تاریخچه ایزو 9001گواهینامه ISO9001

تاریخچه ایزو 9001

تاریخچه ایزو ۹۰۰۱ درسال ۱۹۷۴ باتوجه استاندارد ۵۷۵۰ تدوین گردید است ایزو ۹۰۰۱ درسال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بنوعی بروزرسانی شده اند تغییرات اصلی درنسخه سوم استاندارد مورد نظر درسال ۲۰۰۰ نیز انجام شد و درحال حاضربا ایزو ۹۰۰۱ ۲۰۰۸ مورد استفاده شرکتها و نهادهای درگیر درسطح جهان بکار گرفته میشود پیش نیاز ۵۰ هزار و یک چند با ویرایش و بروز رسانی شده بنسخه نهاییش درسپتامبر سال ۲۰۱۵ منتشر وبه شرکتهای مربوطه ابلاغ گردید باتوجه بدینکه درزمینه تضمین کیفیت صنایع استانداردها بوجود آمدست نوشتن روش اجرایی بجهت تولید هرمحصولی و روش بازرسی بجهت اطمینان ازاینکه روشهای اجرایی بدرستی درسته نهادهای درگیر صورت میگیرد شرکتهایی راجهت نظارت برروی این استاندارد قرار داده اندکه سازمان هابا مشاهده کردن روش فعالیتها و نوع کارکرد سازمانهای درگیر فعالیت های آنها نظارت لازم راداشته باشند.

تاریخچه ایزو 9001 و استاندارد گواهینامه ایزو ۹۰۰ تاکنون بیش ازچندین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته ست ولی استاندارد ایزو ۹۰۰1 درسال ۱۹۸۷ باساختار یکسان استاندارد ایزو باسه مدل بجهت مدیریت کیفیت دردامنه های فعالیتهای سازمان تنظیم گردید ساختار اصلی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دراین ویرایش از۲۰ الزام تشکیل شده بود همچنین تمایل مستندسازی شرایط موجود و نهادها باتوجه بملزومات و بهبودآن دراین ویرایش رویت گردیدست درسال ۱۹۹۴ نسخه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ منتشر شدکه نسبت ویرایش سال ۱۹۸۷ تغییراتی صورت گرفته بودکه متاسفانه همین نسخه استاندارد ایزو ۹۰۰1 منجربه طور رسمی درسازمانها گردید بروز آوری بهبوددر فرآیندهای سازمان مطابق استاندارد نیزاین مشکل بنظر میآمد تغییرات اساسی درویرایش ۲۰۱۳ ۲۰۰۱ درباره صورت گرفت و مفهوم مدیریت فرایند درقالب استاندارد ایزو هزاره قرار داده شد.

تاریخچه ایزو 9001 و ریشه های سازمان بین المللی استاندارد ایزو رامیتوان تازمان بازگشت بجنگ جهانی تاجاییکه تقاضابرای استانداردهای ایمنی بهتردر کارخانه هاییکه درحال تولید وسایل انفجاری بودند ردیابی کرد. سری استاندارد های ایزو 9001 یا BS 5750 همانطورکه قبلاً شناخته شده بود ،درسال 1979 معرفی شد ، بدین معناکه شرکتها مجبور بودندبرای ایجاد امنیت بیشتردر محل کار رویههای سخت تولید رارعایت کنند. استاندارد ایزو 9001 براساس همین دستورالعملهای اصلی ساخته شدست درسال 1987 رسماً معرفی شد زیرا بسیاری ازشرکت هابا رهنمودهای اصلی BS5750 ناامید شدند. دلیل این امر رهنمودهای اصلی بطور خاص بمشاغل تولیدی معطوف شده ست بدین معنیکه آنهابرای تعدادی ازانواع دیگر شرکتها و صنایع مناسب نبودند.

تاریخچه ایزو 9001 وسپس ایزو 9001 بجهت رسیدگی بدین مسائل ایجاد شده و چارچوبی جهانی بجهت مدیریت کیفیت ارائه میدهدکه تمام مشاغل و صنایع میتوانند آنرا رعایت کنند. ایزو 9001 بصورت محصول و سازگاربا صنعت طراحی شدست ، طبیعت درحال تغییر و تحول دردنیای تجارت بمعنای نیازبه بروزرسانی ها و تجدید نظرهای بیشترست.
تاریخچه ایزو 9001 و اولین مورد ازاین ویرایشها درسال 1994 صورت گرفت ، و هدف ایزو تمرکز استاندارد اصلی را به سیستمهای مدیریت کیفیت (QMS) منتقل کرده و محصولات رادر هرمرحله درایجاد آنها نظارت داشته و بررسی میشود بجای اینکه فقط درمرحله نهایی آنهارا بررسی کند ، کنترل کنداین تغییر بجای تصحیح مسائل ایجاد شده برروی تضمین کیفیت بااستفاده ازاقدامات پیش بینی شده متمرکز شدست. QMS دراصل ، ازحالت درمانی بابت پیشگیری منتقل شد.
تاریخچه ایزو 9001 و در سال 2000 ، ایزو 9001 بار دیگر تغییر یافت. هدف اینبار ساده سازی فرایندها و مستندات درگیر شده بودتا شرکتها اگردر واقع محصولات جدیدی تولید نکرده اند کمتر تحت فشار قرار بگیرند. هدف دیگراین ویرایش افزایش مشارکت مدیریت عالی بمنظور ادغام کنترل کیفیت درکل مشاغل اتصال بکلیه سطوح سلسله مراتب شرکت بود. هدف نهایی بروزرسانی افزایش اثربخشی ازطریق استفاده معیارهای عملکرد فرآیندست ، جاییکه بهبود مداوم فرآیند و نظارت بررضایت مشتری حائز اهمیت هست.