شرایط گرفتن رتبه پیمانکاری

شرایط گرفتن رتبه انفورماتیک

مراحل گرفتن رتبه ITو گرید انفورماتیک مختص شرکتهای انفورماتیکی دررابطه IT بودست وبه فعالیتهای انفورماتیکی در سطح کشور مشغول هستند مربوط می شود شرکت های متقاضی بابت اینکه بتوانند این گرید رابدست اورندباید مراحل مورد نیاررا بدرستی پشت سر گذارندتا توسط کارفرمایان رتبه انفورماتیک بشرکت معتبر اعطا گردد درغیر اینصورت شرکت نمیتواند موفق بدریافت گرید انفورماتیک شوداین گرید دررابطه فناوری اطلاعات درسطح جهان فعالیت میکنداین سند دررابطه مخابرات و ارتباطات نیزدر سطح کشور راشامل میشود. شرکت هاییکه درزمینه اساسنامه رتبه انفورماتیک مشکل دارندباید فعالیت کاری و اساسنامه شرکت خودرا عوض کنندتا بتوانند بمراحل بعدی این پروسه دست پیدا کنند. شرایط دریافت گرید انفورماتیکی درکشور ازشرایط دریافت رتبه انفورماتیک بودست ودر داخل کشور متقاضیان متعددی رابرای خوددارا میباشد. مدت زمان اعتباراین گرید بعداز بدست اوردن یک سال بوده است و شرکتهای خواهان بعداز اینکه یک سال اززمان دریافت گرید انفورماتیکی شرکت خودسپری شدباید بصورت قانونی دوباره گرید انفورماتیک رابدست اورنداین روند نیزمراحل قانونی خودرا دارا میباشدکه توسط سازمانهای متقاضی طی میشود. کلیه شرکتهای انفورماتیکی متقاضی بجهت اخذ و دریافت گرید انفورماتیک اولین بار باشرط داشتن حداقل شرایط میتوانند دو رتبه 7 دردو رشته گرید مورد نظر فعالیت شرکت خودرا دریافت نمایند ودر سال مالیاتی باارائه اظهار نامه مالیاتی رتبه انفورماتیک خودرا ارتقا دهند. و امتیار شرکت خودرا جهت بالا بردن رتبه شرکت خودافزایش دهند. بطور معمول گرید نام برده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریز بودجه بسازمانهای خواهان عرضه داده میشود.

گرید انفورماتیکی در 5 رشته و 15 زیر شاخه بشرکت های متقاضی صادر میشود و شرکتهای انفورماتیکی میتوانند ازاین رشتهها و زیر شاخه بنفع شرکت خوداستفاده نمایند و براساس اساسنامه موجوددر قوانین درسطح کشور فعالیت کنند. تمامی مراحل واسنجی فرآیند های راشرکت برنامه ریزی بودجه صورت میدهد وهر ساله سازمانهای درگیربا ارائه دادن مدارک خوداعتبار شرکت خودرا ازسوی این سازمان بدست اورند. مزیت اخذ گرید انفورماتیک بااعتبارهای مشاوره و غیره دراینست شرکتهای تازه تاسیس نیز میتوانند ازاین گرید بابت شرکت کردن درون مناقصات و مزایدات دولتی استفاده نمایند. بدست آوردن گرید انفورماتیکی تخصصی بوده وهر سازمانی توانایی بدست اوردن گرید انفورماتیک راندارد کسانیکه بدین پروسه وارد میشوند بایدهم آموزشهای لازم رادراین زمینه داشته باشند وهم ازمیزان تجربه کافی برخوردار بوده باشندتا بتوانند کار خودرا بصورت تخصصی انجام دهند درغیر اینصورت گرید بشرکت متقاضی صادر نخواهد شدبرای همین منظور توصیه براین میباشدکه شرکتهای خواهان دراین کار بهترست پرسنل آموزش دیده و دارای تحصیلات تکمیلی استفاده کنندتا روند اخذ گرید انفورماتیکی بخوبی صورت گیرد.

شرایط گرفتن رتبه انفورماتیک و شرکتهاییکه درسازمان خودافراد تحصیل کرده راوارد میکنند دربدست اوردن رتبه ازامتیار بیشتری نیزبرخوردار خواهند بود اساسنامه باین صورتست سازمان بایداز مدیران ارشد باتحصیلات تکمیلی درشرکت خوداستفاده کنداین مدیران باشد بصورت تمام وقت دردرون شرکت حضور داشته باشند و بفعالیت های شرکت بپردازندبرای اینکه روند کاری سازمان بخوبی توسعه پیدا کند کارفرمایان شرکتهارا ملزم میکنندکه ازسازمان خودیک چارت مناسب و دقیق تدوین کرده وبه سازمان صادر کننده اعتبار عرضه بدهند دراین چارت وظایف شغلی افراد و پرسنل بخوبی تعیین شدست و وظایف شغلی همه کادر روشن میشود وهمه پرسنل بخوبی بکارهای خودمیپردازند.

شرایط گرفتن رتبه انفورماتیک و یکی دیگراز مواردیکه درزمان کسب گرید انفورماتیکی مورد توجه کارفرمانیان میباشد سابقه کاری شرکت ازچندین جنبه بودست ویکی ازاین جوانب پرداخت حق بیمه شرکت بودست وبه خوبی مورد واسنجی و اعتبار سنجی شرکت قرار میگیرد و سازمان خواهان بایدبه تمامی قوانین پایبند بوده باشد. یکی دیگراز شرایط دریافت گرید انفورماتیک طراحی کردن و ساختن یک وب سایت همراه بامدارک موجوددر کشور بودست و سازمان متقاضی بجهت اینکه بتواند فعالیت کند بایداین سایت رانیز بابت شرکت خودراه اندازی نمایدتا روند خدمات رسانی بمراجعه کنندگان سازمان راحت بوده باشد شرکتهای خواهان اگردر انجام دادن اینمراحل موفق عمل کنند براحتی گرید مورد نظر رابدست میاورند. بنابراین دریک جمله میتوان گفت گرید پیمانکاری بابت هرسازمانی نشان دهنده توانایی مالی و فنی شرکت متقاضی بودست وایا شرکت خواهان واقعا صلاحیت کسب کردن گرید راداشته ویا نه؟