گواهینامه ایزو ISO

گواهینامه ایزو ISO گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهی نامه و مدارکیمیباشد و شرکتها معمولا بدنبال دریافت هستند. معمولا شرکتها وسازمانها گواهی نامه ایزو رابابت اهداف، مقاصد و سیاستهای مدیریتی خود اخذ میکنند. اهداف موسسات بابت دریافت و گرفتن کواهینامه ایزو میتوانند مواردی شامل شرکت درمناقصات و ورود به بازارهای فرامرزی و جهانی و همچنین ایجاد تبلیغات ارتقا سطح سیستمهای مدیریتی همانندکیفیت، محیط زیست، ایمنی بهداشت، وغیره میباشد البته زمینه کاری و فعالیت هرسازمانی میتواند بررسی و درهدف شرکت تاثیرگذار باشد بعنوان مثال شرکتهاییکه بازمینه فعالیت پیمانکاری، EPC وفعال درحوزه صنعت نفت وگاز وپتروشیمی،راه، ابنیه، تاسیسات،برق، نیروگاه، آب و فاضلاب وغیره و معمولا نیازشان گرفتن گواهینامه ایزو بمنظور ورود به مناقصات و کسب امتیازات بیشتر درون مناقصات هستند.

گواهینامه ایزو ISO شرکتها وسازمانهای تولیدی نیزمعمولا بابت انجام تبلیغات وبرند سازی اقدام جهت دریافت ایزو میکنند واگرشرکتی قصدصادرات داشته باشد گواهی ایزو میگیرد وگاهی اوقات بعضی شرکتها نیزبدنبال مطرح کردن برندشان بعنوان یک برند حامی ومجری سیستمهای مدیریتی مختلف میباشند. دریافت فوری و ارزان انواع گواهینامه ایزو ازتخصصهای کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت میباشد بنابراین شرکتها میتوانند باسیاست گذاری اصولی دقیق وحساب شده میتواند درخواستهای خودرا درخصوص دریافت گواهی نامه ISO مطرح نمایند.البته بایستی متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو نوع استاندارد مورد نیاز خودرا تعیین کنند اکثراوقات شرکتها وموسسات بدنبال گواهینامه های ایزو عمومی هستند.کواهی نامه های ایزوگواهینامه ای میباشدکه اکثرشرکتها باهرزمینه فعالیتی میتواند دریافت کندگواهی ایزو 9001 تحت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان اولین و بنیان همه استانداردها منباب شرکتهای متقاضی حائزاهمیت باشد.الزاما بایددقت داشتکه درجهت دریافت گواهی نامه ایزو IZO 9001 همیشه آخرین ویرایش و نسخه منتشر شده توسط سازمان جهانی استاندارد ایزو توجه نمایید.چون داشتن گواهینامه جدید و بروزصاحبان مشاغل مهمست.

گواهینامه ایزو ISO بعدازایزو 9001 میتوانید دو استاندارد عمومی دیگرکه بدانها دراولویت قراردارند استاندارد 14001بعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد 45001 سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای منجر میشود ودریافت ایندو گواهی نامه بطور اتوماتیک شمارا دارنده گواهینامه IMS سیستم مدیریت یکپارچه میکند.درنتیجه میتوان گفت سه استاندارد اصلی و مورد تقاضای اکثر شرکتها و ادارات و سازمانها باهرزمینه فعالیتی تولیدی، خدماتی، پیمانکاری میباشد ازدغدغه های مهم متقاضیان دریافت گواهی نامه ایزو ISO میتوان بمواردیل اشاره کرد.

هزینه اخذ گواهینامه ایزو
مراجع، مراکز وشرکتهای معتبر صادرکننده ایزو
مدت زمان دریافت گواهی ایزو
مراجع اعتبار دهی ثبت وصدور ‘,hid hdc,
مراحل وشرایط استقرار ایزو وگرفتن گواهینامه

الزامات وزیرساختهاونیازمندیهای لازمه جهت پیاده سازی استاندارد ایزو مشاوره و مستند سازی و پیاده سازی و ممیزی وبهبود ایزو.دریافت کنندگان گواهی نامه ایزو بایستی اطلاعات کامل ازهمه موارد مطروح فوق جهت دریافت کواهینامه ایزو اقدام کنند.استانداردهای فراوانی وجود دارد ازجمله پرکاربردترین استانداردها شامل ایزو 10002سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان، دستورالعملهایی بابت روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات و خدمات یک سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود عملکرد ارائه میدهد ، ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 بجهت جذب مشتری و رضایت مشتری گام برمیدارد و بنحوی برروی مشتری مداری تاکید دارد. استانداردهای نامبرده فوق رامیتوان بجهتی ازپرکاربردترین استانداردهای ایزو نام برد. ایزو 22000سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی.ISO/TS 29001 سیستم مدیریت کیفیت نفت وگاز وپتروشیمی ودیگر استانداردهای پرکاربرد.

گواهینامه ایزو ISO گواهی میدهدکه یک سیستم مدیریتی ، فرآیند تولید ، خدمات ویارویه اسناد و مدارک دارای کلیه الزامات استاندارد سازی و تضمین کیفیت میباشد. ایزو سازمان بین المللی استاندارد یک سازمان بین المللی مستقل ، غیر دولتی، بین المللی میباشدکه استانداردها بابت اطمینان ازکیفیت، ایمنی وکارآیی محصولات،خدمات و سیستمها تهیه میکند.گواهینامه های ایزو دربسیاری زمینه های صنعت ، ازمدیریت انرژی و مسئولیت اجتماعی گرفته تادستگاههای پزشکی و مدیریت انرژی وجود دارد.استانداردهای ایزو بجهت اطمینان ازثبات درکارهستند.گواهینامه ایزو دارای استانداردها و معیارهای جداگانه میباشد و بصورت عددی طبقه بندی میشود.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درجهت ثبت وصدور گواهی نامه های ایزو ISO, HSE-MS , CE بعنوان یک مرکز قابل اعتماد باچندین سال سابقه درخشان وکارامد درحوزه ثبت وصدور گواهی نامه های ISO, HSE-MS , CE میتواندراهنمای راهکارهای متقاضیان محترم باشد.