دریافت رتبه IT

دریافت رتبه IT

دریافت رتبه IT شرکتهای دریافت گرید انفورماتیک بابت رتبه IT درداخل کشورباید طبق ملزومات اساسنامه صورت گیرد. سازمانهای متقاضی بابت اینکه بتوانند وارد بازار شوند بایداین گرید هارا تهیه کنند در غیر اینصورت بصورت تمام و کمال غیر فعال خواهند ماند. پیش نیاز ورود شرکتهای خواهان بدست اوردن گرید IT میباشدکه شرکتهای خواهان بجهت اینکه بتوانند براحتی گرید IT رابدست اورند بهترست درابتدابه سایتهای عرضه کننده اینترنتی مراجعه کرده و یک سری پیش زمینه هایی راازاین سامانه کسب کنند. تابتوانند باشرکتهای صادر کننده بخوبی همکاری نمایند.

قبلادر سطح کشور شرایط دریافت رتبه انفورماتیک رادر سطح کشور شورای عالی تعیین و سازمان دهی مینمود. ولی درحال حاضراین گرید توسط سازمان برنامه ریزی بودجه ساجات صادر میشود. و تمامی فرایندهای مورد نظر شرکت خواهان توسط این سازمان مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار میگیرد. .و مدیریت و سازمان دهی گرید IT توسط شرکت ساجات صورت میپذیرد. متقاضیان رتبه IT درون کشور بایداز طریق سازمان برنامه ریزی بودجه ساجات اقدام کنند تااین سازمان روشهای موجود رابا تمامی روندها و ملزومات بازگو کند.

شرایط دریافت گرید IT درسطح کشور توسط شرکتهاییکه میخواهنداین مدرک راکسب کنند بدین صورت میباشد شرکت متقاضی بایددراین زمینه اطلاعات کافی راداشته باشد. ناگفته نماندکه درکشور برخی شرکتهانیز وجود داردکه ملزم دریافت رتبه پیمانکاری نمیباشند. واین شرکتها تنها بایددر رتبه IT و ITC فعالیت داشته باشند. شرایط اخذ و دریافت این برند نیز مراحل و ضوابط خاص خودرا دارا میباشد و متقاضیان بایستی بدین ضوابط پایبند بوده وبه تعهدات خودعمل کنند. یکی ازشرایط موجود دراین زمینه اینست مدیرعامل شرکت حداقل بایددارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده باشد واین تحصیلات نیزباید دررابطه بارشته های مربوطه بوده باشدتا شرکت متقاضی بتواندبه مراحل بعدی عملکردهای خودبرسد. درصورت نبود چنین شرایطی بایدحداقل مدرک دیپلم مدیر عامل باتجربه کاری 12 سال بایدانتخاب گرددتا سازمان برنامه ریزی بودجه شرکت رامورد تایید خودقرار دهد. تحصیلات اعضای هیئت مدیره شرکت درامتیاز دهی سازمان تاثیر خاص خودرا دارا میباشد بنابراین شرکتهای خواهان بهترست درابتدای کار خوداز افرادبا تجربه و تحصیل کرده دراین زمینه استفاده کنندنا روند کاریشان با سرعت خوبی توسعه پیدا کند.

درزمینه دریافت رتبه IT هرچه میزان تخصیلات پرسنل شرکت بالا بوده باشد باعث خواهد شدکه رتبه شرکت دارای امتیاز بالایی بوده باشد. همچنین هرچقدر سابقه بیمه سازمان بیشتر بوده باشد باعث امتیاز مطلوبی بجهت سازمان خواهد شد. سابقه پرداخت مالیاتی درسالهای گذشته نیزدر این زمینه دخیل بودست و میتوانددر امتیاز دهی سازمان موثر باشد یکی دیگراز شاخص های لازم دررتبه IT میزان رضایت مندی مشتریان درسالهای گذشته بودست و میتواند شرکت رابه رتبه مطلوبی برساند. همچنین هرچقدر میزان سابقه انفورماتیک شرکت بیشتر باشد یک امیتیاز مثبت بحساب میاید. تمامی این ملزومات توسط شرکت صادر کننده طی سه مرحله مورد ارزیابی قرار میگیرد. و درصورت نداشتن هیچگونه ناهمطرازی سازمان بودجه گرید IT را بشرکت متقاضی میدهداین اطلاعات خلاصه روش بدست آوردن گرید IT هست و میتوان گفت تمامی این عملکردها بمنظور رفاه و رعایت حال آیندگان میباشدکه بابت محافظت و از بین نرفتن منابع موجود برروی کره خاکی و اهمیت بزندگی بشر دوستانه بصورت عملی انجام میشود.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن کارشناسان خبره و مشاورین ماهر درزمینه دریافت گرید انفورماتیک آماده همکاری با شرکتهای فعال در زمینه انفورماتیک میباشند.