گرید انفورماتیک

گرید انفورماتیک

گرید انفورماتیک توان فنی و اجرایی شرکتست و اعتبارگواهی انفورماتیک قبلا یکسال بود درحال حاضر دوسال شده است واین برای شرکتها یک موفقیت بزرگست بتوانند دراین دوسال پروژه دولتی بگیرندو بتواننددر مناقصات بیشتری شرکت کنند. گرید انفورماتیک بنام رتبه انفورماتیک قابل استفاده است وسالها قبل شورای عالی انفورماتیک مجری صدور گواهی نامه رتبه انفورماتیک شرکتها بود بعداز منحل شدن شورای عالی انفورماتیک درحال حاضر سازمان برنامه و بودجه مجری اخذ رتبه های ساجات و بعبارتی رتبه انفورماتیک و رتبه پیمانکاری و رتبه مشاوره شده است.

گرید انفورماتیک از پایه 7 شروع میشود اولین رتبه یا کمترین پایه کسب شدهست و رتبه یک بالاترین و آخرین پایه میباشد.

گرید انفورماتیک مختص سازمان و شرکت درزمینه فعالیتهای کامپیوتر و it و ict و مخابرات است وتمام شرکتهای فعال میتوانند گرید انفورماتیک کسب کنند.اگرزمینه فعالیت شرکت یکی ازموارد بازرگانی و الکتروتکنیکو برق و صادرات ویا یکی از موارد حاﺋض کسب رتبه پیمانکاری باشد شرکت نمی تواند گرید انفورماتیک کسب کندو میبایست زمینه فعالیت شرکت رابا تغییر آگهی روزنامه رسمی مبادرت ورزدتا بتواند گرید انفورماتیک دریافت کند.

گواهینامه گرید انفورماتیک بنام احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی است وبرای مشاهده رتبه های کسب شده بایدبه سایت ساجار مراجعه نمودو تمام رتبه انفورماتیک وتعداد قراردادهای مجاز نوشته شده است وبعدازیک سال از دریافت گواهی نامه گریدانفورماتیک ، شرکت میتواندبرای دریافت رتبه بالاتر اقدام نمایدبا ارائه قراردادهای بیشتر طبق شاخصه های معرفی شده روی سایت هرساله تغییرمیکند اقدام نمایند.گریدانفورماتیک راهمزمان میتوان بارتبه پیمانکاری دریافت نمود البته بهتراست رتبه انفورماتیک قبل از رتبه پیمانکاری دریافت کردکه مجبوربه تغیر موضوع فعالیت شرکت نشویم.گریدانفورماتیک بازرسی ندارد وهیچگونه بازرسی از سازمان برنامه وبودجه به شرکت مراجعه نمیکنندتا صحت وسقم اطلاعات ارسالی رابررسی کنند.

گرید انفورماتیک نیازمندکارکنان امتیازآور ویا الزامیست اگرچه شرکت نوپا یاتازه تاسیسست میبایست یک تعهد نامه نوشته شودتا دوسال کارکنان امتیازآور در شرکت خواهند مانددر صورت تغییر مدیر عامل یا یکی از کارکنان امتیازآور مراتب باید به سازمان برنامه و بودجه اطلاع رسانی شود و فرددیگری جایگزین افراد خارج شده از شرکت شونددرصورت عدم اطلاع رسانی گواهینامه انفورماتیک باطل شده وازدرجه اعتبار ساقط میشود.
گریدانفورماتیک در5 رسته یا گروه اصلی و 15 رشته یازیرگروه تقسیم بندی میشود.
Grade Informatics مربوط به شرکت در حوزه فعالیت it  است و شرکت میبایست اظهارنامه مالیاتی سال قبل را ارائه کندو براساس میزان حقوق و دستمزد و درآمد معرفی شده در اظهارنامه مالیاتی رتبه انفورماتیک کسب کند.

گرید انفورماتیک نیازمند کدکارگاهی برای ثبت نام اولیه است و شرکت فاقداین کدکارگاهی نمی تواند وارد صفحه فرم ثبت نام شده وثبت نام انجام دهد. موضوع فعالیت اساسنامه ازموارد اساسی گرید انفورماتیک میباشد وباید متناسب باموضوعات مورد قبول درون سازمان برنامه و بودجه باشد. گرید انفورماتیک قابل اخذ برای دو رشته میباشد هرچه امتیاز کسب شده بیشتر باشد رتبه و پایه بیشتری میتوان کسب کرد.رعایت سقف تعداد مجاز قراردادها صرفا برای معاملات بزرگ است وشامل معاملات کوچک و متوسط نمیشود.

تعداد قرارداد مجاز رتبه 7 شامل 4 قرارداد میشودوتا رتبه 1 شامل 12 قرارداد راشامل شود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باداشتن کارشناسان خبره و مشاورین ماهر درزمینه دریافت گرید انفورماتیک آماده همکاری باانواع شرکتهای فعال در زمینه انفورماتیک میباشند