شرایط تمدید مدرک آیزو

متقاضیان دریافت مدرک آیزو مرتبط کار خود مدرک آیزو دریافت میکنند. این مدرک آیزو انواع مختلف داشته اصلی ترین این مدرک آیزو 9001 بوده تمام شرکتهای باید اول کار مدرک آیزو 9001 دریافت کنند. مادر تمام مدارک آیزو 9001 میباشد. این مدرک آیزو یکساله بوده پس ازیکسال نوبت تمدید مدرک آیزو میرسد این تمدید توسط مرجع صادر کننده بمشتری اعلام میگردد مرجع صادرکننده دوصورت میتوانند هزینه تمدید مدرک آیزو دریافت کنند یا هزینه نقدی دریافت میشود یاچک مدت دار پرداخت میگردد این واریز هزینه مرتبط مرجع صادرکننده میباشد.

مراجع صادرکننده تحت اعتبار lAF میتوانند نقدی هزینه دریافت کنند این مراجع بدلیل اینکه بامراجع تحت اعتبار بین المللی مرتبط هستند هزینه باید نقدی دریافت کنند فقط مراجع خصوصی مستقل که اعتبار بین المللی دریافت نکرده اند میتوانند چک دریافت کنند. این مراجع خصوصی صدور گواهی نامه خودشان انجام داده بافتوشاب گواهی درست کرده پرینت گرفته تحویل مشتری داده همچنین قیمت بالا برای گواهینامه دریافت میکنند. فرق بین مراجع تحت اعتبار ومراجع خصوصی اعتباردهی آنها میباشد اعتباردهی مرجع بین المللی توسط کد رهگیری مشخص میشودکه تحویل مشتری داده میشود تمدید مدرک آیزو توسط مرجع صادر کننده بانامه ایی کتبی بمتقاضی اعلام میگردد. متقاضی باید جهت تمدید کردن یامنصرف شدن تصمیم بگیرد اگر تمدید کردن میخواهد هزینه برای مرجع صادرکننده آیزو واریز کرده تمدید انجام میشود. مرحله بعد تمدید مدرک آیز ارسال کد رهگیری بمشتری میباشد بااین کد رهگیری مشتری میتوانند وارد سایت اعتباردهی مرجع صادرکننده شده گواهینامه ها، نام شرکت خود مشاهده کند تمدید انجام شده. البته هزینه تمدید مدرک آیزو متفاوت بوده هر کشور صادرکننده هزینه متفاوت دریافت میکنند. زمان اعتبار تمدید مدرک آیزو یک الی دوماهه بوده تاقبل این دو ماه اگر مشتری تمایل دارد تمدید مدرک آیزو انجام شود باید بمرجع تمدید مدرک آیزو اطلاع رسانی کند. مراجع تمدید مدرک آیزو میتوانند مشاور برای مشتری بمحل ایشان فرستاده. این مشاور میتواند درخصوص مستندات تحویل داده شده برای شرکت متقاضی مدرک آیزو صحبت کرده توضیحات تکمیلی باحضور مدیرعامل شرکت متقاضی داده تمام مباحث تکمیلی مدرک آیزو توضیح دهد. این حضور کارشناس یک الی دو روز کاری بوده تااین مدت زمان تمام توضیحات تکمیلی مدرک آیزو انجام میشود مستندات آیزو ۴۰۰۰ هزار صفحه دریک پکیج مستندات بوده هرصفحه عنوان سرتیتری جداگانه داشته جهت راهنمایی شرکت برای تمدید مدرک آیزو.

این مدرک آیزو برای مشتری جهت شرکت درمناقصه همچنین همکاری کارفرما جهت همکاری لازم میباشد. مشتریان اگر اهمیت این تمدید مدرک آیزو بدانند حتما تمدید مدرک آیزو انجام میدهند. توضیحات اهمیت نمدید مدرک آیزو برعهده مرجع میباشد. تمدید مدرک آیزو نیاز تعیین مدیریت دانش، نگهداری شده توسط سازمان میپردازد. سازمان ازاجرای فرآیندهای خود واینکه میتواند انطباق محصولات، خدمات دست یابد اطمینان حاصل نماید.

الزامات مرتبط دانش سازمانی،اهداف آورده شده:
تغییر کارکنان
ناکامی دربدست آوردن اشتراک گذاری اطلاعات
تشویق سازمان بکسب دانش باعنوان:
یادگیر ازطریق تجربه  
مربی گری
الگوبرداری
راهنمایی ها الزامات مندرج مستندات فهرست شده این پیوست الزامات این استاندارد بین المللی اضافه نکرده تغییر نمیدهد.
ارتباط بین این استانداردها بندهای مرتبط این استاندارد بین المللی نشان میدهد. استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع مختلف ایجاد شده دربرنمیگیرد.

سیستم مدیریت کیفیت اصول یک پیش زمینه ضروری برای درک مناسب استقرار این استاندارد بین المللی ارائه مینماید. اصول مدیریت کیفیت تمدید مدرک آیزو توصیف شده، هنگام تهیه این استاندارد بین المللی الزامات مشخص شده توسط این استاندارد بین المللی تشکیل میدهد.

مدرک آیزو 9001 الزاماتی مشخص مینماید. هدف اصلی آنها ایجاد اطمینان محصولات وخدمات ارایه شده توسط سازمان ورضایت مشتری میباشد.

استقرار مناسب این استاندارد میتوان منافع سازمانی دیگیری همچون ارتباطات داخلی بهبود یافته درک، کنترل بهتر فرآیندهای سازمان نیز انتظار داشت.

استاندارد بین المللی میتواند هنگام ایجاد تلاش برای بهبود سیستم های مدیریت کیفیت فرآیندها بافعالیتهای سازمان کمک کنند.