود رقابتهای فشرده دربازارهای ملی و بین المللی، حضور مستمر و موفق درون تجارت، مستلزم عوامل بسیاری ازجمله: دوام، ایمنی، خدمات پس از فروش، محیط زیست، کیفیت و قیمت میباشد. درنتیجه سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001) ابزار قدرتمندی دراین راستاست.

اخذ گواهی ایزو ارزان سوال پیش میاوردکه چگونه میتوان گواهینامه ایزو ارزان گرفت؟ اخذ گواهینامه ایزو ارزان بعوامل داخلی و خارجی بسیاری بستگی دارد. عوامل داخلی ازجمله سطح دانش و آگاهی مدیران و کارکنان، حجم محصولات و خدمات سازمان یاشرکت و برپایی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت میباشد و سطح توقع مشتریان ازشرکت، اعتبار مراکز صادر کننده گواهینامه و قیمتهای متفاوت آنها، ازعوامل خارجی میباشند.

نماینده سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 توسط شرکتهای درخواست کننده معرفی شده میبایست بساختار سازمان، نیازهای مشتریان، فرآیندهای متداول سازمان و شرایط و ضوابط استاندارد ISO9001 تسلط کامل داشته باشد. بدین دلیل شرکتها و سازمانهای متقاضی بابت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مطلوب، ازطریق مشاورین متخصص و باتحصیلات مرتبط بااین رشته استفاده میکنندبه کمک مشاورین آموزشهایی به نماینده مدیریت و سایر کارکنان مرتبط کیفیت داده میشودکه شامل دورههاییست، ازقبیل: دوره مبانی و الزامات استاندارد ISO9001 ، دوره ممیزی داخلی ISO9001 ، دوره سرممیزی ISO9001 . بعد ازاین آموزشها بهینه سازی کیفیت اجرایی شده و پس ازبازنگریهای متعدد ودر نهایت ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده، میتوان مطمئن شدکه سیستم مدیریت کیفیت موجود، قابلیت انجام ممیزی خارجی، توسط موسسه صدور گواهینامه رادارد.
اخذ گواهی نامه ایزو ارزان درمراحل اولیه میبایست بایکی موسسات صدور گواهینامه وارد قرارداد همکاری شده وهمچنین میتوان توسط خدمات آموزشی موسسه استفاده کرد. بعداز انجام ممیزی داخلی، موسسه صدور گواهینامه اقدام ممیزی کرده و شامل دو مرحله میباشد. درنهایت بعداز ممیزی، چنانچه اقدامات انجام شده درراستای مدیریت کیفیت، باانواع استانداردهای ایزو مطابقت داشته باشد، موسسه گواهینامه راثبت و صادر مینماید.

اخذ استاندارد ایزو ارزان و قیمت ایزو بستگی داردبه عوامل متعددی. اخذ گواهینامه ایزو، تحت عوامل گوناگون، قیمتهای متفاوتی دارد. بسیاری ازشرکتها بدنبال انواع ایزو ارزان و فوری میباشندکه دارای اعتبار کمتری بوده و بامشکلاتی همراه میشوند. بخشی ازهزینه های ایزو بستگی داردبه مراجع صادرکننده ایزو . مراجع دارای اعتبار بین المللی ، هزینه بالاتری نسبت بدیگر مراجع دارند. درایران تنها سازمان تحت اعتبار IAF ، سازمان NACI میباشد. درنتیجه گواهینامه های غیر IAF ازلحاظ اعتبار ازسطح اعتبار پایینتری برخوردارند اماکه کار راه انداز هستند. بخش دیگراز هزینه های ایزو مربوط بابحث پیاده سازی استانداردهای ایزو هست. بعضی موسسات بدون هیچ یک ازاین اقدامات، گواهینامه های تقلبی صادر کرده و مبلغ مختصری، بدون اجرای مدیریت کیفیت ازآنان دریافت میکنند. بخش آخر هزینه هامربوط مشاوره میباشد. مشاوره استانداردهای عمومیتر مانند: ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001ازنرخ پایینتری برخوردارند. پس قیمت صدور گواهینامه ایزو متغیر بوده وبه اعتبار مراجع صادر کننده و نوع گواهینامه بستگی دارد و نیزاینکه، متقاضی، گواهینامه رابرای چکار میخواهد و چقدر میخواهد هزینه کند.