گواهینامه ایزو 29001 , ISO/TS29001گواهینامه ایزو 29001 , ISO/TS29001

گواهینامه ایزو 29001 , ISO/TS29001

گواهینامه ایزو 29001 , ISO/TS29001 درابتدا دراین باره بایستی بدانیم ISO و TS چیست؟ ISO سازمان جهانی استاندارد میباشدکه متشکل ازمراجع ملی استاندارد ویا همان اعضای ایزو هست و کار آماده سازی استانداردهای بین المللی رامراکز و کمیته های فنی ISO انجام میدهند. ISO ویا نهاد کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک باعنوان اختصاری IEC همکاری نزدیکی جهت استاندارد سازی موضوعات الکتروتکنیکی دارد. انتشار یک استاندارد بین المللی بایستی مورد تایید حداقل 75درصد اعضای دارای حق رای باشد. ISO/PAS درصورت تایید بیشتراز 50 درصد رای اعضا مورد تصویب میشود. ISO/TS ازدیگر مشخصه های فنی هست ودر صورتی انتشار پیدا میکندکه دو سوم اعضای کمیته بدان رای بدهند و مورد تایید دو سوم اعضا باشد و دو سوم اعضای ایزو بدان رای بدهند. لازم بذکرست ISO/TS و ISO/PAS بعد سه سال دوباره مورد تصمیم گیری قرار میگیرد تابرای سه سال دیگر مورد تمدید قرار گیرد و دراین بازنگری بعداز سه سال یاباطل شده و ازدرجه اعتبار ساقط میگردد و تبدیل میشودبه یک استاندارد بین المللی .

ISO/TS29001 ازطریق کمیته فنی ISO/TC67 ، مواد و تجهیزات و سازه های دریایی بابت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تهیه و تدوین گردیده است. مشخصه فنی 29001 ISO/TSیاهمان ایزو 29001 مشخصه فنی سیستم مدیریت کیفیت راجهت سازمانهای تامین محصولات و خدمات مربوطه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بیان میکند. الزامات قانونی ایزو 29001 ، طراحی و توسعه، کنترل تولید و ارائه خدمات، صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات و اموال مشتری راساپورت کرده و مورد نظر قرار میدهد.

ایزو 29001 , ISO/TS 29001 واژگان وتعاریفی داردکه مرتبط صنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشد. بطور کل تعاریف مرتبط ایزو 29001 شامل معیارهای پذیرش ازحدود تعیین شده دارای قابلیت پذیرش جهت ویژگیهای فرآیند ویا محصول، بازرسی پذیرش( اثبات ازطریق پایش و اندازه گیری بابت محصول باالزامات مشخص تطابق دارد)، کالیبراسیون ( تهیه و تنظیم یک استاندارد بادقت معلوم و مشخص ) ، ویژگی کنترلی ( روش تدوین شده سازمانی بابت انجام فعالیت درشرایط کنترل شده جهت رسیدن بجهت انطباق الزامات مشخص شده. تحویل مکان و زمان فیزیکی رخ دهنده انتقال مالکیت توافقی )، معیارهای پذیرش طراحی (حدود بیان شده ویزگیهای مواد، محصولات و خدمات سازمان تهیه شده بمنظور انطباق محصول بهمراه الزامات طراحی) ، تصدیق طراحی ( آزمون نتیجه یک فعالیت طراحی ویا توسعه بمنظور تعیین انطباق باالزامات مشخص شده) ، عدم انطباق میدان ( عدم انطباق محصول وشناسایی بعداز تحویل ویا زمان شروع . معیارهای پذیرش تولید ( حدود تعریف شده سازمان بابت ویزگیهای مواد، محصولات و خدمات بابت دستیابی انطباق باالزامات تولید و ارائه خدمات) و مناقصه .

ایزو 29001 همچنین بطور کل الزامات نظام مدیریت کیفیت ( شامل الزامات عمومی و الزامات مربوطه مستندات) ، مسئولیت مدیریت ( شامل تعهد مدیریت ، مشتری گرایی ، خط مشی کیفیت ، طرح ریزی مسئولیت و اختیار و ارتباطات و بازنگری مدیریت) ، مدیریت منابع ( منابع انسانی ، زیر ساخت محیط کار ) ، تحقق محصول ( فرآیندهای مرتبط مشتری ، طراحی و تکوین ، خرید ، تولید و ارائه خدمات ، کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری ) ، تحلیل و بهبود ( کلیات ، پایش و اندازه گیری ، کنترل محصول نامنطبق ، تجزیه و تحلیل داده ها ، بهبود) مرتبط صنایع نفت و گاز و پتروشیمی درون استاندارد ایزو 29001 باعنولان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز طبیعی و پتروشیمی میباشد.