اخذ گواهینامه ISO9001

اخذ گواهینامه ISO9001

بیشترین تمایل افراد جهت دریافت گواهینامه ISO9001 توسط تولیدی ها، شرکتها، سازمانهای دولتی، مشاغل کوچک جهت برند سازی، جذب مشتری دریافت میشود. این گواهینامه تمام جهان کاربرد داشته سازمانهای زیادی میتوانند این گواهینامه مورد استفاده قرار دهند. چنانچه مشتریان تمایل جهت دریافت گواهینامه ISO9001 داشته باشند میتوانند جهت دریافت گواهینامه ISO9001 اقدام کنند. دریافت گواهینامه ایزو توسط مراجع گوناگونی خدمات رسانی میشود. این مراجع تحت اعتبار مراجع بین المللی باهزینه های مشخص تعیین شده همچنین اعتبار سنجی گواهی نامه ISO9001 برای متقاضیان دریافت ارسال میکنند. متقاضیان توجه داشته باشند مراجع صادرکردن گواهینامه ISO9001 زیاد بوده بعضی این مراجع صادرکننده تاییده مراجع بین المللی نداشته گواهینامه بصورت فیک تحویل مشتری داده خواهد شد. این مراجع نمیتوانند گواهینامه اصل باکدرجسیتری تحویل دهند، مشتریان جهت صادرکردن محصول نمیتوانند این مراجع انتخاب کنند، حتما باید مراجع انتخابی تحت اعتبار مراجع بین المللی IAF باشد. بیشترین مشتریان ISO9001 شرکتهای نقت، گاز، پتروشیمی، میباشد. بدلیل اینکه این مشتریان جهت ارائه کارفرما باید گواهینامه ایزو اصل دریافت کنند. البته مراجع خصوصی هستند جهت صادر کردن گواهینامه ISO9001 اما این مراجع تحت اعتبار بین المللی نبوده مرجع بین المللی تایید کننده آنها نمیباشند. مزایای دیگر گواهینامه ISO9001 جهت شرکت کردن مناقصه میباشد شرکت متقاضی جهت شرکت کردن مناقصه باید گواهینامه ISO9001 دریافت کند تابتواند جهت مناقصه ارائه دهد. بحث دیگر گرفتن گواهینامه ISO9001 کد رجیستری تحویل کارفرما میباشد. کارفرمایان بدنبال همکاری باشرکتهای معتبر میباشند برایشان مهم میباشد کد رجیستری گواهینامه معتبر بین المللی مشاهده کنند. مراجع صادر کننده تحت اعتبار بین المللی نزدیک یک ماه زمان نیاز دارند بتوانند گزارشات تهیه کرده گواهینامه تحویل متقاضی بدهند‌ نکته دیگر اینکه همراه گواهینامهISO9001 یک پکیج مستندات جهت مطالعه تحویل متقاضی داده خواهد شد. این پکیج مستندات حاوی مطالب ارزنده ایی چون رهبری وتعهد، بازنگری، ارزیابی ریسک، بازنگری مدیریت، الزامات مشتری، مشتری مداری، حصول اطمینان تطابق هراقدامی، اقدامات مرتبط باریسکها، فرصتها، اهداف کیفیت طرح ریزی جهت دستیابی آنها، درک سازمان بافت آن، تمرکز برمشتری، خط مشی، تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت، ممیزی داخلی، بازنگری مدیریت، خروجی های بازنگری مدیریت، تحلیل ارزیابی، موارد بسیار دیگر این مستندات گردآوری شده.

مشتری بااستفاده مطالب مستندات میتواند مسیر سازمان خود جهت پیشرفت کار، سودآوری هزینه کمک سازمان خود باشد. همچنین جهت پیشرفت کار، وجود عدم انطباقهای سازمان میتواند پیاده سازی واقعی اجرایی کرده، این اجرای پیاده سازی واقعی توسط مراجع صادر کننده گواهینامه ISO9001 بین المللی انجام خواهد شد. بدلیل اینکه اجرای واقعی پیاده سازی واقعی عدم انطباقها مشخص کرده میتواند کارایی سازمان جهت امور متفرقه نشان دهد. گواهینامه ISO 9001 اصل همچنین مادر تمام گواهینامه ها ابلاغ میشود. گواهینامه ISO 9001 کاربردی ترین گواهینامه جهت سازمان میباشد. مشتریان مرتبط جهت گرفتن گواهینامه ISO9001 تولیدی ها، شرکتها، جهت صادرات محصول، مشاغل نفتی، گازی، پتروشیمی، آزمایشگاهی، مشاغل جهت شرکت کردن درمناقصه باید گواهینامه ISO9001 دریافت کنند. همچنین سازمانها جهت همکاری کارفرما جهت ارائه کد رجیستری باید گواهینامه ISO9001 اصل دریافت کنند. دریافت گواهینامه اصل همراه ممیزی مراقبتی بوده این ممیزی مراقبتی سالیانه انجام خواهد شد مراجع صادرکننده گواهینامه نوبت ممیزی بامتقاضیان تماس گرفته جهت ممیزی کسب تکلیف کنند. این ممیزی بسته بنظر متقاضیان داشته درصورت تمایل متقاضیان این تمدید ممیزی انجام میشود. مزیت تمدید ممیزی جهت شرکت کردن مناقصات همچنین کد رجیستری بکارفرما میباشد. متقاضیان درصورت تمایل داشتن جهت گواهینامه های دیگر اول باید گواهینامه ISO9001 دریافت کنند. این گواهینامه بصورت برگه پرینت گرفته شده باکد رجیستری همچنین نام شرکت، نوع گواهینامه به لاتین تحویل مشتریان داده خواهد شد. استاندارد ISO فدارسیون جهانی نهادهای ملی استانداردکشورهای مختلف سازمانهای عضو ISO میباشد. کار تهیه استانداردهای جهانی معمولا طریق کمیته های فنی آن صورت می پذیرد. هریک ازنهادهای عضو، درصورت علاقه موضوعی یک کمیته فنی برای آن تشکیل شده حق دارند درآن کمیته نماینده داشته باشند. سازمان بین المللی، دولتی وغیردولتی نیز همکاری باسازمان بین المللی استاندارد دراین فعالیت مشارکت دارند. ISO درخصوص کلیه موضوعات استانداردهای الکتروتکنیکی همکاری نزدیکی باکمسیون جهانی دارد.

روش اجرایی مورد استفاده درتدوین این سند آنهایی برای آینده نگهداری شده اند استفاده شود.

بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم استراتژیک جهت سازمان میباشد. سازمان کمک مینماید تاعملکرد کلی خود بهبود داده یک مبنای منطقی جهت فعالیتهای توسعه پایدار فراهم نماید.

منافع بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس این استاندارد بین المللی جهت یک سازمان موارد زیر شامل میباشد:

توانایی ارایه مستمر محصولات، خدماتی الزامات مشتری قانونی همچنین مقرراتی برآورده میسازد.

تسهیل فرصتها بمنظور افزایش رضایت مشتری

پرداختن ریسکها، فرصت های مرتبط اهداف بافت سازمان

توانایی اثبات انطباق الزامات مشخص شده ی سیستم مدیریت کیفیت

این استاندارد بین المللی میتواند توسط طرفهای دورن وبرون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

نیاز موارد زیر مورد نظر این استاندارد بین المللی نمیباشد

یکسانی ساختار سیستم های مختلف مدیریت کیفیت

همراستایی مستندات باساختار بند به بند استاندارد بین المللی

استفاده واژگان خاص استاندارد بین المللی درسازمان

الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده این استاندارد بین امللی مکمل الزامات محصولات خدمات میباشد.

استاندارد بین المللی ایزو 9001 مکمل الزامات محصولات خدمات میباشد.

استاندارد بین المللی ISO 9001 رویکرد فرایندی شامل طرح ریزی، اجرا، بررسی، اقدام، تفکر مبتنی برریسک بکار گرفته است. رویکرد فرایندی بسازمان این امکان میدهد تافرایندهای خود تعاملات آنها طرح ریزی کند.
تفکر مبنتی بر ریسک سازمان قادر میسازد تاعواملی که میتوانند موجب انحراف فرایندها سیستم مدیریت کیفیت نتایج طرح ریزی شده شوند. تعیین نموده برای حداقل رساندن این اثرات منفی استفاده حداکثر فرصت های به وجود آمده کنترل های پیشگیرانه بکار گیرد.