گواهی نامه ایزو

ایزو یک سازمان جهانی هست ودر سطوح بین المللی بصورت منظم فعالیت میکند. وظیفه اش یکپارچه سازی بین سازمان ها و شرکت هایی است که گواهیISO اخذ کرده اند و کار می کنند.همچنین بالابردن بهبود استاندارد در موسسات مشخص شده از وظایف اوست.گواهینامه ایزو بوسیله عوامل گواهی ایزو صادر می شود و صدور در صورتی است که متقاضیان اقداماتیکه کارکنان درنظر گرفته اند انجام دهند و اعضا آنها را تایید کند و برای آنها گواهینامه بدهند.

گواهی ایزو و روشهای کسب گواهینامه ایزو بابت اعضای موسسه ، بجهت شرکتها و سازمانهای خواهان، مدرک بدهند، افراد داوطلب بایستی مراحلیکه کارکنان مشخص کرده اند رعایت کنند. شرایط عبارتند: مسئولان برای مدیر و مدیران ارشد کارخانه های داوطلب، جلساتی در زمان و مکان معین برگزار می کند. در آن زمان باید صاحبان سرمایه حتما حضور به عمل برسانند و نکاتیکه برای آنهادر نظر گرفته شدست اعمال کنند و در صورتیکه دراین کلاس ها حاضر نشوند، دیگربرایشان گواهینامه صادر نمیکنند. مسئول مربوطه، برای کلیه کارمندان شرکت های متقاضی جلساتی دروقت خاص برگزار میکنند. کارمندان برای توجیه شدن درباره شغل و فعالیتشان درمحیط کار بایستی حاضر شوند تا بوسیلة سخنران کاملا توجیه شوند و بشغل خود تسلط کامل داشته باشند. و علاوه برآن وظایفی کارکنان درباره ماموریت هایی که توسط رئیسان به آنها محول می شوند اطلاعاتی بدست بیاورند و آنها رابکار ببرند.

گواهینامه ایزو و کارمندان، هدفهای هرکارخانه بصورت روشن مشخص میکنند و اهداف هرسرمایه گذاری رااز دیگر شرکتها جدا میکنند وبه آنهاکمک میکنند تاهر موسسه متناسب مقصدش بابت شرکت درنظر گرفته شدست ترقی پیدا کنند و کارخانه به آن اهداف برسانند. و هم چنین وظایف و کارهاییکه کارکنان سازمان بایستی بصورت مجزا در مسیر هدف شرکت انجام دهند معین می کنند و اعضا می باید مطابق این کار محول شده انجام وظیفه کنند.

موسسه صادرکننده گواهینامه ایزو، برای صاحبان سرمایه داوطلب، راهکارهایی برای رسیدن به مقاصدشان در نظر گرفته که وظیفه اجرا کردنش در قسمت های گوناگون سازمان بر عهده مدیر و مدیران ارشد هست. مدیران باید روش ها را بنحو احسن پیاده کنند و موانعی که در مسیر پیش می آید رفع و از بین ببرند.رئیسان علاوه بر اجرا کردن بایستی بر کار تک تک کارکنان در اتاق هایشان و اشخاصیکه در کارخانه فعالیت می کنند داشته باشند تا کلیه اعضا در جهت هدف شرکت گام های محکم و درستی بردارند و شرکت را بسمت پیشرفت و ترقی پیش ببرند.
کارشناسان، فرآیندها و ممیزاتیکه لازمه پیشرفت و ارتقای سازمان و پیشرفت عملکردکارکنان است به شرکت می دهند که تحلیل و بررسی این فرآیندها و ممیزات برعهده مدیر و مدیران ارشدست و بایستی وظیفه انجام دهند. و اگر در حیطه کاری خودشان، موانعی پیدا کردند می باید هرچه سریع­تر اقدام به از بین بردن مشکلات کنند و همچنین اگر کارکنانی در حیطه کاری خود به ایرادی برخوردند فوراًبه بازرسان موسسه گزارش دهند تا اقدام به رفع کنند و راه را برای پیشرفت و بالا رفتن امتیاز موسسه هموار کنند.

موسسات صادرکننده گواهینامه ایزو برای رئیس و رئیسان شرکت کلاسهایی صورت عمومی و خصوصی برگزار می کند تا مدیران حضور بعمل بیاورند. جلسات عمومی بصورت برگزار کردن همایش ها، کنفرانس ها، سمینارها و ....است. جلسات خصوصی را برای صاحبان هر شرکت بصورت مجزا و جداگانه از دیگران برگزار می کنند. مدیر و مدیران ارشد می بایست در تمامی جلسات عمومی و خصوصی حضور به عمل بیاورند تا بتوانند گواهینامه ISO را از مسئولان مربوطه بگیرند و شغل خود شروع کنند وگرنه درغیراین صورت در صورتیکه بهر دلیلی نتوانند خود را به کلاس های معین شده در زمان و مکان مشخص برسانند این بمعنی این است که آنها علاقه ای به ادامه دادن در این روند شغلی ندارند و منصرف شده اند. زیراکه حضوردر کلاس ها بمنزله شرط اصلی برای مرحله تحویل گرفتن مدرک گواهینامه است و حضورآنها نشان میدهدکه علاقه و تمایل و تلاششان منباب بدست آوردن نماد عالیست و کارمندان هم میتوانند دراین مورد آنها را راهنمایی کنند تا هرچه زودتر اسناد تحویل بگیرند و گامهای محکمتر و قویتری بردارند و آرزویی بابت محقق شدنش درمورداین شغل داشتند بواقعیت بپیوندد و امتیازهای بالایی نصیب خودکنند.