آموزش دريافت ايزو براي شركت

آموزش دريافت ايزو براي شركت

آيا شما هم در پي بالا بردن سطح كسب وكار خودتان هستيد؟ آيا مي خواهيد نشان هاي تجاري رابه نام وشركت خود اضافه كنيد؟ آيا قصد داريد اعتبار موسسه خودرا با دريافت استانداردها بيفزاييد؟ براي اينكار چقدر ازمراحل انجام آن آشنايي داريد وچه ميزان آموزش هايي دراين خصوص بدست آورده ايد؟ ما در اينجا مطالبي راگرد آورده ايم كه تا حد زيادي بشما كمك خواهد كرد. قبل از هر كاري بايد مشخص كنيدكه گواهينامه هاي بين المللي رابطور دقيق به چه منظوري مي خواهيد. برخي ازشركت ها وسازمانهاي متقاضي نشانهاي تجاري، ازاين علائم تنها جهت تبليغات استفاده مي كنند وتمايلي به پياده سازي مستنداتشان ندارند.

 

دستورالعملهای سیستم مدیریت

سيستم هاي مديريت دستورالعمل هايي را در خود جاي داده اند كه هر كدام بمنظور اجرا در فرايندهاي كارخانجات و سازمانها ايجاد شده و باعث بهتر شدن سيستم هاي شغلي خواهند شد. درحقيقت سازمان ISO شاخصه هاي صنعتي را بخاطر ارتقاي فعاليتهاي مشاغل تصويب كرده اند و با اعمالشان، سطح كيفيت آنها بهبود پيدا خواهد كرد. حال برخي از متقاضيان هم به فكر برپايي مستندات مي باشند ودر نظر دارند عملكرد هاي مجموعه خودرا تا حد ممكن بهينه سازي نمايند. اما اينكار چندان ساده هم نخواهد بود ومستلزم اقدامات مربوطه ميباشد. براي مثال ISO 45001 شامل دستورالعمل هايي است كه درخصوص ايمن سازي محيط كاري تهيه شده وباعث سلامت وامنيت كاركنان ميشود. سيستم مديريت ايمني وبهداشت بر روي تمامي فعاليتهاي موسسات، الزاماتي راشامل ميشودكه خطرات وحوادث راكاهش دهد. همانطور كه گفته شد، گروهي ديگر بخاطر اعتبار بخشيدن به حرفه خودو پيشي گرفتن ازرقبايشان،‌ تنها به كسب نشان ها كفايت مي كنند. درخواست كننده هاي اينچنيني معمولا سراغ استانداردهاي محبوب وشناخته شده ميروندكه ازاين دسته ميتوان به ISO 9001 اشاره كرد. سيستم مديريت كيفيت يا ( ايزو 9001 ) بخشنامه هايي درباره بالا بردن ميزان كيفيت محصولات وخدمات ارائه ميدهدكه درميان عموم مردم هم شناخته شده است وبهمين دليل اغلب تقاضا كنندگان ازآن بهره مي برند.

 

گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

گاهي اوقات كارفرمايان ويا شركت هاي طرف قرار داد موسسات، اخذ استاندارد معيني را اجباري ميكنند. براي مثال مناقصه گذاران، جهت ورود پيمانكاران بمناقصه، داشتن گواهي HSE رااز شروط ضروري شركت درمناقصه قلمداد ميكنند. HSE بمعني ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست ) است كه همانگونه كه ازنامش پيداست، ادغام آيزو 45001 (سيستم مديريت ايمني وبهداشت) وايزو 14001 ( سيستم مديريت محيط زيست ) بوجود آمده است. ISO 14001 بمنظور توجه بيشتر بمنابع طبيعي ومحيط زيست تشكيل شده است واستاندارد هايي رامعين ميكندكه موجب پيشگيري ازعوارض وآلودگيهاي زيست محيطي خواهد شد. حال شما ميبايست بر اساس موقعيت سازمان خود، گواهينامه مورد نياز راانتخاب نمائيد. سيستم هاي ديگري هم وجود دارندكه تخصصي بوده ودر حوزه هاي معيني بكار برده ميشوند، مانند ISO 22000 يا سيستم مديريت ايمني مواد غذايي كه درصنايع غذايي استفاده ميشود ونمي توان درصنعت ديگري همچون راهسازي آنرا بكار گرفت. ويا گواهي CE كه معمولا جهت صادرات محصولات وكالا ها بمناطق اقتصادي تجارت آزاد اروپا مورد بهره وري قرار مي گيرد.

 

مرجع صادر کننده ایزو

اقدام بعدي شما، يافتن مرجع صادر كننده مناسب گواهي انتخاب شده است. تعداد صادر كنندگان موجود درايران بسيار زياد است اما شرايط واعتبار هر كدام متفاوت ميباشد. تعدادي ازمراجع تحت نظارت انجمن IAF (عضو رسمي سازمان آيزو) بوده ومدارك معتبري ارائه ميدهندكه درهر كجا وهر كشوري قابل قبول خواهد بود. برخي ازمراكز هم جدا ازاعتبار IAF فعاليت ميكنند واسنادشان داراي اعتبار بالايي نيست. تفاوت اين دو دسته، درنحوه پياده سازي مستندات وهمچنين هزينه هاي مربوط بهر كدام خواهد بود. موسساتي كه زير نظر IAF اقدام به اعطاي گواهي مي نمايند، دقت وسخت گيري زيادي دراجراي دستورالعمل ها ازخود نشان داده وتقاضاكننده بايد بخشنامه هاي مورد نظر رابطور كامل اجرا نمايد. ازاينرو مخارج مراحل مذكور، شامل پرداخت مبالغ زيادي ميشود. اما مراجع ديگر، تحت نظارت شديد قرار ندارد وبهمين دليل، اصراري بر اعمال الزامات استاندارد نخواهد داشت ودر نتيجه، هزينه بخصوصي راشامل نمي شود.

 

مستند سازی و پیاده سازی و ممیزی گواهی ایزو

پس ازعقد قرار داد با صادر كننده، شما بايد به بررسي كليه عملكردهاي مجموعه بپردازيد وبرنامه هاي اجرايي مستندات درخواست شده را، مبتني برفرايند هاي موسسه تدوين كرده وسپس آنرا پياده سازي نمائيدكه يكي ازاين اقدامات، آموزش كاركنان ومسئولان موسسه، درباره مقررات استاندارد خواهد بود. بعد ازانجام مراحل ذكر شده وپس ازبازنگريهاي فراوان، قدم بعدي شما درخواست مميزي ميباشدكه ازطرف صادر كننده به اجرا درميايد. مميزي توسط افسر مميزي صورت مي گيرد وچنانچه كليه اقدامات شما،‌ بدون مشكل عمده اي صورت گرفته باشد ومطابق بااستاندارد درخواستي، گواهينامه ايزو صادر خواهد گشت.

 

آموزش دريافت ايزو براي شركت صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید