گواهینامه ایزو ارزان

گواهینامه ایزو ارزان

گواهینامه ایزو ارزان درواقعیت امر درخواست بسیاری شرکتها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند و صرف داشتن ایزو برایشان مهم هست البته هستند شرکتهاکه بااهداف بالاتری مثلا صادرات ، مناقصات بدنبال اخذ ایزو هستند و یکسری دیگر شرکتها بابت تبلیغات و رقابت میخواهندبه ایزو برسند و ایزو بگیرند.و صرف داشتن گواهی نامه ایزو برایشان مهم و کافیست و شرکتها جدااز اینکه فعالیتشان چیست وچه حوزه فعالیتی دارندبه گواهی ایزو بابت صادرات و مناقصات و تبلیغات و غیره نیاز دارند و غالبا نیزبه دنبال استانداردهای عمومی ایزو هستند توضیح بیشتر اینکه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( اخذ همزمان سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 و یعنی طراحی و پیاده سازی یکپارچه سه سیستم مدیریتی ، مدیریت کیفیت ، مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای بیانگر یک سیستم مدیریت یکپارچه جهت سازمان هست و میگویند سازمان موفق شده یک سیستم مدیریت یکپارچه راجهت شرکت و سارمان خوداجرایی کرده وبه سیستم مدیریت یکپارچه دست یابند)،ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ،ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان و ایزو 10003 سیستم مدیریت حل اختلافات و شکایات مشتریان پیدا میکنند ویا یکسری استاتداردهای تخصصی معروفتر ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت صنایع و تجهیزات پزشکی و بسیاری استانداردهای تخصصی دیگرکه تعدادشان زیادست. تمامی شرکنهای فعال حوزه پیمانکاری ، خدماتی ، صنعتی و IT و غیره همه وهمه نیازبه اخذ ایزو دارند آنهم ایزو ارزان و فوری راغالبا خواستارند.

گواهینامه ایزو ارزان پس درکل خواسته غالب شرکنها میباشدکه توی مناقصه میخواهند شرکت بکنند و شامل تمامی انواع شرکتها باهر فعالیتی میشوند وتمامیشان غالبا ازطریق گوگل جستجو میکنند وبا مراکز مشاوره برمیخورند و درابتدا ازهدفشان پرسیده میشود و اینکه هدفشان منباب اخذ ایزو چیست و سپس باتوجه نیازشان مراکز صادر کننده بهشان معرفی میشودکه درکل دو دسته و گروه میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . اخذ گواهی ایزو ارزان توسط مراجع و مراکز غیر IAF امکان دارد زیراکه AB و CB داخلی هستند و درون ایران فعالیت میکنند و گواهینامه صادر میکنند و تعدادشان بسیارست و قیمتهای متقاوتی دارندکه همگی دارای یک سطح اعتبار یکسانند اما تفاوت قیمتها بدلیل نوع برندها و دندانگردی مراجع هست پس باخیال راحت مرجعی راانتخاب میکندکه متناسب نیازش و تواناییش باشد و براحتی و باکمترین قیمت بدست بیاید. لازم بذکر و توضیح هست حتما قبل هراقدامی و اخذ انواع گواهی ایزو ازیک مرجع ازنحوه استعلامش و قابلیت رجیستریش مطمئن باشد زیراکه هستند مراکز و مراجع متقلب ویا دلالانی که گواهینامه ایزو صادر میکنند و متاسفانه تعدادشان کم نیست و بدلیل عدم نظارت توسط یک نهاد دولتی برتعدادشان افزوده میشودکه گواهینامه هارا رنگ و لعاب میدهند و آنهارا بعنوان گواهینامه معتبر ارائه میدهند درصورتیکه یک برگه پرینتی تقلبی میباشد. گواهی نامه ایزو IAF اماکه دارای اعتبار جهانی هستند و زیر نظر یک نهاد بین المللی باعنوان IAF صادر میگردد و AB هاو CB های معتبر دارای اعتبار بین المللی IAF . ایندست گواهی بدلیل اینکه دارای قواعد و قوانین جهانی هستند زمان میبرند و همچنین هزینه بالایی دارند و چون پیاده سازی و ممیزی ضروریست و بایستی واقعی صورت گیرد سریع و ارزان بدست نمیاید

گواهی ایزو ارزان یک عنوانست و شرکتها باآن درون گوگل جستجو میکنند و باعناوین مختلف درون گوگل جستجو نمایند. عناوینی مثل:

ایزو چیست ISO چیست؟
اخذ ارزان گواهینامه ایزو و گواهینامه ایزو ارزان
از کجا گواهینامه ایزو ارزان بگیرم؟
شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو ارزان
مراحل اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو ارزان
شرایط دریافت گواهینامه ایزو ارزان
مراحل دریافت گواهی نامه ایزو ارزان
گواهینامه ایزو ارزان میخوام
بابت اخذ گواهینامه ارزان ایزو و گواهی نامه ایزو ارزان کجا مراجعه کنم؟
سایت ثبت نام گواهی ایزو ارزان
هزینه اخذ گواهینامه ایزو ارزان
مدت زمان دریافت استاندارد ایزو ارزان
اخذ گواهینامه ایزو ارزان جهت شرکت در مناقصات
هزینه و مدت زمان اخذ و دریافت و گرفتن گواهینامه ایزو ارزان
مراجع ، مراکز و سازمانها و شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهی ایزو ارزان
مراکز و مراجع اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو ارزان
مراحل صدور و اخذ استاندارد و گواهی نامه ایزو ارزان
مدارک و شرایط و مراحل طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه ایزو ارزان
الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو ارزان
مشاور و مشاوره گواهینامه ایزو ارزان
ممیزی گواهی ایزو ارزان
و بسیاری سوالات دیگرکه قطعا برایشان پیش میاید.
گواهینامه ایزو ارزان و اخذ گواهی ایزو ارزان و سوالات پیش آمده دراین خصوص متقاضیان رامجبور میکندکه درون گوگل بروند و جستجو کنند و بامراکز و مراجع مشاوره و ثبت و صدور ایزو آشنا بشوند و یکی ازاین مراکز باعنوان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن سابقه درخشان و مشاورین باتحربه بصورت 24 ساعته پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان هست تااینکه هرچه زودتر و باقیمت ارزانتر متناسب نیازشان برسندبه گواهی ایزو