از کجا ایزو بگیریم

از کجا ایزو بگیریم

گواهینامه ایزو واینکه ازکجا ایزو بگیریم مستلزم اینست بدانیم ایزو چیست و مصارف استفاده گواهینامه ایزو چیست گواهینامه ایزو ازانواع گواهینامه های مورد نیاز جهت مناقصات میباشد شرکتها زمانیکه جهت مناقصات اقدام میکنند ازآنها یک سری گواهینامه درخواست میشود. گواهینامه ایزو,IMS ‏, HSE, رتبه و گرید انفورماتیک , رتبه و گرید پیمانکاری و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهینامه هایی هستندکه ممکنست درون مناقصات ازشرکتها درخواست شوداز انواع گواهینامه های مورد نیاز گواهینامه ایزو میباشد یک دسته ازاین انواع گواهینامه های ایزو پرکاربردترین هستندو ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست میشودبرای نوع فعالیت و گستردگی سازمان ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو ۴۵۰۰۱ ، HSE و IMS میباشد البته یک سری ازانواع گواهینامه های دیگر نیزهستندکه ازسری گواهینامه های مشتری مدار هستندکه گاه ممکنست درخواست شوند. مانند ایزو ۱۰۰۰۱ ، ایزو ۱۰۰۰۲ ، ایزو ۱۰۰۰۴ بهر صورت سازمانها فرای فعالیت و نوع فرآیندشان نیازبه گواهینامه ایزو جهت بهبود کیفیت فرآیند ها و روند سازمان دارندتا بااستفاده ازسیاستهای استراتژیکی درون انواع گواهینامه ایزو درجهت پیشرفت سازمان و بهره وری استفاده کنند.

سازمانهای متقاضی زمانیکه هنگام مناقصه و یا صادرات و تبلیغات ویا رقابت باهر منظور دیگرکه میخواهند جهت اخذ گواهینامه ایزو اقدام کنند ولی اساسی ترین سوالیکه برایشان پیش میآید اینست از کجا ایزو بگیریم و اینجا درحقیقت بحث مراجع صادرکننده ایزو بمیان میاید. مراجع صادرکننده ایزو دو دسته هستندیا IAF هستند و یا غیر IAF هستند حالابه تفسیراین دو تیپ گواهینامه میپردازیم.

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح و اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر فعالیت و مدیریت و اعتبار دهی میشوداین AB ها زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان IAF که یک نهاد بین‌المللی باعنوان نهاد بین‌المللی فعالیت میکنند و مدیریت میشوند و اعتبار میگیرند هرکشوربرای خودش مراجعی دارد درایران مرجع صادرکننده گواهینامه IAF ، NACI میباشد حالا یک سری مراجع دیگر هستندکه در حقیقت همان تیپ غیر IAF هستنداین نوع گواهینامه CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و خودما ایرانیها آنهارا ساختیم تعدادشان بالای ۵۰۰ و حدود ۶۰۰ مرجع هستندکه گواهینامه داخلی و درون ایران صادر میکند تمام اینها دارای اعتبار یکسان هستند و کار راه انداز هستند درحوزه صادرات و گاها مناقصات بنابر صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار بایستی ازاین نوع گواهینامه استفاده کنند و بایداز گواهینامه های دارای اعتبار بین‌المللی جهت منظور خوداستفاده کند گفتیم مراجعی هستندکه درون ایران فعالیت میکند واین باعث بوجود آمدن برندهای مختلفی شده است و تمام آنها دارای یک سطح اعتبار و اشکال مختلف میباشد و متاسفانه تعداد برندها باقیمتهای گاها نجومی بالا رفتن قیمتهای اخذ گواهینامه ایزو میشود اینجا مشخص شدکه یک سازمان ابتداباید بداندکه ازکجا و ازکدام مرجع میخواهد گواهینامه خودرا بگیرد اغلب شرکتهابه دلیل اینکه آگاهی کافی ندارند ممکنست تنهابه خاطر دستیابی گواهینامه ازاعتبار گواهینامه غافل شوند و دردام افرادی بیوفتندکه گواهینامه های تقلبی فاقد اعتبار پرینتی صادر میکند و گواهینامه های صادره آنها هیچ‌گونه اعتباری ندارد و تقلبی میباشد و زمانیکه شرکت جهت مناقصه وصادرات اقدام میکند متوجه میشودکه فاقد اعتبار و تقلبی نباشد پس توصیه میشودکه سازمانها قبل دریافت هرگونه گواهینامه ایزو درابتدا ازنحوه رجیستری و استعلام گواهینامه خودمطمئن شوند و بعداز اخذ گواهینامه ایزو از مرجع منتخب خوداقدام نمایند مرحله بعد از اینکه مرجع مورد نظر انتخاب و هدف دریافت گواهینامه ایزو مشخص شد مرحله پیاده‌سازی میباشدکه پیاده سازی بسیار حائز اهمیت زیادی هست و یک گواهینامه ایزو چنانچه الزامات و مستنداتش پیاده‌سازی نشود کارآمدی کافی راندارد و بهره وری آنچنانی جهت سازمان ارمغان نمیآورد درخصوص گواهی نامه های معتبر بین المللی برروی پیاده سازی بسیار تاکید شده و سختگیرانه عمل میشود و یک مشاوربه سازمان مورد نظر فرستاده میشودتا مدیران کلیدی راآموزش دهد و پیاده سازی رادرون موسسه مورد نظر انجام دهد امادر خصوص گواهینامه های داخلی پیاده سازی تنهابا تصمیم خودسازمان متقاضی دریافت گواهینامه ایزو صورت میگیرد مرحله بعد پیاده سازی ممیزی میباشدکه انطباق و عدم انطباق بررسی میشود و عدم انطباقها بایستی برطرف گردد و درنهایت توصیه مابه سازمانها اینست ازجایی گواهینامه ایزو بگیرندکه تحقیقات لازم راانجام داده‌اند و میدانندکه گواهینامه صادره زیر نظر آنها دارای اعتبارست تادر دام افراد کلاهبردارکه گواهینامه صادر میکنند و حتی زیر نظر مراکز دولتی معتبر فعالیت میکنند نیافتند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با حضور مشاورین باتجربه و با سابقه درخشان کلیه خدمات مشاوره رابه صورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار می‌دهد. بایک تماس تمام اطلاعات لازمه راکسب و ابهامات خودرا برطرف کنید.