گواهینامه HSE

HSE بابت اجرای همزمان ایزو 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ) بوجود آمدست. ازآنجائیکه استانداردهای ایندو، جزء گواهینامه های پرکاربرد بوده وازجهات بسیاری پیاده سازی آنها به یکدیگر شباهت دارند، بهمین دلیل بکارگیری مصوبات آنها بطور همزمان، باعث پیشرفت درروند دریافت مدرک آنها میباشد. اخذ گواهی HSE برای شرکتها یی که قصد تبلیغات واعتبار بخشی به کسب وکار خودرا دارند بسیار مناسب است اما بر پایی استاندارد های آن نیازمند صرف هزینه وزمان میباشد. تعداد مراجعی که گواهی HSE راصادر میکنند بسیار است. درحقیقت برخی صادر کنندگان گواهی ایزو، زیر نظر انجمن IAF هستند که عضوی ازسازمان آیزو است ومسئول معرفی نماینده های این سازمان درکشور های مختلف میباشد. این نمایندگان راACRIDATE BODY یاهمان AB گویند. AB هاوظیفه اعتبار دهی صادر کنندگان ISO رادارند و بدین مراکز CERTIFI BODY یا CB گوینداین CB ها تحت نظارت انجمن IAF اقدام به صدور گواهی ایزو مینمایند که اعتبار جهانی داشته ودرهمه کشور هامورد قبول می باشد. اما مراکزی نیز وجود دارند که ازاین اعتبار برخوردار نیستند ومدارک ارائه شده توسط آنها تنها درایران وبرخی کشور های همسایه قابل استفاده میباشد. این مراکز برخلاف دیگر صادر کنندگان، گواهی ISO راتحت شرایط راحت تر وبا سختگیری کمتری ارائه می دهند اما مدرک اعطا شده آنها برای هرفعالیتی، مانند صادرات، پذیرفته نمیشود. اما درصورت نیاز قادر خواهند بود آنها را، باپرداخت احتلاف هزینه های پیاده سازی، به گواهینامه های معتبر تری ارتقاء داد. بدین ترتیب شرکتهایی که قصد دریافت گواهی ایزو 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) ویا ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ) رادارند اما تمایلی به اجرای مستندات آنها بطور کامل رانداشته باشند، می بایست به مراکزی که تحت اعتبار انجمن IAF نیستند مراجعه کنند. عدم پیاده سازی کامل استاندارد ها، بطور حتم کاهش هزینه های آن رادرپی خواهد داشت.

برخی ازشرکتهابرای اعتبار دهی کسب و کار خود، به گواهینامه های ایزو روی می آورند. اجرای الزامات ایزو بصورت صحیح و درست، موجب بهبود وضعیت شغلی میشود اما مستلزم صرف زمان وهزینه نیزست. HSE یکی ازگواهینامه های پر مصرف درایران میباشد. بطور کلی ایزوها به دو دسته تقسیم می شوند. برخی ازآنها عمومی بوده وبرخی دیگر تخصصی هستند. گواهینامه های تخصصی رافقط درحوزه مربوط به خود میتوان بکار برد ودر زمینه های دیگر صنعتی کاربردی ندارند. بعنوان مثال، ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی راتنها درفعالیت های مختص بصنایع غذایی می توان استفاده کرد ودر صنعت پتروشیمی کاربردی نداشته وقابل قبول نخواهد بود. اما ایزو های عمومی درتمام زمینه ها کاربرد داشته ودرحوزه هاي بسياري ميتوان ازآنها بهره برد.

یکی ازاین گواهی نامه ها، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت است که جزء استاندارد های عمومی می باشد. الزامات این گواهی برای بهبود کیفیت کالا وخدمات تعیین شده است وکمک بسیاری به رشد جامعه شغلی میکند. گواهینامه آیزو 14001 یا سیستم مدیریت محیط زیست نیز ازایزو های پایه محسوب میشود که ازاهمیت بالایی برخوردار است. پیاده سازی استاندارد های ایزو 14001 باعث توجه بیشتر به منابع طبیعی ومحیط زیست میشود که درنهایت مانع بروز عوارض وآلودگیهای زیست محیطی میگردد. آیزو 45001 یا سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت هم ازاین نوع گواهینامه ها بشمار ميرود. سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت جهت بالارفتن سطح امنیت وسلامت کارکنان ومحیط کاری شکل گرفته است که موجب کاهش خطرات وحوادث شغلی خواهد شد. ازاین رو اجرای مستندات این گواهی نامه به طرز قابل توجهی به بهره وری بیشتر مجموعه شغلی کمک خواهد نمود، چراکه امنیت وسلامت محیط کاری، باعث بالا رفتن انگیزه کارکنان وپرسنل سازمان ها میشود.

اخذ گواهی HSE نیازمند انجام مراحلی می باشد که اولین قدم آن، تکمیل فرم درخواست وارسال آن به صادر کننده ISO می باشد. پس ازآن سازمان متقاضی باید اسناد وساختار مجموعه خود رابررسی کرده تابا شناسایی عملکرد های سازمان، طرحهای اجرایی استانداردها، بر کلیه فرایند های مجموعه راتهیه نماید. قدم بعد برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان، درراستای فراگیری الزامات استاندارد مورد نظر میباشد. سپس طرحهای تدوین شده وکلیه بند های ایزو 14001 وایزو 45001 راپیاده سازی مینمایند. پس ازانجام این مراحل وبازنگریهای فراوان، به صادر کننده جهت انجام ممیزی اطلاع میدهند ومرکز صادر کننده، اقدام به ممیزی مینماید. درنهایت چنانچه تمهیدات انجام شده اشکال عمده ای نداشته باشد، گواهینامه مورد نظر صادر میگردد اما درغیر اینصورت، ممیزی به زمان دیگری موکول خواهد شد تا مجموعه متقاضی مشکلات ايجاد شده رارفع کنند.