گواهینامه hse

گواهینامه hse یکی ازمهمترین گواهینامه های شرکتهای صنعتی است ویا حتی میتوان گفت مهمترین گواهی درخواستی کارفرمایان توسط پیمانکارانست، hse گواهی فوق العاده مهم بابت شرکتها فعال درزمینه های صنعتی هست، گواهی HSE درشرکتهای بازمینه فعالیت صنعتی یکی ازالزامات است وبرای جان کارگران یک مجموعه نعمتی بزرگست، HSE مستقیمابه ایزو مربوط میشود، گواهی hse-ms یک ایزو نیست وبعنوان گواهینامه ایزو صادر نمیگردداما استانداردهای لازمه بابت دریافت گواهی hse دقیقا مطابق استانداردهای گواهینامه های ایزو  45001 ISO45001 و ایزو 14001 ISO 14001 است، دراینجا درباره لزوم اخذ MS HSE- و نحوه اخذ و پیاده سازیش توضیحی مختصر میدهیم.

گواهی HSE گامی مثبت بجهت پیشرفت مجموعه های بزرگست ویکی ازالزامات مشاغل و کارخانجات صنعتی میباشد، اخذ hse میتواند گامی بسیار محکم جهت جلب اعتماد مشتریان ویا مصرف کنندگان باشد،hse مخفف سه کلمه healthy safety enviroment است بمعنای سلامتی ، ایمنی ،محیط زیست و بخوبی ازمعنای لغوی اینکلمات میتوان به ماهیت و میزان اهمیت گواهی HSE نیز پی برد،گواهی HSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، ازاینرو درمباحث گواهینامه های مورد نیاز شرکتهای صنعتی و کارخانجات که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم باموارد و مسائل محیط زیست و جان انسانهاچه کارگران خودشرکت ویاچه مشتریان و مصرف کنندگان محصولات شرکت، سروکار دارند اخذ گواهی hse امری ضروری و مهمست، گواهی hse درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردیدکه باتوجه استانداردهای دقیق و جامع گواهی hse رفته رفته و بمرور زمان مورد توجه شرکتهای صنعتی قرار گرفت، امروزه شرکتهای خیلی زیادی بخصوص شرکتهای پیمانکاری بدنبال دریافت کواهینامه هستند زیرا یکی ازالزامات کارفرمایان بابت سپردن پروژست.

گواهی hse و چگونگی دریافت گواهی hse همانطورکه گفته شد مبحثی مهم درشرکتها و کارخانجاتست، اما مشکلترین بخشاخذ گواهینامه hse پیاده سازی استانداردهای مربوطهhse میباشدکه کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازی ایزو 45001 ISO45001 وiso14001  ایزو 14001 است، بهمین دلیل توصیه میشود بهترست قبل ازاقدام جهت دریافتhse  و پیاده سازی استانداردهایش ابتدا ISO 45001 ، سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و ISO 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی رادریافت و پیاده سازی کنیم سپس اقدام اخذhse کرد.

گواهی hse راازکجا میتوان دریافت کرداین سوال و سوالهایی منباب گواهی hse ونحوه اخذ hse بسیاری ازجسجتوهای گوگل راشامل میشود، چگونگی دریافت hse نیزمانند ایزو ازطریق مراجعی مختلف است وبا عناوین مختلفی دارد، دریافت hse نیزتوسط مراجع مختلفی امکانپذیرست مانند ایزو که بطریق مراجع تحت نظارتIAF مراجع غیر iaf یاهمان مراجع خصوصی زیرنظر مجمع IAF نیستند صادر میشوداین گواهی نیزدقیقا ازهمین دومرجع صادرمیشود و مانند ایزو اخذ توسط مراجع IAF زمانبر و پرهزینه ست و مراحل اخذ ایزو ازطریق موسسات مشاوره ایزو کاملا مشابه هست کارخانه ها ویا شرکتها حاضر نیستند درحد زیادی متحمل هزینه ویا اتلاف وقت مجموعه شوند،. دریافت گواهی hse نیزبه هدفهای متفاوتی صورت میگیردکه درایران بیشترین دلیل اینکار شرکت توی مناقصات هست، منباب شرکت درون مناقصات یکی ازالزامات کارفرما درمناقصات کشور دریافت hse وارائه ش جهت شرکت مناقصات ست ازاینرو بیشترین دلیل دریافت hse درایران دلیل مناقصه است، وبا توجه بزمان کمی که دراختیار شرکتهای پیمانکاری قرار میدهند قبل مناقصه وعدم سختگیری کارفرما درنوع و مرجع صادر کننده مدرک درکشورمان ایران بیشتراز مراجع غیر IAF اخذ میگردد. البته دریافت گواهی hse درون ایران دراغلب مواردبا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که توسط وزارت کار صادر میگردد اشتباه گرفته میشود، لذا پیمانکاران میبایست حتمابه فرم درخواست کارفرما دقت کرده سپس اقدامات لازم جهت اخذ گواهی راانجام دهد. دریافت hse هم درمواردی جهت امور تبلیغات انجام میشود،اما باتوجه بشناخت کمترمردم عام جامعه ازاین گواهی شرکتها ترجیح میدهند بیشتر ایزو رامحوریت تبلیغات خودقراردهندکه بیشتر شناخته شده درمیان عوام جامعه است، دربیشتر مواقع کلمه hse رابهمراه MS میبینید (HSE-MS)که سیستم مدیریت رانشان میدهد MSمخفف کلمه (management system).
گواهینامه hse نیزباید درسایت مرجع قابلیت استعلام و رجیستری راداشته باشد، ازاینرو گواهی hse ازهر مرجعی صادر شده باشد قابلیت رجیستری و استعلام راباید داشته باشدچه مراجع خصوصی و غیر IAF و چه مراجع زیر نظر IAF .

کارگزاری ثبت وصدور امکان ثبت باتیمی قوی و باتجربه اماده ارائه خدمات درزمینه های ایزو hse ، CE، IMS، وغیره میباشد همچنین تمام مجوزهای اداره کار اعم از مجوز اداره کار، رتبه یا گرید، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وغیره نیزتوسط امکان ثبت صورت میگیرد، ضمنا تمامی مشاوره هابا مرکز امکان ثبت بصورت رایگان میباشد.