سامانه ثبت نام گرید انفورماتیک

سامانه ثبت نام گرید انفورماتیک

سامانه ثبت نام گرید انفورماتیک راهنمای شرکتهای متقاضی گرید انفورماتیک هست و میتواننددر ابتدابه سایتهای صادر کننده نمایندگیهای معتبر مراجعه کرده و اطلاعات لازم درمورد روش و مراحل اخذ گرید انفورماتیک مشاهده کنند و درصورت ابهام داشتن نیزمیتواننداز مشاوران موجودکه شماره تماس آنهادر سایتهای عرضه کننده وجود دارد برداشته و سوالات و مشاورههای لازم درخصوص دریافت گرید انفورماتیک سوال کرده و ابهامات خاص خودرا بدین طریق برطرف نمایند. درسطح کشور درسالهای اخیراین گرید توسط شورای ملی باضوابط خاصی بمراجعه کنندگان عرضه میشد امادر حال حاضراین گواهی توسط شرکت مدیریت و برنامه ریزی بودجه صادر میگردد.

سامانه ثبت نام گرید انفورماتیک و شرکتهای متقاضی گرید انفورماتیکی بخاطر اینکه بتوانند کار خودرا آغاز کنند بایدبرای خودیک سایت الکترونیکی راه اندازی کنندتا بتوانند براحتی بامشتریان خاص خوددر ارتباط بوده باشندبرای راه اندازی اینچنین سایتهای نیزیک سری مدارک و اطلاعات مورد نیاز میباشدکه سازمان متقاضی بایدان مدارک رااماده کنندتا پروسه راه اندازی سایت براحتی شکل گیرد. شرکتهای خواهان ازاین گرید بجهت شرکت درون مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی استفاده میکنندکه درصورت عدم وجود گرید نام برده قادر نخواهند بود دراین نشستها شرکت کنند.این نهادها باید گرید ویا رتبه انفورماتیک رااز سازمانی تحت عنوان ساجات دریافت نماینداین نهاد معتبر بوده و دارای اعتبار هست و همه کارفرمایان ملزومات شرکتهای دارنده رتبه انفورماتیک راقبول دارند و رتبه انفورماتیک از رتبه 7 الی رتبه 1 متغیرست و بالاترین رتبه رتبه 7 و پایین ترین رتبه ، رتبه یک هست. تفاوت رتبه انفورماتیک با رتبه پیمانکاری یکیش همینست رتبه پیمانکاری 5 رتبه داردکه بالاترین رتبه 1 و پایینترین 5 هست. شرکتهای پیمانکاری دارای رتبه های 1 تا 5 میباشندکه میتوانند بر اساس قابلیتهای خاص خود یک امتیاز رابخود اختصاص دهنداین گرید درزمینه فعالیتهای متنوع روشهای اخذ خودرا دارا میباشد نهادهای خواهان درابتدا بامشخص کردن زمینه های فعالیتهای خاص خودروند اخذ گرید رابرای شرکت خودتعیین میکند.

شرکتهای مشاوره نیزدر کشور دارای سه رتبه بندی هستند و سازمانهای انفورماتیک نیزدارای 7  رتبه میباشدکه هرکدام یک ازاین امتیاز هابر اساس فعالیت و خدمات رسانیهای شرکتهای خواهان داده میشود و هرچه قدر میزان رتبه بیشتر باشد رتبه های پایینی رابه سازمان نسبت میدهندهر رتبه ای میتواند زیر شاخه های متعددی راداشته باشد و باین صورت نیست هرشرکتی تنها یک رتبه داشته باشد بلکه هرشرکتی میتواند زیر شاخه ای ازفعالیتهای متعددی ازاین رتبه هارا بخود اختصاص دهد واز آن بجهت بالا بردن سرمایه خوددر کشور استفاده نماید. هرچقدر شرکتهای خواهان درزمینه قعالیت مشخص کرده خوداز سابقه طولانی برخوردار بوده باشند میتواننددر پروسه گفته شده راحتتر عمل نمایند و همچنین ازامتیاز بیشتری نیزدراین زمینه برخوردار گردند. بکار گیری مدیران ارشد باتجربه بادارا بودن مدرک تحصیلات تکمیلی نیزدر خودشرکت تاثیر گذار بودست توصیه میشودکه ازمدیران تحصیل کرده درزمینههای مربوطه درسازمانها استفاده بعمل آید. بدین صورت درسازمان خواهان بایددو مدیر بصورت تمام وقت درون سازمان مشغول باشند وهر چقدر سطح تحصیلات شرکت بالا بوده باشد درروند امتیاز دهی بجهت سازمان مشکل خاصی بوجود نخواهد امد.

سامانه ثبت نام گرید انفورماتیک و ازشاخص های دیگرکه درزمینه اخذ گرید انفورماتیک تاثیر گذارست اظهارنامه مالیاتی شرکت درطی سالهای اخیر بودست توسط مراکز صادر کننده مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار میگیرد. ودر صورت مناسب بودن فعالیت شرکت امتیاز شرکت بالا خواهد رفت. همان طورکه گفته شد رتبه هرشرکتی براساس اساسنامه شرکت مشخص میگردد. و سازمانها باتوجه بفعالیتهای متنوعشان گرید مورد نظررا بدست میاورند. شرکتهای خواهان براینکه بتواننددر روند اخذ رتبه مورد نظر راحت بوده باشند بایدبرای شرکت خودیک چارت سازمانی مناسب طراحی کنند دراین چارت برنامه شغلی پرسنل بخوبی مشخص شده و افراد بوظایف خوددر سازمان واقف هستند و بخوبی وظایف خودرا درسازمان انجام میدهند. همچنین بایدمیزان حقوق دریافتی پرسنل نیزباید مشخص گردد.

سامانه ثبت نام گرید انفورماتیک و مراجع صادر کنندش ناشناخته هستند و بدلیل اینکه بسیاری ازنهادها و سازمانها اینگونه مراکز رانمی شناسند ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل بدنبال اینمراکز میگردد و بدنبال جستجو با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران برمیخوردکه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رایگان دراین خصوص رادر اختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد. تنها بایک تماس ازخدمات مشاوره‌ای بهره مند شوید