تایید صلاحیت چرا و چگونه اخذ میشود؟

تایید صلاحیت چرا و چگونه اخذ میشود؟

شرکت خدماتی قصد شرکت درانواع مناقصات دارندیاقصد قرارداد باسازمان وشرکت دولتی دارند برطبق الزامات میبایست مجوز اداره کار بگیرند میبایست مجوز اداره کار همان تایید صلاحیت اداره کار ارائه دهند. تاییدصلاحیت شرکتهای خدماتی پیش نیاز دریافت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد.

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی دو گواهینامه دریافتی اداره کار میباشد هرکدام دارای شرایط ومدارکی میباشد شرکت بایدتمام آن شرایط راداشته باشد.

تایید صلاحیت شرکت خدماتی میبایست تمام کارکنان شرکت وسازمان معرفی شده درلیست بیمه تامین اجتماعی وبعبارتی تمامی افراد حاضر داخل لیست بیمه خود شامل کارکنان دفتر مرکزی و پروژه و پیمان به اداره کار ارائه میشود. طرح طبقه بندی مشاغل ویژه تمام افراد نوشته میشود. طرح طبقه بندی مشاغل توسط کارشناسان تایید شده اداره کار نگارش میشود.

طرح طبقه بندی مزایاییست ویژه کارگران درنظر گرفته شده. طرح طبقه بندی بدین صورت میباشد طراح طرح نوشته شده ویژه تایید به اداره کار برده میشودو زمانیکه طرح تایید شدبه شرکت یاسازمان درخواست کننده میدهد شرکت و سازمان میبایست مانند طرح طبقه بندی مشاغل به کارکنان خودش حقوق ومزایا بدهند.
تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی نام قبلی تایید صلاحیت شرکت خدماتی میباشد وشرکتی به تازگی این مجوز را دریافت کرده بانام جدید تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی گواهینامه گرفته اند.
زمینه فعالیت شرکت میبایست تمام موارد ارائه شده توسط اداره کار باشد بعبارتی خدماتی باشدتا گواهینامه تایید صلاحیت به آنها تعلق گیرد.

مجوز اداره کار نام عامیانه تایید صلاحیت میباشد وخیلی کاربران ازاین نام استفاده میکنند.

صلاحیت شرکتهای پیمانکاری رتبه ویا گرید نیز میگویند درصورتیکه شرکت و سازمان زمینه فعالیت خدماتی نباشند میتوانند رتبه دریافت کنند. درست است تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی رتبه شرکتهای خدماتی محسوب می شودو زمینه فعالیت شرکت مانند امور آشپزخانه ورستوران ,   تعمیرونگهداری وتجهیزات ووسایل اداری , خدمات عمومی و نگهبانی , فضای سبز , تاسیسات حرارتی و برودتی , چاپ وتکثیر , حمل و نقل فعالیت دارند میتوانند مجوز اداره کار بگیرندو رتبه مجوز اداره کار پایه 7 اولین پایه کسب شده ویژه شرکت میباشدالی پایه 1 آخرین پایه کسب شده شرکت میباشد کمترین پایه 7 مانند رتبه انفورماتیک با پایه 7 شروع میشود بااین تفاوت گواهینامه مجوز اداره کار اعتبار 3 ساله داردو هرسال باید تمدید شودشرکت میبایست قرارداد جاری خودبه اداره کار ارسال کند و تاییدیه بگیرد.

تجهیزات اداری وتمام امکانات دفتر مرکزی موارد الزامی موارد امتیاز آور در رتبه شرکتهای خدماتی است.

تمام قرارداد شرکت به همراه لیست حقوق وتاییدیه بانک و طرح طبقه بندی و اظهارنامه مالیاتی به اداره کار ارائه گردد اظهارنامه مالیاتی 4 سال قبل باید اداره کار ارسال شود.

بازرس اداره کار زمانی قصد بازدید به دفتر مرکزی مراجعه مینماید و لیست حقوق و بیمه و طرح طبقه بندی مشاغل را رویت میکند درصورت نقص دریکی از موارد پرونده را تایید نمیکند و شرکت موفق به دریافت گواهی نامه مجوز اداره کار نمیشوید.

تایید صلاحیت اداره کار پیش نیاز دریافت تایید صلاحیت ایمنی اداره کار میباشداساس شرکت خدماتی ویژه دریافت تایید صلاحیت ایمنی اقدام به دریافت رتبه شرکت خدماتی میکند. تایید صلاحیت ایمنی الزام ویژه تمام انواع شرکت حقوقی و حقیقی میباشد. تجهیزات ایمنی شرکت مورد بررسی قرار میگیرد تمام قرارداد شرکت معرفی شده و پروژه بازرسی شده درصورت تایید کمیسیون اداره کار دستور صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میدهد.
قرارداد معرفی شده ویژه مجوز اداره کار البته داخل سایت تایید صلاحیت ایمنی و ساجات بارگذاری شده باشد درصورت مغایرت اداره کار میتواند پرونده برگشت زده شود نتیجه میتوان گرفت گواهینامه شرکت تعلیق میشود.اصول اصلی تایید صلاحیت اداره کار پیمان است و قرارداد الزامیست معرفی گردد.

کاربران با عناوین زیربه جستجومی پردازند:

مجوز اداره کار , تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی , تعیین صلاحیت , چرا تایید صلاحیت بگیریم , چگونه مجوز اداره کار بگیریم , از کجا تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی بگیریم , اسامی شرکتهای خدماتی دارای تاییدیه صلاحیت , گواهینامه های معتبر اداره کار , گواهینامه شرکتهای خدماتی از اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی , مجوز شرکت خدماتی