اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری

اخذ ایزو فوری درخواست بسیاری ازشرکتهای‌ متقاضی شرکت درون مناقصه میباشدکه بنابر خواسته کارفرما مجبور هستنداز انواع گواهینامه ایزو استفاده کند البته درخصوص گواهینامه های ایزو دارای عمومیت بیشتر بدلیل اینکه بابت تمامی شرکتها فرای نوع فعالیت و اندازه سازمان جهت شرکت درون مناقصات کاربرد دارد میتوان ازانواع گواهینامه های عمومی ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو   ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و IMS سیستم مدیریت یکپارچه و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست نام برد.

ایزو ۹۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت کیفیت مهمترین و عمومیترین استانداردی میباشدکه درون مناقصات ممکنست ازشرکتهای شرکت کننده درخواست گردد همچنین ایزو ۱۴۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی وهمینطور ایزو ۴۵۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی همچنین HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست و IMS بعنوان سیستم مدیریت یکپارچه درخواست متقاضیان باتوجه به تقاضای کارفرمای مناقصه گزار میباشدکه اغلب شرکتها‌ بدلیل اینکه ازنوع شرکت های نوپا و تازه تاسیس هستند گواهینامه های فوق راندارند مجبور هستند سریعا اقدام کنند و اینجاست گواهینامه ایزو معنا پیدا میکند و شرکتهابه دنبال آن هستندتا اینگونه گواهینامه رادریافت کنند البته بایست گفت درخصوص اینگونه گواهینامه ها بایستی بادقت کافی اقدامات لازم انجام شود زیرا یکسری مراجع هستندکه گواهینامه تقلبی صادر میکنند واین شرکتها نیزبه دلیل اینکه نیاز دارندتا ازنوع فوری دریافت کنند دردام اینگونه افرادبه طمع دریافت گواهینامه فوری بیافتند.

مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو دو نوع هستند و دارای دو سطح اعتبار هستند یکسری مراجع دارای اعتبار بین المللی هستند و در اصطلاح بدانها IAF گفته میشودکه دارای اعتبار بین المللی هستنداین نوع گواهینامه ها باتوجه بدینکه ازقوانین بین‌المللی تبعیت می کنند درون صادرات ازآنها استفاده میشودبه دلیل اینکه کشورهای دیگرکه میخواهند گواهینامه بین المللی بگیرند همگی ازیک سری قوانین مشترک نیازمندشان تبعیت می‌کنند ودر نهاد بین‌المللی اعتبار دهنده گواهینامه عضو هستند و حق عضویت دارند. دراینگونه گواهینامه پیاده سازی و ممیزی بایستی انجام شود و هزینه و زمان میخواهد. دراین میان ایرانیها آمده اند یکسری مراکز و مراجع درون ایران راه اندازی کردند تاخودشان خودکفا شده و گواهینامه ایزو صادر کنند امروز بیشتر از ۶۰۰ مرجع درایران فعالیت داردکه گواهینامه ایزو صادر میکند و اصطلاحا بدانها غیر IAF گفته میشود دراین تیپ گواهی نامه ها بدلیل اینکه برمبنای قوانین داخلی تهیه و تدوین گردیده و صادر میشود براحتی میتوان بدان دست پیدا کردو گواهی نامه ایزو ارزان و فوری دراین مدل گواهینامه‌ها معنا پیدا میکند زیراکه پیاده سازی و ممیزی بنابر درخواست شرکت متقاضی گواهینامه ایزو انجام میشود همچنین سازمان میتواند مستندات موجود گواهینامه خودرا دریافت کنند ودر زمان مقتضی وقتی دارای شرایط لازم بود باتوجه مستندات مربوطه گواهی ISO خوداقدام نمایدبه پیاده سازی .

دریافت گواهینامه ایزو فوری درخواست بسیاری ازمتقاضیان میباشد و بخاطر ناشناخته بودن اینگونه گواهینامه اغلب درون فضای مجازی بدنبالش می‌گردند و ممکنست بایک سری شرکتها برخورد کنندکه گواهی نامه هایشان فاقد اعتبار است واز نوع تقلبی گواهی ایزو باشد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ازمراکز مشاوره بزرگ میباشدکه باسابقه طولانی و باحضور مشاورین خبره ، خدمات مشاوره خودرا دراختیار شما متقاضیان عزیز قرار داده وبه سوالات شما پاسخ خواهد داد. کافیست بایک تماس تمامی سوالات خودرا پرسیده و ابهامات شما برطرف خواهد شد.