اخذ فوری استاندارد ایزو

اخذ فوری استاندارد ایزو

اخذ فوری استاندارد ایزو مورد درخواست اکثر متقاضیان میباشدکه میخواهند گواهی نامه ایزو بگیرند همینطور درحوزه مناقصات زمانیکه شرکتها میخواهند ایزو بگیرند اغلب بدنبال اخذ فوری گواهی ایزو هستند قبلا بدلیل ناآگاهی و ناشناخته گی شرکتهای صادر کننده ایزو وخود گواهی ایزو واینکه مشاوران کم و انگشت شماری وجود داشتندکه شرکتهای متقاضی دریافت گواهی ایزو راجهت دریافت و مستند سازی و طراحی راهنمایی کنند بهمین دلیل زمان زیادی میخواست تااینکه مشاور بتواند طراحی و پیاده سازی و مشاوره و مستند سازی راانجام بدهد و پروژه راتا زمان اخذ ایزو پیش ببردتا گواهینامه صادر شده و سازمان برسدبه گواهی ایزو . اما امروزه باتوجه بدینکه تکنولوژی پیشرفت کرده و علم افراد درحوزه ایزو افزایش پیدا کرده، مستندات انواع گواهی نامه ایزو آماده دراختیار شرکتها قرار داده میشود و مراکز مشاوره مانند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مستندات تمامی سیستمهای مدیریتی راتهیه کرده وبه فرآخور فرایند سازمان و استاندارد ایزو دریافتی دراختیارشان قرار میدهد تادر هنگام مقتضی ازآن جهت پیاده سازی استفاده کنند.

اخذ فوری گواهی ایزو باتوجه بدین موضوع و وجود مستندات آماده و پیشرفت علم و تکنولوژی و راههای ارتباطی راحت میان مشاوره و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو اخذ فوری ایزو امکانپذیر شده است. لازم بذکرست ازطریق گواهینامه های غیر IAF امکان دسترسی بدین نوع ایزو راحت شده و اخذ ایزو فوری ازطریق مراجع غیر IAF ( مراجع صادر کننده ایزو رااختصارا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار AB مدیریت و اعتبار میگیرند و درراسشان نهاد بین المللی اعتبار دهی IAF قرار داردکه بدین گواهینامه بااین سطح اعتبار IAF گفته میشود و گواهینامه غیر IAF گواهینامه ای میباشدکه CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیهاست).

یکسری گواهینامه های ایزو و مستندات هستندکه مورد نیاز تمامی شرکتها هستند واغلب شرکتهای متقاضی دریافت ایزو آنهارا دراختیار دارند مانند: ایرو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه و مستندات گواهینامه های ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 و HSE و IMS راتوصیه میشودکه اغلب شرکتها دراختیار داشته باشند. همچنین یکسری انواع استاندارد مشتری مداری هستندکه توصیه میشود شرکتها جهت جلب مشتری ازآنها استفاده کنند همچون ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان . مستندات سیستمهای مدیریتی باتوجه فرآیند و فعالیت سازمان همچون ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، ایزو 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ، ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی ، ایزو 20000 باعنوان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ، ایزو 15189 باعنوان سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، ایزو 21500 باعنوان سیستم مدیریت پروژه ، گواهینامه ایزو 10006 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در پروژه و انواع دیگر استاندارد ایزو .

اخذ فوری گواهی ایزو ازطریق مراجع غیر IAF ممکن هست زیراکه پیاده سازی و ممیزی ساده گرفته میشود و پیاده سازی بنابر درخواست سازمان صورت میگیرد و ممیزی بصورت صوری انجام میشود.
مراحل دریافت گواهی ایزو ارزان و فوری بدین منوال میباشد: اول فرم درخواست ایزو جهت متقاضی ارسال میگردد، درگام بعدی سی دی مستندات ایزو دراختیار شرکت متقاضی قرار داده میشود ودرنهایت ممیزی انجام شده و گواهینامه ایزو صادر میشود.

دریافت گواهینامه ایزو فوری و ارزان و نحوه دریافت گواهینامه ارزان و فوری بدین منوال میباشدکه متقاضی محترم بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس میگیردو درخواست خودرا مطرح میکندو مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران متناسب بادرخواست و بودجه و زمان درخواست گواهینامه ایزو ازطرف شرکت متقاضی صفرتا صد کاررا انجام میدهدتا شرکت متقاضی گواهی نامه ایزو دست پیداکندبه گواهینامه ایزو .