مشاوره ایزو

مشاوره ایزو ، باارتقای تکنولوژی درسراسر جهان و درهمه کشورهاکه درجهان وجود دارد و افراد حقیقی و حقوقی بسمت و سوی تکنولوژی و همچنین بدست آوردن استانداردهای معقول و همسان و یکسان و بین المللی بیشتر شدست. شرکتها و سازمانها خودشان رانیازمنداین میدانندکه ازطریق استانداردهای بین المللی بجهت ارتقای کیفیت و بهبود کارخانه­هاو شرکتهای خودو ارائه محصولات باکیفیت بجهت مشتریان میدانند و درتلاش هستندکه بتوانند استانداردهای شرکتهای خودرا اعم ازبزرگ و کوچک درهر جای دنیاکه هستندبا استانداردها یبین المللی همسان و یکسان قرار بدهند.

مشاوره استاندارد ایزو و کاربرد سیستم مدیریت مشاوره ایزو : ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت شرکت مشاوره ایزو توانسته ست. روش نو و جدید سیستم مدیریت کیفیت رادر بیشتراز 20 سازمان و موسسه اجرا کند و بسیاری ازاین شرکتها و سازمان هاکه ازاین سیستم استفاده کردند موفق شدند بتوانند گواهینامه ایزو 9001 رادریافت کنند. ایزو 13485 برنامه ایست کاربردهایی برای سیستم مدیریت درکادر پرستاری و پزشکی انجام میشود راداراست. واین برنامه دارای استانداردهای جهانیست و درسال 2016مورد بررسی قرار گرفت. و باویرایشی بررویش انجام شد برنامه نوینی ازآن بهوجود آمد واین شیوه و برنامه نوبا مشاوره همخوانی، یکسانی و همسانی دارد.

مشاوره گواهی ایزو و اقدامات مشاوره ایزو : مشاوره ایزو بعنوان یک شرکت و موسسه مشاوره مدیریت نیزاکنون درحال فعالیت هست و خدمات مختلف و مناسبی رابرای شرکتها و سازمانها انجام دادست. هرکسی بخواهداز مشاوره ایزو استفاده کند میتواندبا رجوع کردن شرکتها و موسساتیکه درخواست گواهینامه ایزو رادارندبه مشاوره ایزو میتوانند آموزشها و مواردیکه برای ارتقا و پیشرفت آنهاضروریست رااز مشاوران ایزو دریافت و اخد کنند و بخوبی استفاده کنند. دراینجا اقداماتیکه درحوزه مشاوره ایزو بجهت شرکتها و موسسات و سازمانها آماده ارائه است رابیان میکنیم تاشرکتها، سازمانها و موسساتیکه این اطلاعات رالازم دارند مطالعه کنند ودر صورت نیازبرای بکار بردن آنهادر روند شرکت و موسسات خودبرای بدست آوردنش اقدام کنندکه اینموارد بهشرح ذیل میباشد: آموزشهای لازم بابت ازبین بردن ویا رفع عارضه هاییکه ممکنست درسازمان و موسسات ایجاد شود. بهکار بردن و استفاده ازکارشناسان باتجربه و ماهر درسازمان و موسسات . به اجرا درآوردن سیستم مدیریت مرغوب و عالی درسازمانها و موسسات. طراحی و انتخاب بایدها بعد از آموزش های ضروری. دعوت ازشرکت و موسسه معتبر صدور گواهینامه جهت ممیزی و ثبت کردن صدور گواهینامه ایزو ، پیگیری صدور گواهینامه ایزو بعداز رفع مغایرت هاکه ممکنست ایجاد شود

مشاوره گواهینامه ایزو و سازمانهاکه بدنبال دریافت گواهینامه ایزو هستند ابتداباید مسیری راطی کنندکه مربوطه استانداردهای شرکت و موسسات میباشد و اینکار باکمک شرکت و موسسه مشاوره ایزو انجام میشود و سپس بعداز مشاوره یک شرکت صدور گواهینامه ایزو، سازمان راتعیین میکند و درصورتی سازمان و موسسه مراحل رابا موفقیت سپری کند و مشکلی نداشته باشد شروع بجهت صدور گواهینامه میکند.
مشاوره ایزو برخلاف شرکتهای صدور گواهینامه ایزو بایدبراساس یک معیار مشخص و معتبرکه درسطح جهان قابل ردیابیست عمل کنند و بتوانند تاییدیه صلاحیت خودرااز مراجع و سازمانهای بین المللی دریافت کننداما متاسفانه هیچ سازمانی بابت اینکه صلاحیت و اعتبار یک شرکت مشاوره ایزو راتایید کنند وجود ندارد. باوجودیکه دردنیا اعلام شدکه بشرکت مشاوره ایزو کمک و راهنمایی کنند و اورا مورد ارزیابی قرار بدهند واگر صلاحیت داشت اورا تایید کنند ولی هیج موسسه ای اینکار رابر عهده نگرفته است و نخواسته ست دراین زمینه بشرکت مشاوره ایزو راهنمایی لازم راارائه دهد. برخی مشاوران ایزو براین نظریه معتقد هستندکه داشتن گواهینامه­های تخصصی معیاری بابت برتری آنهانسبت بدیگر سازمانها و نهادهاست. ولی این تفکرکه آنهادارند اشتباهست چون واقعیت اینست که وجود دانش و علم و متخصص بودن بتنهایی نمیتواند دلیل مناسب و کافی برای معتبر بودن شرکت مشاوره ایزو باشد.