HSE ساختمان

HSE ساختمان


HSE یکی ازانواع استانداردهای موجود سطح جهانست و ازسه اصل اساسی شکل گرفته ست و درسه اصل شامل ایمنی شغلی، منابع زیست محیطی و سلامتی فردی فعالیت میکند و ازشرکتهای متقاضی انتظار داردکه باین سه مورد توجه داشته ودر فرایندهای کاری خوداین شاخص هارا اعمال کنندتا بتوانند براحتی فعالیت کنندبرای بدست آوردن گواهینامه HSE بایداز فرهنگ استاندارد HSE اطلاعاتی رابعنوان پیش فرض داشت تابتوان درمسیر فعالیت دچار مشکلات عدم آگاهی نشد افرادیکه میخواهند درزمینه HSE فعالیت داشته باشند بایدازاین برند بعنوان یک استاندارد جهان شمول یاد کنند و باور داشته باشندکه استاندارد HSE میتواند زندگی جوامع رابراحتی تحت تاثیر خود قرار داده وبه رفاه اجتماعی افراد منجر گردد. استانداردهای جهانی روز بروز درحال توسعه و بروز رسانی میباشنداین گواهینامه نیزازاین امر مستثنی نبودست و تغییرات هرچندی گواهی نامه HSE رادر بر گرفته و تغییراتی راروی برند HSE اعمال میکندتا شرکتها بخوبی بتوانند براساس قوانین HSE درسطح کشور فعالیت داشته باشند.


HSE ساختمان و شرکتهاکه قصد دریافت HSE رادارند بایدبه قوانین پایبند باشدتا بتواند گواهینامه رادریافت کننداز شرکتهای متقاضی بدین دلیل بصراحت نامه میآیندکه ازطریقش بتوانددر مناقصات و مزایدههای دولتی و خصوصی شرکت کرده و طرحهای موجود رابر اساس تواناییها و قابلیت خود فعالیتها  رابرداشته و انرا  انجام بدهند. اخذ گواهینامه شرایط و مراحل قانونی خودرا درسطح جهان دارا میباشد مشخص کردن زمینه کاری شرکت بودست شرکتهای متقاضی بایدزمینه فعالیت خودرا مشخص کندتا فرایندهای لازم جهت دریافت گواهینامه توسط شرکت صادر کننده مشخص شود. مدیران و افرادیکه بابت شرکتهای استانداردی استفاده قرار میگیرند بایددارای مدرک کارشناسی باسابقه کاری ۱۲ ساله باشد بایدبصورت تمام وقت درشرکت مشغول بفعالیت بوده و سازمانهای دیگر نمیتوانند فعالیتی داشته باشد. مدیران ارشد بایددر رابطه گواهینامههای موجوددر رشته‌های مرتبط نیز اگاهی لازم راداشته باشند تااز آموزشهای لازم دراین زمینه برخوردار باشدتا نیازبه کلاسهای آموزشی توجیهی نداشته باشند.


HSE ساختما و مرحله بعدی درزمینه اخذ گواهینامه HSE طراحی کردن سایت بابت شرکت متقاضیست و ازطریق همین سایت بتوان براحتی مدارک و اطلاعات سازمان رابارگذاری کرده و روند توسعه شرکت رانیز ازاین طریق مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.


ساختمان HSE درراستای کیفیت و میزان خدمات رسانیهای شرکتهای مربوطه و سازمانهای پیمانکاری رابنوعی سازمان دهی میکند تادر زمینه ملزومات استاندارد مورد نظر تمامی الزامات رابدرستی انجام دهند شرکتهای متقاضی استاندارد HSE بهترست درابتدا چارت سازمانی شرکت راطراحی کرده و بااستفاده کردن ازاین چارت سازمانهای صادر کننده گواهینامه بتوانند براحتی میزان فعالیت پرسنل رابخوبی بررسی کرده و فعالیت کارکنان رابراحتی ابلاغ کرده تاهمه براحتی بتوانند فعالیت خودرابا بازدهی بالایی انجام دهندتا شرکت درکمترین زمان ممکن گواهینامه رادریافت کنند معیارهای بعدی دراین راستا بررسی کردن میزان حجم کاری شرکتهای خواهان درسطح شرکت بوده و بخوبی اینمورد تحت واسنجی و اعتبار قرار میگیردتا نارساییها و مشکلات سازمان شفاف سازی شده و بشرکتهای خواهان گوشزد گرددتا مدیران موجود بفکر برطرف کردن موانع بوده باشندتا بتوانند مدرک مورد نظررا دریافت کنند درغیر ای صورت نمیتوان گواهینامه HSE رابدست آورد.

HSE ساختمان و عامل دیگر تعداد افراد مشغول شرکت هست واین موردنیز براحتی بااستفاده چارت سازمانی قابل بررسی و ارزیابی هست و سازمانهای صادر کننده بابررسی کردن همین چارت میتوانند بخوبی معیار رانیز ارزیابی کنند. و نتایج رابشرکت متقاضی خوداعلام کنند عامل دیگردراین فرایند کاری میزان رضایت مشتری درسالهای گذشته هست واین عامل نیزبا مدارک موجود مورد بررسی قرار میگیردتا اشکالات شرکتهای خواهان اشکار شده و بحل کردن اشکالات این سازمانها اقدام کنند عامل دیگر دراین زمینه شرکتهای صادر کننده استاندارد HSE میباشدکه هرسازمانی هزینه های خاص خودرا دارا میباشد.