لیست شرکتهای گواهی دهنده IMS درایران    

لیست شرکتهای گواهی دهنده IMS درایران

لیست شرکتهای گواهی دهنده IMS درایران سیستم مدیریتی یکپارچه IMS یک چارچوب کامل میباشد و تمام جوانب سیستم ها ، فرآیندها و استانداردی که تجارت از قبیل ایزو 9001 و ایزو 14001 پیروی و ترکیب میکند. چنین سیستم ترکیبی به تجارت اجازه میدهد و تمام تعهدات خود برآورده کند، پرداختن کلیه عناصر سیستم مدیریت بعنوان یک کل بجای اینکه بطور جداگانه استانداردهای فردی و الزامات آنها نگاه کنیم. IMS موفقیت آمیز باعث کاهش تکرار کوششی میشود و اغلب هنگام اجرای چندین سیستم مدیریتی بدانها روبرو میشوید. بعنوان مثال ، اگر مشاغل ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 45001 اجرا میکند ، ممکنست منجرکپی کردن فرآیندهای مورد نیاز بابت انجام ممیزی های داخلی و ثبت عدم انطباق شود زیراهر سه استاندارد ، مشاغل راملزم میکند اقدامات لازم جهت بدین اقدامات انجام دهند. IMS اجازه میدهد فرایندها بگونه ای ترکیب شوند و بطور همزمان تمام الزامات استاندارد خاص پوشش دهد. ادغام سالهای اخیرآسانتر شدست ، بهمین جهت استانداردهای ایزو بسمت استفاده ساختار سطح بالا ضمیمه حرکت میکنند. ضوابط مبتنی برضمیمه ، ساختار مشابهی اشتراک میگذارند ، وبسیار ساده تر میدانیم شباهت ها و فرآیندهای مشترک درون استاندارد نهفته میباشد.

لیست شرکتهای گواهی دهنده IMS درایران هنگام ادغام چندین استاندارد درون یک سیستم، سازمان ملزمست موارد خاصی رعایت کند. استانداردهایی بهمراه سطح یکپارچه سازی، یکپارچه میشوند،کاملاً مورد توجه و تعریف قرارگیرند. بطور معمول ایزو 9001 ، ایزو 14001و ایزو 45001 داخل یک سیستم ادغام میشوند و فقط بدین استانداردها محدود نمیشود. سازمانها هنگام انتخاب کدامیک ازآنها بجهت اجرای مشترک، بدنبال مشترکاتی بین استانداردهای مختلف سیستم مدیریت باشند. اقدامات انجام شده الزما مطابق هدف اصلی سیستم باشد. اجرای IMS میتواند تأثیر بسزایی درنحوه عملکرد و مدیریت فرآیندهای تجاری داشته باشد. سیستم های مدیریتی خود بابت کاهش تکرار و بهبود کارآیی ادغام کنید.درمحیط تجاری رقابتی امروز ، ساده سازی کارها بخاطر پایین نگه داشتن هزینه های سربار ضروریست. اصول اصلی مدیریت ناب شامل حذف افزونگی ها و ادغام سیستم هاست. اجرای یک سیستم مدیریتی یکپارچه چارچوبی منباب انجام همین کار فراهم میکند. هنگامیکه سیستمهای مدیریتی خود را ادغام و یکی میکنید ، تکثیر راکاهش میدهید و کارایی رابهبود میبخشید. IMS منفعت بیشتری ازاجرای سیستم مدیریت جداگانه بطور موازی دارند. حال حاضر سیستمهای مدیریتی جداگانه رااجرا میکنید ، درتماس باشید تا ببینیدکه چگونه میتوانید پس انداز احتمالی راانجام دهید.یک سیستم مدیریتی یکپارچه یک سیستم واحدست بابت مدیریت چندین جنبه از فعالیتهای یک سازمان مطابق با استانداردهای متعدد مانند سیستم های مدیریت کیفیت ، محیط زیست و بهداشت و ایمنی طراحی شده.

لیست شرکتهای گواهی دهنده IMS درایران بیشترمشاغل قبلاً سیستمهایی رسمی یا غیر رسمی بوده و اشراف کامل بجهت رسیدگی بدین مسائل دارند.آنچه که بسیاری ازمدیران متوجه نیستند ،درجه ای میباشدکه بدان روند تکثیر راانجام میدهند ویاکارهای اضافی غیرضروری منباب کارمندان خود ایجاد میکنند. نهايتا ، ايمني ، مديريت محيط زيست و كنترل كيفي نكات مشترك بسياري دارند و راستاي هدف مؤثرتر و كارآمدتر سازمان شما تلاش ميكنند.عملا ، یک سیستم مدیریتی یکپارچه شامل ادغام سیستمهای رسمی موجود و اجرای بهترین شیوه های خاص درسطح سازمانست.یک سیستم مدیریتی یکپارچه، کل ازتعداد اجزای بیشتر میباشد.

لیست شرکتهای گواهی دهنده IMS درایران ادغام و یکی شدن موفقیت آمیزسیستمهای مدیریتی شما میتواندبیشتر مشاغل، ازارزش صدورگواهینامه تحت ایزو 9001 ، ایزو14001، ایزو 45001 و سایر استانداردهای سیستم مدیریت آگاهی دارند. یادآوری بدین نکته حائز اهمیت میباشد و هدف ایزو و سایر استانداردها بجهت اداره بهتر سازمان بشماکمک میکند. چنانچه کل سیستم مدیریتی شما باعث میشوند کارکنان مجموعه کار غیر ضروری راکپی کنند، آنها ارزش مورد نظر خود راتحویل نمیدهند. میتوانیم ممیزی کاملاً یکپارچه ازاستانداردهای چندگانه سیستم مدیریت راارائه دهیم ، بدین طریق بشما اطمینان میدهیم که ادغام سیستم شما مؤثر وبسیار کارامد و تاثیر گذار میباشد.
مرکزمشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بطور24ساعته و تمام وقت آماده ارائه خدمات مشاوره رایگان جهت اخذ ودریافت گواهینامه های ایزوو IMS بشما هموطنان عزیز میباشد.