گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 45001

گواهی ایزو 45001 رابسیاری ازسازمان ها درسراسر جهان ازوجودش و الزاماتش استفاده میکنند. بعنوان راهی جهت مدیریت خطرات سلامتی و ایمنی استفاده میکنند.درحالیکه صدور گواهینامه استاندارد ایزو 45001 مورد نیاز نیست ،اما جهت سازمانها بسیار سودمند هست وجهت تمام سازمانها باهر نوع فعالیت کاربردی بوده و مثمر ثمر میباشد.درزیر ما بررسی خواهیم کردکه صدور گواهینامه ایزو 45001 درچه معنایی هست وچه مراکز و افرادی ازآن بهره میبرند وچه مراجعی آنرا صادر میکنند.

ایزو 45001 یک استاندارد بین المللی میباشدکه الزامات مربوطه یک سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی (OHS) رامشخص میکنداین چارچوبی رابرای سازمانها فراهم میکند تاخطرات و فرصتها رابرای کمک به جلوگیری ازبیماریها و جراحات کارگران مدیریت کنند.

صدور گواهینامه 45001 بدان معنیست؛ شما مطابقت کامل بااین استاندارد رابدست آورده اید وتمام موارد ایمنی راجهت سلامت جسمی و روانی کارکنان درنظر گرفته اید. پیگیری صدور گواهینامه ایزو 45001 راهی هست جهت نشان دادن تعهد شمابه سلامت و رفاه کارکنان خودو بهبود مستمر ایمنی.

مزایای صدور گواهینامه ایزو 45001 :مطابق مقررات،ریسک عملیاتی رامدیریت میکند، اعتماد بنفس ذینفعان راافزایش میدهد،ازسازمان محافظت میکند، سازمان دارنده ایزو 45001 برنده قراردادها خواهد شد ودر مناقصات حائز کسب امتیاز جهت بردن مناقصهه خواهد شد و کسب یک مزیت رقابتی.
گواهینامه ایزو 45001 مورد نیاز تمامی سازمانها فراتر ازبنوع فعالیت و گستردگیشان میباشد البته همانطورکه قبلاً گفتیم، دریافت گواهینامه ایزو 45001 الزامی نیست. بسیاری ازسازمانها بدون استفاده ازاین گواهینامه ، طراحی و پیاده سازی استاندارد 45001 راانتخاب میکنند و ازمزایای طراحی و پیاده سازی 45001 بهره کافی رامیبرند. بااین وجود ، دلایل زیادی وجود دارد و سازمان باهر نیت تصمیم بگیردبه گرفتن ایزو 45001 . درمورد قراردادها ، ممکنه برخی RFPهایاRFQ ها مطابق استاندارد باشند. دراین حالت ، انجام اقدامات اضافی جهت دستیابی صدور گواهینامه ممکنه سازمان شما رابه تعالی برساند و میتواند سازمان رابه رشد و تعالی برساند والبته ، ازآنجاکه رعایت کامل نهاد و شرکت مربوطه رادر کاهش ریسک و استفاده بهینه ازانواع منابع کمک میکند ، خیلی شرکتهانیز مزایای مالی رامشاهده میکنند.
هزینه صدور گواهینامه ایزو 45001 چقدر است؟ جواب اینست که البته بستگی داردبه عواملی همچون هزینه اجرای سیستم مدیریت ایزو 45001 ، هزینه اخذ مدرک و گواهینامه ویا استانداردها ، شرکت دردوره های آموزشی لازمه ( مدیران کلیدی وبه صلاحدید مدیران افراد شاغل سازمان ) و استخدام مشاوران و ممیزان . یک سازمان کوچک ممکنه هزینه کمتری پرداخت کند، درحالیکه یک سازمان بزرگتر ممکنست هزینه قابل توجهی بیشتر هزینه کند.پس بسته بنوع و گستردگی و توانایی مالی هزینه اخذ ایزو 45001 متغیرست، یک سیستم مدیریتی مؤثر ایزو 45001 بامزایا و الزامات تعریف شده جهت بحداقل رساندن خسارات بارساندن حداقلی خسارات میتوانددر درازمدت بشرکت شما کمک کندتا پس انداز کند.

نحوه دریافت گواهینامه ایزو 45001 هنگامیکه شما یک سیستم مدیریت ایزو 45001 رادر سازمان خودتان دارید، صدور گواهینامه کاملاً سادست. سازمان استاندارد بین المللی (ISO) درواقع گواهینامه ای ارائه نمیدهد ، بنابراین اگرمیخواهید مجوز بگیرید، باید شخص ثالث معتبری راانتخاب کنیدکه همان AB هستند( مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت شده و اعتبار میگیرند وخود AB تحت نظارت نهاد بین المللی IAF اعتبار میگیرند و مدیریت میشوند.دراینجا مراحل اساسی صدور گواهینامه ایزو 45001 بدین شرح آمدست:

توسعه و طراحی و پیاده سازی ایزو 45001 ، ممیزی جهت اطمینان ازسازگاری باایمنی محیط کار و بررسی روند کار و فرآیندهای اجرایی ،درصورت لزوم ، شناسایی موارد مربوطه عدم انطباق مشخص شده درون ممیزی و برطرف کردنشان، بعداز تمام مراحل و تحقق همه شرایط ، گواهی ایزو 45001 صادر خواهد شد.

بسیاری ازسازمانها استخدام یک مشاور بجهت راهنمایی آنهااز طریق فرآیند صدور گواهینامه ایزو 45001 راانجام میدهند. فایده اینرویکرد اینست شما یک مشاور قابل اعتماد خواهید داشت و موارد و معلومات استاندارد رامیداند ، بنابراین لازم نیست خودتان همه الزامات راشناخته و بفهمید. استفاده ازانواع نرم افزارهای مدیریت ایمنی و بهداشتی همچنین میتواند فرایند انطباق و صدور گواهینامه راآسانتر کند.یک سیستم نرم افزاری متمرکز بشما کمک میکندتا تمام اطلاعات مورد نیازبرای نشان دادن انطباق راپیگیری کنید ونه تنهااین ، بلکه میتواندبه شمادر بهبود راهکار مدیریت شرکت باخطرات و جلوگیری از بروز حوادث کمک کند. صدور گواهینامه ایزو 45001 میتواند سازمانتان رادر دستیابی استانداردی حتی بالاتراز عملکرد ایمنی کمک کند.وچه بخواهید مجوز صدور مجوز راانتخاب کنید یانه ، سازمان شما میتواند ازاستفاده استانداردایزو 45001 بهره مند شود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و عضو کمیته ملی استاندارد ایران باحضور مشاورین خبره بطور رایگان تمامی خدمات مشاوره رابا یک تماس دراختیار شما قرار خواهد داد.