مطالب جامع آیزو

سیستم مدیریت کیفیت بنام آیزو معرفی شده این سیستم مدیریت کیفیت یک استاندارد جهانی میباشد. تمام مشاغل کاری میتوانند استاندارد آیزو دریافت کنند. سیستم مدیریت کیفیت آیزو باورژنهای متعدد ویرایش شده معرفی شده اند. اکثر شرکتها، مشاغل دیگر سیستم مدیریت کیفیت آیزو دریافت کرده اند. آیزو جهت راهنمایی شرکتها راهبرد موثر دراختیار مشاغل کاری قرار میدهد.

نمونه این راهبردها، خط مشی کیفیت، اطلاع رسانی خط مشی کیفیت، نقش ها، مسئولیتها، نظامنامه، الزامات، کنترل سوابق، مسئولیتها، تمرکز بر مشتری، طرح ریزی مسئولیت، اختیار، ارتباطات، ارتباطات داخلی، ورودی بازنگری، خروجی بازنگری، منافع انسانی، تحقیق پروژه ومباحث دیگر بیان شده اطلاعات سیستم مدیریت کیفیت آیزو یک استاندارد کامل وجامع بوده کاملترین استاندارد ایجاد شده جهت شرکتهای متقاضی گواهینامه آیزو میباشد. این استاندارد بسیار کلی تمام مسائل مربوط شرکتها بیان کرده مسائل مندرج آیزو کاملا راهگشای شرکتها میباشد. استفاده آیزو برای شرکتها کارایی خواهد داشت البته استاندارد آیزو دو استاندارد ISO45001 ، ISO45001 همراستا خواهد بود. چنانچه مشتریان بخواهند آیزو دریافت کنند میتوانند ISO14001 ، ISO45001 هم بگیرند. سیستم مدیریت کیفیت اصول ارائه دهنده یک پیش زمینه ضروری برای درک، پیاده سازی صحیح استاندارد بین المللی میباشد. استاندارد بین المللی الزاماتی مختص سایر سیستمهای مدیریتی مانند مدیریت زیست محیطی، بهداشت شغلی، مدیریت ایمنی یامدیریت مالی میباشد دربرنمیگیرد.

استاندارد آیزو توسط مراجع مختلف صادر میشود هرمرجع صادرکننده قیمتهای مختلفی داشته بستگی دارد مرجع صادرکننده کدام کشور باشد بطور مثال گواهینامه صادره آلمان باگواهینامه صادره انگلستان قیمتهای متفاوت دارند. گواهینامه آیزو مرجع صادرکننده بنام CB میباشد، تایید کننده این CB مرجعی بنام Accreditation body بانام مخفف AB نام دارد، حتما بایدCBها تاییدیه این مراجع دریافت کنند. اگر تاییدیه AB نتوانند بگیرند نمی توانند گواهینامه آیزو صادر کنند. تایید صادرکردن گواهینامه آیزو فقط CB باتحت تاییدیه AB انجام خواهد شد.

CBهای صدور گواهینامه آیزو بسیار زیاد بوده هرCB صادرکننده یک کشور تحت اعتبار اتحادیه اروپا همکاری داشته. کشورهای تحت اعتبار اتحادیه اروپا، آلمان، انگلستان، سوئیس، استرالیا، آمریکا، کانادا، بلژیک، روسیه، ایتالیا، معروفترین کشورها هستند، این کشورها تاییدیه اتحادیه اروپا دریافت کرده اند.
CBها بااین کشورها وارد مذاکره شده هرCB یک مرجع انتخاب کرده بتفاهم رسیده ارتباط کاری آغاز میشود.
اصل کار مراجع صادرکننده توضیحات کلی درخصوص آیزو میباشد. همچنین صدور گواهینامه آیزو توسط CBها، بصورت برگه پرینت گرفته شده باتاریخ درج سه ساله ازمراجع صادرکننده تحویل مشتری متقاضی داده خواهد شد. مشتری جهت استفاده کاری این گواهینامه قاب کرده بردیوار نصب، نگهداری خواهد کرد.
استاندارد آیزو الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت مشخص کرده سازمان نیاز دارد توانایش جهت ارائه مستمر محصولات برآورده شده نشان دهد. طریق بکارگیری اثربخشی سیستم شامل فرآیندهایی برای بهبود سیستم، تضمین انطباق، الزامات مشتری، الزامات قانونی، مقرراتی قابل کاربرد رضایت مشتری افزایش دهد.

تمام الزامات استاندارد مدیریت کیفیت بین المللی عمومی هستند. بنحوی درنظر گرفته شده اند، برای هرسازمانی صرف نظر نوع، اندازه، محصولات، خدماتی ارایه میدهند. کاربرد داشته باشد.

مستندات بصورت جزئی یاکلی بعنوان الزامی این استاندارد بوده، بکارگیری آنها لازم میباشد. درخصوص مراجع دارای تاریخ تنها ویرایش ذکر شده کاربرد دارد.

گواهینامه آیزو مرتبط مقصود جهت گیری، راهبردی توانایی سازمان دردستیابی نتیجه مورد انتظار تحت تاثیر قرار میدهد. سازمان اطلاعات مربوط مسائل درون، برون سازمانی مورد پایش، بازنگری قرار میدهد. سازمان باید مرزها، فابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت برای پیاده سازی دامنه کاربرد خود تعیین نماید.

هنگام تعیین دامنه سازمان باید موارد زیر درنظر بگیرند:

مسائل درون، برون سازمانی اشاره شده.

الزامات طرفهای ذینفع مربوطه اشاره شده.

محصولات، خدمات سازمان

اگر الزامات استاندارد آیزو دامنه کاربرد تعیین شده قابل اجرا باشد سازمان باید همه آنها رابکارگیرد. دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید دردسترس باشد. بعنوان اطلاعات مستند نگهداری شود. دامنه کاربرد باید انواع محصولات، خدمات تحت پوشش بیان کرده این استاندارد بین المللی، سازمان، آنرا دردامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت غیرقابل کاربرد مشخص نماید. توجیهی داشته باشد.